Fakulteta za podiplomski študij

Samostojno raziskovalno delo II

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Krasoslovje (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Študent opravi raziskovalno delo, ki ga bo peljalo do raziskovalne teme za disertacijo. Študent pridobi specifična znanja in kompetence potrebne za izvedbo načrtovanega raziskovanega dela.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

Individualno raziskovalno delo študenta pod mentorstvom delovnega mentorja ali tutorja, ki študenta usmerja pri raziskovalnem delu in mu pomagata organizirati njegovo samostojno raziskovalno delo, ki bo postalo tema njegove disertacije. Vključeni so naslednji elementi:

  • pregled študentovih raziskav in predvidnih raziskovalnih ciljev za temo disertacije,
  • izvedba planiranega raziskovalnega dela za drugi letnik,
  • analiza raziskovalnih rezultatov v času drugega leta študija,
  • kritični pregled planiranih raziskav za tretje študijsko leto, na podlagi rezultatov dobljenih v prvem in drugem letu,
  • priprava argumentacije za temo disertacije

Predvideni študijski rezultati

Študent pridobi sposobnost načrtovanja in izvedbe raziskovalnega dela na predvidenem raziskovalnem področju njegove disertacije.

Temeljna literatura in viri

Znanstvena literatura iz področja raziskovalne teme.

Načini ocenjevanja

Pisno poročilo, ki vsebuje: • pregled izbranega raziskovalnega področja, • cilje raziskovalnega dela, • plan raziskovalnega dela za tretji letnik in predvideni rezultati, • predstavitev in analiza raziskovalnih rezultatov drugega leta študija.

Reference nosilca

/

Univerzitetna koda predmeta: 3KR044

Letnik: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 36

Obseg:

  • Druge oblike študija: 1080 ur

Vrsta predmeta: obvezni

Jeziki: slovenski, angleški

Metode poučevanja in učenja:
individualno raziskovalno delo študenta pod mentorstvom delovnega mentorja ali tutorja in drugih raziskovalcev, ki študenta usmerjajo in mu svetujejo pri raziskovalnem delu.