Fakulteta za podiplomski študij

Izbrana poglavja iz speleologije

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Krasoslovje (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Kljub temu, da se morda zdi, da je speleologija zelo ozka veda, pa se pri natančnem študiju pokaže, da zajema široka področja različnih ved, kot geologijo, hidrologijo, geomorfologijo, biologijo, arheologijo itd. V predmetu Izbrana poglavja iz speleologije bo študent podrobneje spoznal določeno področje, ki ga bo določil skupaj s profesorjem. Pri tem bo poudarek na tematikah kot so izbrani jamski sistemi in njihove značilnosti, procesi oblikovanja kraških jam, časovni razpon nastanka kraških jam, inicialni pogoji nastanka jam, študij glavnih priročnikov o speleologiji in primerjava med njimi, razvoj speleologije do današnjih dni in pomembni mejniki v speleologiji.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

 • Seznanjanje z literaturo o speleologiji
 • Jamski sistemi in njihove značilnosti
 • Procesi oblikovanja kraških jam
 • Časovni razpon nastanka kraških jam
 • Inicialni pogoji nastanka jam
 • Študij glavnih priročnikov o speleologiji in primerjava med njimi
 • Razvoj speleologije do današnjih dni in pomembni mejniki v speleologiji

Predvideni študijski rezultati

Študent je seznanjen z osnovami speleologije po dogovoru s predavateljem pa poglobi znanje iz izbranega področja speleologije. Pri tem je seznanjen predvsem s procesi oblikovanja jamskih sistemov, s časovnim razponom in inicialnimi pogoji nastanka kraških sistemov. Hkrati dobi dobro osnovo o priročnikih o speleologiji ter pridobi samostojno znanje o uporabnosti določene literature ter o razvoju speleologije.

Temeljna literatura in viri

 • Culver D.C. & White, W.B. (editors) 2004: Encyclopedia of Caves.- Elsevier, Academic press, 654p.
 • Ford, T.D. & Cullingford, C.H.D., 1976: The Science of Speleology.- VII-XIV, 2-593, London [etc.] (85866)
 • Ford, D. & Williams, P. 2007: Karst Hydrogeology and Geomorphology.- 576 pp., Wiley.
 • Gams, I., 2004: Kras v Sloveniji v prostoru in času.- Založba ZRC 515 str., Ljubljana.
 • Gunn, J., (editor) 2004: Encyclopedia of Caves and Karst Science.- Fitzroy Dearborn, 902 p., New York, London.
 • Halliday, William R., 1974: American Caves and Caving. Techniques, pleasures, and safeguards of modern cave exploration.- First Edition, 348 pp., New York [etc.] (80)
 • Hamilton, Elizabeth, 1964: The first book of caves.- 64 pp., London (91).
 • Herak, Milan & Stringfield, V.T., 1972: Karst. Important Karst Regions of the Northern Hemisphere.- XIV + 1-551, Amsterdam etc. (67739)
 • Jennings, J.N., 1985: Karst Geomorphology.- X, 1-293, Oxford (135698).
 • Klimchouk, Alexander B. & Ford, Derek C. & Palmer, Arthur N. & Dreybrodt, Wolfgang/Eds., 2000: Speleogenesis. Evolution of Karst Aquifers.- 527 pp., Huntsville, Alabama (II 166237)
 • Klimchouk, Alexander & Lowe, David & Cooper, Anthony & Sauro, Ugo/Eds., 1996: Gypsum Karst of the World.- International Journal of Speleology, Theme Issue with special editors, 25, 1-307, s.l. (42866).
 • Kranjc, Andrej/Ed., 1997: Slovene Classical Karst Kras. 1-254, Ljubljana (159906).
 • Palmer A.N., 2008: Cave Geology.- 454 pp., Cave Book, Ohio.
 • Pulina, Marian & Andrejczuk, Wiaczeslaw, 2000: Kras i jaskinie.- Wielka Encyklopedia geografii swiata, 17, 357 pp., Poznan (II 166483)
 • Moore G.W. & Sullivan, G. N. 1978: Speleology, The Study of Caves.- 150 p., Cave Books, St. Louis.

Načini ocenjevanja

Izpit je ustni ali pisni in obsega celotno snov predmeta. Namenjen je ocenjevanju znanja, ki ga študent pridobi na predavanjih ter sposobnosti razumevanja, artikulacija in podajanje pridobljenega znanja. Pogoj za pristop k izpitu je najmanj 50 odstotna prisotnost na seminarjih ter krajši pisni izdelek (5-10 strani), s katerim študent obdela določeno ožjo tematiko iz vpliva aktivne tektonike na zakrasevanje ali določen vir, ki se navezuje na njegovo seminarsko nalogo in vsebino doktorskega dela. 50/50

Reference nosilca

Pridružena profesorica za področje krasoslovje, geologinja, nosilka Fulbrightove podoktorske štipendije v letu 1998

Bibliografija:

http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20190515111955-A3301219.html

Univerzitetna koda predmeta: 3KR035

Letnik: 2

Semester: 2

Nosilec predmeta:

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 50 ur
 • Vaje: 5 ur
 • Seminar: 30 ur
 • Terenske vaje: 5 ur
 • Samostojno delo: 90 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Jeziki: slovenski, angleški

Metode poučevanja in učenja:
• predavanja • vaje pod vodstvom nosilca predmeta • terensko delo • individualno delo pod vodstvom nosilca predmeta • predstavitve in interpretacija rezultatov, ki jih študentje podajo v seminarski obliki