Fakulteta za podiplomski študij

Procesi zakrasevanja

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Krasoslovje (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Kras je dinamični sistem, ki ga pogojuje topnost kamnin v vodi. Kras oblikujejo procesi raztapljanja in transporta snovi. Poznavanje in razumevanje teh procesov je osnova za razumevanje razvoja in delovanja celotnega kraškega sistema.

Predmet študentu nudi prav to; poglobljeno razumevanje razvoja in delovanja kraškega sistema z vidika osnovnih procesov.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

 • Kemijsko ravnotežje
 • Kemijska kinetika
 • Transportni pojavi
 • Raztapljanje v sistemu H2O-CO2-CaCO3
 • Hidravlika kraških voda
 • Procesi speleogeneze
 • Morfogeneza izbranih kraških površinskih oblik
 • Izločanje sige in rast kapnikov
 • Modeliranje procesov na krasu

Predvideni študijski rezultati

Študent spozna kras kot dinamični sistem, ki ga oblikujejo različni fizikalno kemični procesi. Poznavanje teh je nujno za poglobljeno razumevanje in samostojno raziskovanje krasa.

Temeljna literatura in viri

 • Appelo, C.A.J. and Postma, D., 1993. Geochemistry, groundwater and pollution. A.A. Balkema, Rotterdam; Brookfield, VT, xvi, 536 pp.
 • Dingman, S.L., 2002. Physical hydrology. Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J., 646 pp.
 • Dreybrodt, W., 1988. Processes in karst systems: physics, chemistry, and geology. Springer-Verlag, Berlin; New York, xii, 288 p. pp.
 • Freeze, R.A. and Cherry, J.A., 1979. Groundwater. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., xvi, 604 p. pp.
 • White, W.B., 1988. Geomorphology and hydrology of karst terrains. Oxford University Press, New York, ix, 464 pp.
 • Ford, D.C., Williams, P., 2007. Karst Hydrogeology and Geomorphology. John Wiley & Sons, Chichester.
 • Palmer, A.N., 2007. Cave geology. Cave Books, Dayton, Ohio.
 • Izbrani članki iz znanstvenih revij.

Načini ocenjevanja

Ustni izpit (70 %) je namenjen ocenjevanju znanja, ki ga študent pridobi na predavanjih ter sposobnosti razumevanja, artikuliranja in podajanja pridobljenega znanja. Pogoj za pristop k izpitu je pisni izdelek (5-10 strani), v katerem študent obdela določeno ožjo temo ali vir (30 %)

Reference nosilca

Pridruženi profesor krasoslovja

Bibliografija:

http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20190509130901-A4376163.html

Univerzitetna koda predmeta: 3KR006

Letnik: 1

Semester: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 50 ur
 • Vaje: 10 ur
 • Seminar: 30 ur
 • Samostojno delo: 90 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Jeziki: slovenski; angleški

Metode poučevanja in učenja:
• predavanja • seminar • vaje