Fakulteta za podiplomski študij

Dinarski kras

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Krasoslovje (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Dinarski kras je eno večjih sklenjenih kraških področij na svetu. Obenem je tudi referenčno kraško območje pomembno za razvoj znanosti o krasu. Slušatelji spoznajo osnovne Dinarskega krasa. Spoznajo značilnosti posameznih področij dinarskega krasa, ter ob tem spoznajo tudi zgodovino proučevanja krasa. Spoznajo rabo krasa skozi zgodovino.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

 • Zgodovina raziskovanja krasa na dinarskem krasu
 • Geologija, morfologija in hidrologija dinarskega krasa
 • Pomembne jame
 • Raba dinarskega krasa skozi zgodovino

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje kompleksnega kraškega območja. Poznavanje Dinarskega krasa kot referenčnega tipa krasa. Študent je sposoben samostojnega pregledovanja in ocenjevanja literature in virov.

Temeljna literatura in viri

 • Bonacci, O., 1987: Karst Hydrology.- Springer-Verlag, 184 pp, Berlin, Heidelberg.
 • Gams, I., 1973: Slovenska kraška terminologija, 1973, Ljubljana.
 • Gams, I., 2004: Kras v Sloveniji v prostoru in času.- Založba ZRC 515 str., Ljubljana.
 • Gunn, J., (editor) 2004: Encyclopedia of Caves and Karst Science.- Fitzroy Dearborn, 902 p., New York, London.
 • Herak, Milan & Stringfield, V.T., 1972: Karst. Important Karst Regions of the Northern Hemisphere.- XIV + 1-551, Amsterdam etc.
 • Jakucs, L., 1977: Morphogenetics of karst region, Budapest.
 • Kranjc, Andrej/Ed., 1997: Slovene Classical Karst 1-254, Ljubljana (159906)
 • Mihevc, A. 2001: Speleogeneza Divaškega krasa. Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana.
 • Milanović, P.T., 1979: Hidrogeologija karsta.- HE Trebišnjica, 302 pp, Trebinje
 • Nicod J., 2003: Les karsts dinariques : paysages et problemes : Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro = Slovenija, Hrvaška, Bosna-Hercegovina,Črna gora / Jean Nicod. – Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti; Nîmes : Association Française de Karstologie, 183 str.
 • Roglič, J., 1957: Zaravni u vapnencima. Geografski glasnik 19, 103-134, Zagreb.
 • Izbrani članki iz ustreznih domačih in tujih strokovnih revij.

Načini ocenjevanja

Ustni izpit je namenjen ocenjevanju znanja, ki ga študent pridobi na predavanjih ter sposobnosti razumevanja, artikuliranja in podajanja pridobljenega znanja. Pogoj za pristop k izpitu je prisotnost na terenskem delu, krajši pisni izdelek (5-10 strani), s katerim študent obdela določeno ožjo tematiko, ki se navezuje na njegovo seminarsko nalogo in vsebino doktorskega dela.

Reference nosilca

Izredni profesor geografije.

Bibliografija:

http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20190515090547-A3173987.html

Univerzitetna koda predmeta: 3KR023

Letnik: 1

Semester: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 50 ur
 • Seminar: 30 ur
 • Terenske vaje: 10 ur
 • Druge oblike študija: 90 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Jeziki: slovenski, angleški

Metode poučevanja in učenja:
• predavanja • individualne konzultacije • terenske vaje in izdelava pisnega poročila • individualno delo pod vodstvom nosilca predmeta