Fakulteta za podiplomski študij

Osnove speleologije

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Krasoslovje (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Eden najbolj izrazitih kraških pojavov so jame. V obliki njihovega spleta, posameznih delov – rovov ali brezen, bodisi v vzdolžnem ali prečnem prerezu, skalnem reliefu in njihovi vsebini, naplavinah in sigi, se odslikavajo načini njihovega oblikovanja in razvoj. Svojevrstne jame nastanejo v različnih regionalnih okvirih, v različnih kamninah in razmerah ter z različnimi procesi. Oblikujejo jih različni vodni tokovi in prenikajoča voda. Razkrivajo nam način pretakanja vode skozi kraške vodonosnike in njihov razvoj. V njih so zaloge pitne vode. Študentu se skozi raznovrstnost in smiselno povezovanje kazalcev razvoja prevotljenosti kraškega vodonosnika odpira celostno spoznavanje krasa kot dela naše naravne in kulturne dediščine, ki je podlaga za načrtovanje življenja na krasu in njegovo varovanje.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

Uvodna predstavitev

 • Kraška jama in kraški vodonosnik
 • Temeljna speleološka dela in viri
 • Terminologija
 • Razvoj speleologije

Osnovni načini proučevanja jam

 • Kartografija
 • Geološke in hidrološke metode
 • Morfološke metode
 • Uporaba elektronskih merilnih naprav in postaj
 • Načini proučevanja jamskih naplavin in sige

Oblika kraških jam

 • Jamski spleti
 • Prečni prerezi rovov
 • Jamski skalni relief

Procesi oblikovanja jam

 • Meritve posameznih kemijskih in fizikalnih kazalcev vode in zraka
 • Računsko in računalniško modeliranje

Smiselno razvrščanje jam

 • Po legi
 • Velikosti
 • Kamnini
 • Nastanku
 • Obliki
 • Hidrološki vlogi

Kraški vodonosniki

 • Prevotljenost
 • Razvoj

Regionalna speleologija

 • Razprostranjenost in razdelitev jam glede na različne tipe krasa in različne geološke, geomorfološke, hidrološke in klimatske značilnosti
 • Jame v Sloveniji

Izhodišča za uporabo znanja

Predvideni študijski rezultati

Študent dobi vpogled v nastanek in oblikovanje kraških jam v različnih geoloških danostih in geomorfoloških ter hidrogeoloških razmerah ter v njihov razvoj v Sloveniji in po svetu. Spozna jame kot sestavni del prevotljenosti kraških vodonosnikov in njihovega razvoja ter značilnosti in razvoja krasa v celoti. Pridobi sposobnost samostojnega razbiranja in proučevanja kraških jam ter prevotljenosti kraških vodonosnikov.

Temeljna literatura in viri

 • Bretz, J.H., 1942: Vadose and phreatic features of limestone caves.- J. Geol., 50 (6), 675-811.
 • Kranjc, A., 1989: Recent fluvial cave sediments, their origin and role in speleogenesis.- Opera 4.razreda, SAZU, ZRC, Inštitut za raziskovanje krasa, 27, 1, 1-167, Ljubljana.
 • Gams, I., 2004: Kras v Sloveniji.- Založba ZRC, p.515, Ljubljana.
 • Gillieson, D., 1996: Caves: processes, development and management.- Blackwell Publishers, Oxford & Cambridge.
 • Klimchouk, A. B., D. C. Ford, A. N. Palmer, W. Dreybrodt (eds.), 2000: Speleogenesis, Evolution of Karst Aquifers.- National Speleological Society, Huntsville, Alabama, USA, p. 527.
 • Palmer, A.N., 2007: Cave Geology.- Cave Books, Dayton, Ohio, p. 454.
 • Slabe, T., 1995: Cave Rocky Relief and its Speleogenetical Significance, ZRC 10, Ljubljana, p. 128.
 • Izbrani članki iz ustreznih strokovnih revij.

Načini ocenjevanja

Pogoj za pristop k izpitu je aktivna prisotnost na seminarjih in kratka seminarska naloga. 50/50

Reference nosilca

Redni profesor za področje krasoslovja.

Bibliografija:

http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20190515101332-A2912867.html

Univerzitetna koda predmeta: 3KR031

Letnik: 1

Semester: 2

Nosilec predmeta:

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 50 ur
 • Vaje: 5 ur
 • Seminar: 30 ur
 • Terenske vaje: 5 ur
 • Samostojno delo: 90 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Jeziki: slovenski, angleški

Metode poučevanja in učenja:
• predavanja • terenska predavanja in raziskave • delo na projektih • predstavitve in razlaga