Fakulteta za podiplomski študij

Ekologija krasa

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Krasoslovje (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je podati študentom teoretična in praktična znanja k pravemu razumevanju biologije in ekologije kraških ekosistemov, s pomočjo predstavitve izbranih primerov organizmov in združb ter habitatov od koder so predstavljene združbe organizmov, ter biotskih procesov, ki vladajo v tem edinstvenem ekosistemu. Poudarek je tudi na varovanju in upravljanju s kraškimi ekosistemi.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

 • Ekologija in biologija kraških površinskih in podzemeljskih habitatov in njihova biodiverziteta
 • Mokrišča na krasu: tipi presihajočih jezer, turloughs
 • Viri energije v podzemeljskih okoljih
 • Ekološki in evolucijski pregled organizmov
 • Biotske interakcije in struktura združb
 • Kolonizacija in speciacija v podzemeljskih okoljih: alopatrična in parapatrična speciacija, vikarianca in disperzija
 • Biogeografija
 • Varovanje in zaščita površinskih in podzemeljskih habitatov ter organizmov

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Slušatelji pridobijo znanje o ekologiji kraških ekosistemov in podzemeljskih habitatov ter njihovi biodiverziteti, biotskih procesih v kraških ekosistemih, ekologiji združb in biogeografiji. Usposobijo se za analitično vrednotenje in interpretiranje kraških ekosistemov ter razumevanje energijskih, strukturnih in funkcionalnih povezanosti med komponentami kraških ekosistemov ter posledice antropogenega vpliva.

Temeljna literatura in viri

 • Culver D. C., Kane T. C., Fong D. W. 1995: Adaptation and Natural Selection in Caves. The Evolution of Gammarus minus. Harvard Univ. Press, Cambridge.
 • Culver D. C., Pipan T. 2009: The Biology of Caves and Other Subterranean Habitats. Oxford University Press, Oxford.
 • Culver D. C., Pipan T. 2014: Shallow Subterranean Habitats. Ecology, Evolution, and Conservation. Oxford University Press, Oxford.
 • Gaberščik A. 2003: Jezero, ki izginja. Monografija o Cerkniškem jezeru. Društvo ekologov Slovenije, Ljubljana.
 • Griffiths H. I., Kryštufek B., Reed M. 2004: Balkan Biodiversity. Pattern and Process in the European Hotspot. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
 • Gibert J., Danielopol D. L., Stanford J. A. 1994: Groundwater Ecology. Academic Press, San Diego.
 • Pipan T. 2005: Epikarst – a promising habitat. Copepod fauna, its diversity and ecology: a case study from Slovenia (Europe). Založba ZRC, Ljubljana.
 • White W. B., Culver D. C. 2012: Encyclopedia of Caves. Elsevier, Amsterdam.
 • Wilkens H., Culver D. C., Humphreys W. 2000: Ecosystems of the World. Subterranean Ecosystems. Elsevier, Amsterdam.
 • Izbrani članki iz znanstvenih revij.

Načini ocenjevanja

Kratka seminarska naloga, njena predstavitev in izpit. 50/50

Reference nosilca

Izredna profesorica za področje biologije

Bibliografija:

http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20190515095930-A4271459.html

Univerzitetna koda predmeta: 3KR028

Letnik: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 50 ur
 • Seminar: 30 ur
 • Terenske vaje: 10 ur
 • Samostojno delo: 90 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Jeziki: slovenski, angleški

Metode poučevanja in učenja:
• predavanja • terenska predavanja in terenske vaje • individualno delo na izbrani raziskavi in predstavitev v seminarski obliki