Fakulteta za podiplomski študij

Ekologija živali kraških vodnih ekotonih habitatov

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Krasoslovje (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je podati študentom teoretična in praktična znanja k poznavanju značilnosti vodnih habitatov in ekotonov na krasu in povezanosti površinskih in podzemeljskih voda z ekološkega vidika. Poleg tega se šudent seznani s posameznimi ekološkimi vprašanji in primeri, povezanimi s posameznimi individuumi, populacijami, združbami ter vodnimi ekotonimi habitati. Poseben poudarek je na poznavanju ter ocenjevanju načinov varstva in ogroženosti kraških vodnih habitatov in njihovih ekotonov.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

 • Predstavitev osnovnega koncepta kraških vodnih ekotonih habitatov
 • Znanstvene osnove načel strukture in zaščite kraških vodnih ekotonov
 • Pregled ekoloških interakcij med podzemeljskimi in površinskih vodami
 • Predstavitev metod za vzorčenje združb v ekotonih habitatih
 • Organizmi in njihovo fizično okolje
 • Adaptacije favne na osnovne abiotske faktorje
 • Vrstne interakcije
 • Vzorci razširjenosti vodnih nevretenčarjev v različnih ekotonih habitatih
 • Ogrožene vrste, njihovo ocenjevanje in upravljanje

Predvideni študijski rezultati

Slušatelji pridobijo znanje o osnovnih vidikih in konceptih povezanih z ekologijo živali v različnih kraških vodnih ekotonih habitatih. Študent spozna glavne združbe vodnih ekotonov, njihove interakcije in adaptacije organizmov. Obvlada metodologijo vzorčenja in je usposobljen za osnovno ekološko raziskovalno delo v vodnih ekotonih habitatih.

Temeljna literatura in viri

 • Botosaneanu L. 1998: Studies in Crenobiology. The biology of springs and spring brooks. Backhuys Publishers, Leiden.
 • Camacho A. I. 1992: The Natural History of Biospeleology. Monografias del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid.
 • Culver D. C., Pipan T. 2009: The Biology of Caves and Other Subterranean Habitats. Oxford University Press, Oxford.
 • Gibert J., Danielopol D. L., Stanford J. A. 1994: Groundwater Ecology. Academic Press, San Diego.
 • Gibert J., Mathieu J., Fournier F. 1997: Groundwater/Surface Water Ecotones: Biological and Hydrological Interactions and Management Options. Cambridge University Press, Cambridge.
 • Gottstein Matočec S., Ozimec R., Jalžić B., Kerovec M., Bakran-Petricioli T. 2002: Raznolikost i ugroženost podzemne faune Hrvatske. Ministartsvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, Zagreb.
 • Gottstein Matočec S., Bakran-Petricioli T., Bedek J., Bukovec D., Buzjak S., Franičević M., Jalžić B., Kerovec M., Kletečki E., Kralj J., Kružić M., Kuhta M., Matočec N., Ozimec R., Rađa T., Štamol V., Ternjej I., Tvrtkovič N. 2002: An overview of the cave and interstitial biota of Croatia. Nature Croatica 11 (Suppl. 1):1-112.
 • Stoch F. 2002: Caves and karstic phenomena. Life in the subterranean world. Italian Ministry of the Environment and Territory Protection, Friuli Museum of Natural History, Udine.
 • Watson J., Hamilton-Smith E., Gillieson D., Kiernan K. 1997: Guidelines for cave and karst protection. IUCN – The World Conservation Union, Gland.
 • Wilkens H., Culver D. C., Humphreys W. 2000: Ecosystems of the World. Subterranean Ecosystems. Elsevier, Amsterdam.

Načini ocenjevanja

Kratka seminarska naloga, njena predstavitev in izpit. 50/50

Reference nosilca

Izredna profesorica za področje biologije.

Bibliografija:

1. ŽGANEC K., GOTTSTEIN S., 2009: The river before damming: distribution and ecological notes on the endemic species Echinogammarus cari (Amphipoda: Gammaridae) in the Dobra River and its tributaries, Croatia. Aquatic Ecology, 43, 105-115.

2. ZAKŠEK V., SKET B., GOTTSTEIN S., FRANJEVIĆ D., TRONTELJ P., 2009: The limits of cryptic diversity in groundwater: phylogeography of the cave shrimp Troglocaris anophthalmus (Crustacea: Decapoda: Atyidae). Molecular Ecology, 18, 931-946.

3. BONACCI O., GOTTSTEIN S., ROJE-BONACCI T., 2009: Negative impacts of grouting on the underground karst environment. Ecohydrology, 2, 492-502.

4. ŽGANEC K., ĐURIĆ P., GOTTSTEIN S., 2011: Life History Traits of the Endangered Endemic Amphipod Echinogammarus cari (Crustacea, Gammaridae) from the Dinaric Karst. Internat. Rev. Hydrobiol., 96, 6, 686–708.

5. KLOBUČAR G., PODNAR M., JELIĆ M., FRANJEVIĆ D., FALLER M., ŠTAMBUK A. GOTTSTEIN S., SIMIĆ V., MAGUIRE I., 2013: Role of the Dinaric Karst (western Balkans) in shaping the phylogeographic structure of the threatened crayfish Austropotamobius torrentium. Freshwater Biology, 58, 6, 1089–1105.

Univerzitetna koda predmeta: 3KR008

Letnik: 2

Semester: 2

Nosilec predmeta:

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 50 ur
 • Seminar: 30 ur
 • Terenske vaje: 10 ur
 • Samostojno delo: 90 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Jeziki: angleščina

Metode poučevanja in učenja:
• predavanja • terenska predavanja in terenske vaje• individualno delo na izbrani raziskavi in predstavitev v seminarski obliki