Fakulteta za podiplomski študij

Sledenje kraških voda

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Krasoslovje (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Za ugotavljanje smeri in značilnosti podzemnega toka je v krasu še posebej razvita in pogosto uporabljena metoda sledenja z naravnimi in umetnimi sledili. Študent se seznani s pomenom metode v kraški hidrologiji. Spozna možnosti uporabe naravnih in umetnih sledil v enostavnih in kombiniranih sledilnih poskusih v različnih tipih vodonosnih sistemov. Seznani se z načini injiciranja sledila, vzorčenja in analiz vzorcev. Uporabi različne kvalitativne in kvantitativne metode interpretacije rezultatov sledenja. Seznani se z različnimi primeri uporabe sledilnih poskusov pri preučevanju kraških vodonosnikov v Sloveniji in v tujini.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za pristop k izpitu je najmanj 50 odstotna prisotnost na seminarjih in vajah ter krajši pisni izdelek (5 do 10 strani), s katerim študent obdela določeno ožjo tematiko iz hidrologije krasa ali določen vir, ki se navezuje na njegovo seminarsko nalogo ali vsebino doktorskega dela.

Vsebina

 • Razvoj metode sledenja kraških voda skozi zgodovino raziskav na krasu
 • Uporabnost metode v različnih tipih vodonosnikov
 • Vrste in značilnosti naravnih in umetnih sledil
 • Potrebne predhodne raziskave in izdelava načrta poskusa
 • Izvedba sledilnega poskusa
 • Dokumentiranje in prikaz rezultatov
 • Interpretacija rezultatov
 • Primeri uporabe metod sledenja v hidrogeološki praksi

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • študent pozna teoretične osnove metod sledenja kraških vod
 • študent je sposoben izbrati primerno metodo sledenja za izvajanje načrtovane raziskave
 • s pomočjo ustrezne literature je študent sposoben v praksi uporabiti izbrano metodo
 • študent je sposoben samostojno ovrednotiti, interpretirati in prikazati dobljene rezultate.

Temeljna literatura in viri

 • Bakalowicz, M., 1994: Water Geochemistry: Water Quality and Dynamics.- In: Gilbert, J., D.L. Danielopol & J.A. Stanford (Ed.): Groundwater Ecology, 97-129, Academic Press, San Diego etc.
 • Behrens et al., 2001: Toxicological and ecotoxicological assessment of water tracers. Hydrogeology Journal 9: 321–325.
 • Goldscheider, N. & D. Drew , 2007: Methods in Karst Hydrogeology.- International Contributions to Hydrogeology, Taylor & Francis, 276 pp, London.
 • Goldscheider, N., Meiman, J., Pronk, M., Smart, C., 2008. Tracer tests in karst hydrogeology and speleology. International Journal of Speleology, 37 (1), 27-40. Bologna.
 • Gospodarič, R. & P. Habič, 1976: Underground water tracing. Investigations in Slovenia 1972-1975.- Institute for Karst Research SAZU, 312 pp, Ljubljana.
 • Käss, W., 1998: Tracing Technique in Geohydrology.- A.A. Balkema, 581 pp, Rotterdam.
 • Kranjc, A. (Ed.), 1997: Karst Hydrogeological Investigations in South-Western Slovenia.- Acta carsologica, 26/1, 388 pp, Ljubljana.
 • Taylor, C.J., Greene, E.A., 2008: Hydrogeologic Characterization and Methods Used in the Investigation of Karst Hydrology. http://pubs.usgs.gov/tm/04d02/pdf/TM4-D2-chap3.pdf

Načini ocenjevanja

Ustni izpit 80%. Ocenjen je pisni izdelek. 20%.

Reference nosilca

Izredna profesorica za področje krasoslovja.

Bibliografija:

http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20190515095756-A3714659.html

Univerzitetna koda predmeta: 3KR027

Letnik: 2

Semester: 2

Nosilec predmeta:

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 50 ur
 • Seminar: 30 ur
 • Terenske vaje: 10 ur
 • Samostojno delo: 90 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Jeziki: angleški in slovenski.

Metode poučevanja in učenja:
• predavanja • terenske vaje • krajši pisni izdelek (5 do 10 strani)• predstavitve in interpretacija rezultatov projektov ostalim študentom v skupni v seminarski obliki