Fakulteta za podiplomski študij

Fizični in kulturni vidiki kraških območij v tropskih okoljih

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Krasoslovje (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Človek se je moral prilagoditi kraškemu okolju, po drugi strani pa je takšna pokrajina zelo občutljiva in celo ranljiva za človeške dejavnosti. Predmet bo pojasnil odzive krasa na spremembe krasa, bodisi negativne bodisi pozitivne, na človeške dejavnosti, zlasti v tropskih okoljih.

Cilji predmeta so:

 • prepoznati in razumeti raznolikost procesov in dejavnikov na krasu,
 • seznaniti se s krasoslovjem kot integralno vedo o krasu,
 • spoznati vzroke družbenih izzivov, povezanih s krasom, in rešitve za njih.

Vsebina

Študij tropskega krasa izboljša študentovo zavedanje globalnega fizičnega in človeškega okolja.

To dosežemo s pomočjo znanstvenih metod, vključno z opazovanjem, zbiranjem podatkov in interpretativnimi spretnostmi. Pridobljeno znanje, razumevanje in spretnosti bodo študentu pomagale oblikovati primerne vrednote in stališča ter vrednotiti, interpretirati in preizkušati rešitve za družbene in okoljske prostorske probleme.

Študenti se seznanijo z naslednjimi temami:

 • Kraška pokrajina in geosistemi v tropskih okoljih
 • Razvoj kraških pokrajin – izbrani primeri iz tropskih krajev
 • Primeri poselitve kraških območij in izkoriščanja kraških virov v tropskih krajih
 • Primeri človeškega vpliva na kras v tropskih regijah
 • Težave z gospodarjenjem z viri in trajnostnim razvojem krasa v državah v razvoju

Predvideni študijski rezultati

Osnovna ozaveščenost o vplivu povprečnega človeka na kras, tako v pozitivnem kot v negativnem smislu. Razumevanje osnovnih konceptov, kot so tropska kraška pokrajina, geosistem in trajnostni razvoj v kraških regijah, skupaj z ustrezno terminologijo. Izurjenost v vrednotenju vpliva rabe oz. izkoriščanja kraških virov in kulturne rabe krasa na kras. Sposobnost oceniti človeški vpliv in pomen trajnostnega razvoja.

Temeljna literatura in viri

 • Burri E., Castiglioni B. & Sauro U. (Eds) (1999) – Karst and Agriculture in the World. International Journal of Speleology, 28/2, 198 pp.
 • Culver D. C., Pipan T. 2009: The Biology of Caves and Other Subterranean Habitats. Oxford University Press, 256 pp., Oxford.
 • Ford, D.C., Williams, P., 2007. Karst Hydrogeology and Geomorphology. John Wiley & Sons, 578 pp., Chichester.
 • Gunn, J., 2004. Encyclopedia of caves and karst science. Fitzroy Dearborn, 1970 pp., New York.
 • Palmer, A.N., 2007. Cave geology. Cave Books, 454 pp., Dayton, Ohio.
 • Sauro U. , 1999. Towards a preliminary model of a Karst Geo-Ecosystem: the example of the Venetian Fore-Alps. Karst 99, Etudes de géographie physisque, suppl. n. 28, CAGEP, Université de Provence, 165-170.
 • White, W. B. (Ed.), Culver, D. C. (Ed.), 2012: Encyclopedia of caves. 2nd ed., Academic Press, Amsterdam.

Načini ocenjevanja

Ustni izpit je namenjen ocenjevanju znanja, ki so ga študenti pridobili na predavanjih, in njihove sposobnosti, da pridobljeno znanje razumejo, ubesedijo in predstavijo. Pogoj za opravljanje izpita je pisni izdelek (5-15 strani), v katerem študent obravnava specifično ožjo temo iz učne snovi predmeta.

Reference nosilca

Izredni profesor krasoslovja

Bibliografija:

 • TRAVASSOS, L.E.P.; OLIVEIRA, R. I. C. Tufa deposits in the karst region of Montes Claros, Minas Gerais, Brazil. Acta Carsologica, V. 45, pp. 85-96, 2016.
 • TRAVASSOS, L.E.P.; RODRIGUES, B.D.; MOTTA, A. R. S. Caverna Das Mãos: An example of dark zone rock art in Brazil. Acta Carsologica, V. 41, pp. 304-309, 2013.
 • TRAVASSOS, L.E.P. The Importance of the Alexander von Humboldt’s Work “Island of Cuba” to the Study of Caves in Cuban Territory. In: FARFÁN GONZÁLEZ, H.; CORVEA PORRAS, J.L.; de BUSTAMENTE GUTIERREZ, I.; LAMOREAUX, J.W. (Eds.). Management of Water Resources in Protected Areas. Heidelberg: Springer, 2013, pp. 347-355.
 • KNEZ, M.; SLABE, T.; TRAVASSOS, L.E.P. Karren on laminar calcarenitic rock of Lagoa Santa (Minas Gerais, Brazil). Acta Carsologica, V. 40, No. 2, pp. 357-367, 2011.
 • TRAVASSOS, L.E.P.; KOHLER, H.C. Historical and geomorphological characterization of a Brazilian karst region. Acta Carsologica, V. 38, No. 2, pp. 277-291, 2009.
 • TRAVASSOS, L.E.P.; TRAVASSOS, E.G.; TRAVASSOS, L.P.; TRAVASSOS, L.C.P. Non-specialists perception about endokarst and exokarst scenarios: visions from high school students. Acta Carsologica, V. 36, No. 2, pp. 329-335, 2007.

Univerzitetna koda predmeta: 3KR059

Letnik: 2

Semester: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 50 ur
 • Seminar: 30 ur
 • Terenske vaje: 10 ur
 • Samostojno delo: 90 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Jeziki: angleški

Metode poučevanja in učenja:
• predavanja • seminarsko delo v pisni obliki • individualno delo na določeni izbrani temi