Fakulteta za podiplomski študij

Mentorji Krasoslovje (III. stopnja)

Mentor doktorskim študentom je lahko habilitiran visokošolski učitelj (docent, izredni ali redni profesor) ali raziskovalec z doktoratom, ki je raziskovalno in strokovno aktiven na področju, ki ga zajema tema disertacije. Študent lahko izbere tudi mentorja, ki ni zaposlen na UNG.
Študent ima lahko enega ali dva mentorja. Dva mentorja sta predlagana v primeru, ko je tema disertacije po vsebini interdisciplinarna in en mentor ne more sam zagotavljati ustrezne strokovne pomoči za vsa področja, ki jih tema zajema. V primeru, da ima kandidat dva mentorja, sta oba v enakem položaju in z enakimi odgovornostmi do študenta.
Mentor zagotavlja študentu ustrezno strokovno pomoč in svetovanje pri pripravi disertacije tako po vsebinski in oblikovni, kot tudi po strokovno jezikovni strani.
Mentor ne more biti član komisije za oceno disertacije. Po svoji funkciji je pri zagovoru disertacije prisoten, vendar brez glasovalne pravice.
Študent izbere delovnega mentorja ob vpisu na študijski program v začetku prvega letnika in o tem obvesti direktorja študijskega programa. Delovni mentor takoj na začetku študija svetuje študetu pri izbiri in opredelitvi raziskovalnega področja disertacije, ter skladno s to izbiro študentu svetuje pri izbiri usterznih izbirnih predmetov na študijskem programu.
Mentorja (enega ali dva) uradno imenuje Senat UNG, na predlog direktorja študijskega programa s soglasjem Znanstvenega sveta programa. Senat imenuje mentorja hkrati, ko imenuje člane komisije za oceno disertacije in potrdi primernosti naslova in teme disertacije, ki jo je predlagal študent v soglasju z delovnim mentorjem. Predlog teme disertacije z utemeljitvijo oddaja študent v potrditev nakasneje ob zaključku drugega letnika, skladno s postopki določenimi v Formalnih postopkih pri prijavljanju in zagovoru disertacije.

Martin Knez
Raziskovalna področja: Krasoslovje, oblikovanje in razvoj kraškega površja, razvojni izzivi na krasu
E: knez@zrc-sazu.si
W: Osebna stran

Franci Gabrovšek
Raziskovalna področja: Krasoslovje, procesi zakrasevanja, modeliranje
E: gabrovsek@zrc-sazu.si
W: Osebna stran

Metka Petrič
Raziskovalna področja: Krasoslovje, hidrogeologija
E: petric@zrc-sazu.si
W: Osebna stran

Tanja Pipan
Raziskovalna področja: Krasoslovje, speleobiologija, ekologija
E: pipan@zrc-sazu.si
W: Osebna stran

Tadej Slabe
Raziskovalna področja: krasoslovje, oblikovanje in razvoj kraškega površja ter jam, razvojni izzivi na krasu
E: slabe@zrc-sazu.si
W: Osebna stran

Stanka Šebela
Raziskovalna področja: Krasoslovje, tektonika
E: sebela@zrc-sazu.si
W: Osebna stran

Nadja Zupan Hajna
Raziskovalna področja: Krasoslovje, jamski sedimenti
E: zupan@zrc-sazu.si
W: Osebna stran

Nataša Ravbar
Raziskovalna področja: Krasoslovje, hidrologija
E: natasa.ravbar@zrc-sazu.si
W: Osebna stran

Janez Mulec
Raziskovalna področja: krasoslovje, mikrobiologija, speleobiologija
E: janez.mulec@guest.arnes.si
W: Osebna stran

Philippe Audra
Raziskovalna področja: Geomorfologija, speleogeneza (alpske jame, tropske jame, Mesinski dogodek, Hipogene jame, globoke freatične jame), Kraška hidrologija, upravljanje z vodnimi viri
E: Philippe.AUDRA@unice.fr

Sanja Gottstein
Raziskovalna področja: Ekologija kraških vod
E: sanja.gottstein@biol.pmf.hr
W: Osebna stran

Ugo Sauro
Raziskovalna področja: kraška geomorfologija, vpliv človeka, površje, kvartarna geologija
E: ugo.sauro@gmail.com

Informacije

Direktor programa
prof. dr. Martin Knez