Fakulteta za podiplomski študij

Praktikum iz Vrstičnega elektronskega mikroskopa

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Materiali (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

  • Seznanjanje študentov z osnovami vrstične elektronske mikroskopije in sorodnih tehnik (EDX, CL)
  • Predstavitev študij primera
  • Praktične izkušnje in osnovno individualno delo (analiza površin vzorcev, elementarna analiza in priprava vzorca)

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

  1.Uvod v vrstično elektronsko mikroskopijo: namen, tipični raziskovalni sistemi, delovanje naprave

  2. Raziskave površinske morfologije s pomočjo sekundarnih elektronov

  3. Raziskovanje površinske topologije, elementnega kontrasta s povratno sipanimi elektroni

  4. Energijsko-disperzijska spektroskopija rentgenskih žarkov (EDX): principi, kvalitativno in kvantitativno mapiranje, spektroskopija

  5.) Katodoluminiscenčna spektroskopija (CL):

  Principi in študije na primerih.

  6. Priprava vzorcev: splošna navodila in primeri

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • Osnovno znanje vrstične elektronske mikroskopije in sorodnih tehnik (EDX,CL)

Praktične sposobnosti:

 • Po koncu predmeta je študent avtonomen pri planiranju meritev, sam pripravlja vzorce in analizira njihovo morfologijo in izvaja elementarno analizo na osnovi ravni

Temeljna literatura in viri

1. J. Goldstein et al., Scanning Electron Microscopy and X-Ray Microanalysis, Kluwer Academic / Plenum Publisher (New York) 2003

2. Selected papers/Članki

Načini ocenjevanja

 • Praktično delo – analiza vzorcev • Pisno poročilo o praktičnem delu in predstavitev seminarja • Ustni izpit (25/50/25)

Reference nosilca

Izredni profesor s področja materialov na Univerzi v Novi Gorici/Assistant professor of material science at the University of Nova Gorica.

EMIN, Saim, ABDI, Fatwa F. Abdi, FANETTI, Mattia, PENG, Wei, SMITH, W., SIVULA, K., DAM, Bernard, VALANT, Matjaž. A novel approach for the preparation of textured CuO thin films from electrodeposited CuCl and CuBr. Journal of electroanalytical chemistry, ISSN 1572-6657, 2014, vol. 717-718, str. 243-249, doi: 10.1016/j.jelechem.2014.01.038. [COBISS.SI-ID 3243515]

LISJAK, Darja, OVTAR, Simona, KOVAČ, Janez, GREGORATTI, Luca, ALEMAN, Belen, AMATI, Matteo, FANETTI, Mattia, MAKOVEC, Darko. A surface-chemistry study of barium ferrite nanoplates with DBSa-modified surfaces. Applied Surface Science, ISSN 0169-4332. [Print ed.], 2014, vol. 305, str. 366-374, doi: 10.1016/j.apsusc.2014.03.092. [COBISS.SI-ID 27593511]

FANETTI, Mattia, AMBROSINI, Stefano, AMATI, Matteo, GREGORATTI, Luca, ABYANEH, M. K., FRANCIOSI, A., CHIA, A. C. E., LAPIERRE, R. R., RUBINI, Silvia. Monitoring the Fermi-level position within the bandgap on a single nanowire : a tool for local investigations of doping. Journal of applied physics, ISSN 0021-8979, 2013, vol. 114, no. 15, str. 154308-1-154308-9, doi:10.1063/1.4826198. [COBISS.SI-ID 3196411]

FANETTI, Mattia, et al. Structure and molecule : substrate interaction in a Co-octaethyl porphyrin monolayer on the Ag(110) surface. The journal of physical chemistry. C, Nanomaterials and interfaces, ISSN 1932-7447, 2011, vol. 115, no. 23, str. 11560-11568. [COBISS.SI-ID 2254843]

BALOG, Richard, FANETTI, Mattia, et al. Bandgap opening in graphene induced by patterned hydrogen adsorption. Nature materials, ISSN 1476-1122, 2010, vol. 9, no. 4, str. 315-319. [COBISS.SI-ID 2261243]

FANETTI, Mattia, GAVIOLI, Luca, CEPEK, Cinzia, SANCROTTI, Massimo. Orientation of C60 molecules in the (3 sqrt3 × 3 sqrt3) R30° and (sqrt13 x sqrt13) R14° phases of C60/Ge(111) single layers. Physical review. B, Condensed matter and materials physics, ISSN 1098-0121, 2008, vol. 77, no. 8, str. 085420-1-085420-7. [COBISS.SI-ID 2255867]

FANETTI, Mattia, GAVIOLI, Luca, SANCROTTI, Massimo. Long-range-ordered, molecular-induced nanofaceting. Advanced materials, ISSN 0935-9648, 2006, vol. 18, no. 21, str. 2863-2867. [COBISS.SI-ID 2253563]

Univerzitetna koda predmeta: 3FIi26*

Letnik: 2

Predavatelj:

ECTS: 3

Obseg:

 • Predavanja: 10 ur
 • Vaje: 40 ur
 • Seminar: 30 ur
 • Samostojno delo: 100 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Jeziki: angleški

Metode poučevanja in učenja:
predavanja in praktično delo s študenti na sem/edx/cl napravi in delo z napravami za pripravo vzorcev. individualni sestanki z namenom priprave pisnega poročila in seminarja iz izbranih tem, ki se navezujejo na sem tehnike.