Fakulteta za podiplomski študij

Seminar I

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Krasoslovje (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

  • Samostojno pridobivanje in kritična ocena objavljenih podatkov
  • Predstavitev raziskovalne tematike širši strokovni javnosti v ustni in pisni obliki

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

Cilj predmeta je pripraviti študente na kompetentne predstavitve raziskovalnih tematik (tako iz lastnega raziskovalnega področja kot širše) splošni znanstveni javnosti, ter pridobiti širši vpogled v raziskovalne aktivnosti na širšem področju krasoslovnih znanosti.

Predvideni študijski rezultati

Študenti osvojijo metode pridobivanja podatkov in kritične evalvacije objavljenih rezultatov. Osvojijo način jasnega in učinkovitega predstavljanja znanstvenih tematik.

Temeljna literatura in viri

Znanstvena literatura iz področja raziskovalne teme.

Načini ocenjevanja

  • Predstavitev seminarja (predavanje) • Seminar v pisni obliki (50/50)

Reference nosilca

/

Univerzitetna koda predmeta: 3KR040

Letnik: 1

Semester: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

  • Samostojno delo: 180 ur

Vrsta predmeta: obvezni

Jeziki: slovenski, angleški

Metode poučevanja in učenja:
seminar, individualne kontaktne ure z mentorjem in z vodjo seminarja.