Fakulteta za podiplomski študij

Metodika raziskovalnega dela

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Krasoslovje (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

 • Slušatelji se seznanijo s temeljnimi načeli in praksami v raziskovalnem delu
 • Spoznajo osnovne raziskovalne tehnike in metode, ki se najpogosteje uporabljajo v krasoslovju
 • Naučijo se temeljnih načel, kako se pripraviti in izvesti eksperimentalno delo, analize in interpretacijo rezultatov ter zakonitosti predstavitve rezultatov raziskovalnega dela
 • Študentje so sposobni samostojnega ocenjevanja literature in virov

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

Osnovni nameni in cilji predmeta so seznaniti študente s postopki in metodami znanstvenoraziskovalnega dela ter z osnovnimi raziskovalnimi tehnikami in metodami, ki se najpogosteje uporabljajo v krasoslovju.

Predvideni študijski rezultati

 • Izobraževanje podiplomskih študentov in mladih raziskovalcev, da izpopolnijo praktične spretnosti, ki so potrebne za uspešno kariero na raziskovalnem področju
 • Priporočila o tem, kako izbrati raziskovalno temo, o etiki raziskovanja, kako uporabljati znanstveno literaturo, kako izpopolniti ustno in pisno komuniciranje ter pisanje in objavljanje člankov; itd.
 • Uvod v raziskovalne metode, ki so pogosto uporabljene v kraški hidrogeologiji in geomorfologiji

Temeljna literatura in viri

 • Ford, D.C. & P. Williams, 2007. Karst Hydrogeology and Geomorphology. John Wiley & Sons, Chichester, 562 pp
 • Gillieson, D., 1996: Caves: processes, development and management.- Blackwell Publishers, Oxford & Cambridge, 324 pp.
 • Goldscheider, N. & D. Drew, 2007: Methods in Karst Hydrogeology.- International Contributions to Hydrogeology, Taylor & Francis, London, 276 pp.
 • Scott, M. & B. Whitener, 2006: Speaking about Science: A Manual for Creating Clear Presentations. Cambridge University Press
 • Sneider, R. & K. Larner, 2009: The Art of Being a Scientist: A Guide for Graduate Students and their Mentors. Cambridge University Press
 • White, W.B., 1988: Geomorphology and hydrology of karst terrains.- Oxford University Press, New York, ix, 464 pp.

Načini ocenjevanja

Ustno izpraševanje 100%.

Reference nosilca

Pridružena profesorica za področje krasoslovja.

Bibliografija:

http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20190515100432-A5282659.html

Univerzitetna koda predmeta: 3KR002

Letnik: 1

Semester: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 50 ur
 • Seminar: 40 ur
 • Samostojno delo: 90 ur

Vrsta predmeta: obvezni

Jeziki: slovenski, angleški

Metode poučevanja in učenja:
• vsebina predmeta je predstavljena na predavanjih, popestrenih s sodobnimi didaktičnimi prijemi • seminarji potekajo vzporedno s predavanji in se navezujejo na posamezne tematske sklope predavanj • študenti sami predstavijo problematiko povezano z njihovo raziskovalno temo, ki jo obiskovalci seminarja skupno analiziramo • diskusija o pripravah in objavah člankov iz izbranih tem.