Fakulteta za podiplomski študij

Kras po svetu - izbrani primeri

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Krasoslovje (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Kraška področja najdemo povsod po svetu. V nekateri predeli sveta so karbonatne kamnine na površini bolj pogoste, drugod manj. V ožjem pogledu procesi zakrasevanja v različnih koncih sveta potekajo podobno, pri podrobnejšem raziskovanju ali interpretaciji pa moramo upoštevati številne lokalne dejavnike. Študent pridobi znanje o različnih dejavnikih, ki marsikje značilno vplivajo na procese zakrasevanja poznati in jih razume, saj le tako lahko pravilno interpretiramo različne kraške geomorfogenetske pojave, ki se pojavljajo v vseh zemljepisnih širinah.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

 • Razvojni koraki zakrasevanja kamnin na površini in v podzemlju
 • Regionalni in lokalni vidiki zakrasevanja
 • Vrste zakrasevanja tudi glede na geografsko širino, klimo, tip kamnine ipd
 • Faktorji, ki vplivajo na tipično zakrasevanje
 • Izbrani primeri krasa iz sveta

Predvideni študijski rezultati

Študent pridobi znanje o razprostranjenosti krasa po svetu. Spozna nekatera značilna kraška področja izven Slovenije. Razume tip zakrasevanja v predvsem različnih geoloških danostih, podnebnih razmerah, geografskih širinah ter nadmorskih višinah in ga primerja s krasom v Sloveniji. Dobi pregled nad osnovno literaturo o krasu po svetu.

Temeljna literatura in viri

 • Izbrani viri, ki obravnavajo ožja področja krasa iz tujine.
 • Izbrani članki iz znanstvenih revij.

Primer za Kitajsko

 • Ford, D., J.N. Salomon, P. Williams, 1997: The Lunan Stone forest as a potential world heritage site.- Stone forest a treasure of natural heritage, Proceedings of International Symposium of Lunan Shilin to Apply for World Natural Heritage Status, 107-123, China environmental science press.
 • Ford, D., P. Williams, 1989: Karst Geomorphology and Hidrology.- U. Hyman, 601 str /p, London.
 • Knez et al., (ur. / eds.), 1998: South China Karst I.- Založba ZRC, 247 str/p., Ljubljana.
 • Knez et al., (ur. / eds.), 2011: South China Karst II.- Založba ZRC, 237 str/p, Ljubljana.
 • Sweeting, M.M, 1995: Karst in China.- Springer-Verlag, 265 str/p, Berlin, Heidelberg, New York.
 • Trudgill; S.T., 1985: Limestone Geomorphology.- Longman, 196 str/p, London, New York.
 • Yuan D., 1991: Karst of China.- Geological Publishing House, 224 str/p, Beijing.
 • White, W.B., 1988: Geomorphology and Hydrology of Karst Terrains.- Oxford University Press, 464 str/p, New York.

Načini ocenjevanja

Izpit je ustni ali pisni in obsega celotno snov predmeta. Namenjen je ocenjevanju znanja, ki ga študent pridobi na predavanjih ter sposobnosti razumevanja, artikuliranja in podajanja pridobljenega znanja. Pogoj za pristop k izpitu je najmanj 50 odstotna prisotnost na seminarjih ter krajši pisni izdelek (5-10 strani), s katerim študent obdela določeno ožjo tematiko s področja kraških terenov iz tujine ali izbrani vir, ki se navezuje na njegovo seminarsko nalogo oz. vsebino doktorskega dela. 50/50

Reference nosilca

Izredni profesor za področje krasoslovja.

Bibliografija:

http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20190515085712-A3419491.html

Univerzitetna koda predmeta: 3KR048

Letnik: 1

Semester: 2

Nosilec predmeta:

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 50 ur
 • Seminar: 30 ur
 • Terenske vaje: 10 ur
 • Samostojno delo: 90 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Jeziki: slovenski, angleški

Metode poučevanja in učenja:
• predavanja • terenska predavanja • individualne konzultacije • pisni izdelek na izbrano temo • predstavitev rezultatov pisnega izdelka