Fakulteta za podiplomski študij

Speleogeneza

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Krasoslovje (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Kraškemu površju je enakovredno kraško podzemlje, katerega bistveni del so kraške jame. Za samo poznavanje jam in tudi drugih dogajanj v kraškem podzemlju je bistvenega pomena poznavanje nastanka kraških jam, to je speleogeneze. Študent, ki dobro pozna osnovne zakonitosti speleogeneze, laže predvidi razvoj celotnega kraškega ozemlja in ovrednoti pomen jam v zvezi s temi procesi. Poznavanje speleogeneze je zelo pomembno za to, da dobi študent pravo predstavo o kompleksnosti krasa, dogajanju v njem in o njegovem razvoju, v tem primeru o povezanosti dogajanj na kraškem površju s tistimi v podzemlju. Na podlagi poznavanja speleogeneze je študent usposobljen strokovne presoje o prevotljenosti kraškega sveta, o tipu jam in njihovem poteku za potrebe raznih del na krasu (npr. gradnja komunikacij). Poseben primer so epifreatične in hipogene jame, ki kažejo na posebne razmere v kraškem podzemlju in na posebna dogajanja med njihovim nastankom oziroma razvojem in so zato pomemben pokazatelj podzemeljski posebnosti določenega kraškega ozemlja.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

 • Osnovne nastanka in razvoja kraške jame
 • Proces nastanka in razvoja epifreatične jame
 • Epifreatične jamske oblike (erodiranje in odlaganje)
 • Strukturne razmere za nastanek hipogene jame
 • Hipogeni speleogenetski procesi (v freatični coni, kondenzna korozija)
 • Tloris hipogenih jam
 • Tipologija hipogenih jamskih oblik

Predvideni študijski rezultati

Študent obvlada dejavnike razvoja jam v različnih okoljih in je na osnovi jamskih oblik, geometrije jam in sedimentov, za določen primer sposoben določiti okolje in zaporedje speleogenetskih faz.

Temeljna literatura in viri

 • Ford, D.C., Williams, P., 2007. Karst Hydrogeology and Geomorphology. John Wiley & Sons, Chichester.
 • Palmer, A.N., 2007. Cave geology. Cave Books, Dayton, Ohio.
 • Bögli, Alfred, 1980: Karst hydrology and physical speleology.- Springer, Berlin.
 • Choppy, Jacques, 1996: Karst et creusement karstique.- Synthèses spéléologiques et karstiques, Spéléo-Club de Paris, 1.partie, 63 pp, Paris.
 • Gabrovšek, F. (Ed.), 2002: Evolution of Karst: from Prekarst to Cessation. 448 str., Založba ZRC, Ljubljana.
 • Gillieson, David, 1996: Caves: Processes, Development and Management.- Blackwell Publishers, XI + 324, Oxford.
 • Klimchouk, A. & D. C. Ford & A. N. Palmer & W. Dreybrodt (Eds.), 2000: Speleogenesis. NSS, Huntsville.
 • Renault, Philippe, 1970: La formation des cavernes.- Que sais-je?, No. 1400, PUF, 126 pp, Paris.
 • Lecture notes and materials provided by the lecturer.

Načini ocenjevanja

Ustni izpit (100%) je namenjen ocenjevanju znanja, ki ga študent pridobi na predavanjih ter sposobnosti razumevanja, artikuliranja in podajanja pridobljenega znanja.

Reference nosilca

Redni profesor geografije.

Bibliografija:

1. GABROVŠEK F, HÄUSELMANN P., AUDRA P., 2013: “Looping caves” versus “watertable caves”. The role of

base level changes and recharge variations in cave development. Geomorphology, 204, 683-691.

2. TEMOVSKI M. , AUDRA P., MIHEVC A., SPANGENBERG J., POLYAK V. MCINTOSH W., BIGOT J.-Y., 2013:

Hypogenic origin of Cave Provalata, Republic of Macedonia: rare case of successive thermal carbonic and

sulfuric acid speleogenesis. Intern. Journal of Spel., 42, 3, 235-246.

3. AUDRA P., BIGOT J.-Y., CAMUS H., GAUCHON C., WIENIN M. ,2013: La grotte-mine du Piei (Lagnes,

Vaucluse), paléokarst hypogène à remplissage de minerai de fer oxydé. Karstologia, 58, 1-14.

4. AUDRA P., PALMER A. N., 2011: The pattern of caves – Controls of epigenic speleogenesis. Géomorphologie :

relief, processus, environnement, 4, 359-378.

5. AUDRA P., HOBLÉA F., BIGOT J.-Y., NOBÉCOURT J.-C., 2007: The role of condensation-corrosion in thermal

speleogenesis. Study of a hypogenic sulfidic cave in Aix-les-Bains, France. Acta Carsologica, 36, 2, 185-194.

Univerzitetna koda predmeta: 3KR004

Letnik: 1

Semester: 2

Nosilec predmeta:

 • prof. dr. Philippe Audra

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 50 ur
 • Vaje: 10 ur
 • Seminar: 30 ur
 • Samostojno delo: 90 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Jeziki: angleščina

Metode poučevanja in učenja:
• predavanja • seminar • vaje in terensko delo