Fakulteta za podiplomski študij

Samostojno raziskovalno delo 3

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Krasoslovje (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Študent opravi raziskovalno delo, ki ga bo peljalo do rezultatov za disertacijo. Študent pridobi specifična znanja in kompetence potrebne za izvedbo planiranega raziskovanega dela.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

Študent / študentka nadaljuje poglobljeno raziskovalno delo na področju njegovega / njenega doktorskega usposabljanja, ki sta ga predhodno oblikovala skupaj z mentorjem / mentorico. Program je individualen in vsebuje:

*pregled študentovih raziskav in predvidnih raziskovalnih ciljev za temo disertacije,

*izvedba planiranega raziskovalnega dela za tretji letnik,

*analiza raziskovalnih rezultatov v času tretjega leta študija,

*kritični pregled planiranih raziskav za četrto študijsko leto, na podlagi rezultatov dobljenih v prvem, drugem in tretjem letu,

*priprava argumentacije za temo disertacije.

Predvideni študijski rezultati

V tretjem letu se od študentov pričakuje, da pokažejo konkreten napredek raziskovalnega projekta, s pomembnimi komponentami v analizi podatkov in njihovi interpretaciji. Študenti naj bi pridobili zadostne izkušnje in znanje, spretnosti v laboratorijskih metodah in poznavanje raziskovanih metod. Pričakuje se vsaj en sprejet/objavljen članek ali članek poslan v objavo v mednarodni reviji z IF

Temeljna literatura in viri

Znanstvena literatura iz področja raziskovalne teme.

Načini ocenjevanja

Pisno poročilo, ki vsebuje: • pregled izbranega raziskovalnega področja, • cilje raziskovalnega dela, • plan raziskovalnega dela za četrti letnik in predvideni rezultati, • predstavitev in analiza raziskovalnih rezultatov tretjega leta študija.

Reference nosilca

Mentor doktorskim študentom je lahko habilitiran visokošolski učitelj (docent, izredni ali redni profesor) ali raziskovalec z doktoratom, ki je raziskovalno in strokovno aktiven na področju, ki ga zajema tema disertacije.

Univerzitetna koda predmeta: 3KR057

Letnik: 3

Semester: 1-2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 60

Obseg:

  • Samostojno delo: 1800 ur

Vrsta predmeta: obvezni

Jeziki: angleški

Metode poučevanja in učenja:
individualno raziskovalno delo študenta pod mentorstvom delovnega mentorja ali tutorja in drugih raziskovalcev, ki študenta usmerjajo in mu svetujejo pri raziskovalnem delu.