Fakulteta za podiplomski študij

Seminar III

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Molekularna genetika in biotehnologija (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Glavni cilj predmeta je razvijati komuniciranje v znanosti, s poudarkom na kritični analizi rezultatov in pravilni predstavitvi raziskovalnih dosežkov. V ta namen študent razvija sposobnost ustne predstavitve pred strokovno javnostjo.

Pri predmetu pridobi študent naslednje kompetence:

 • zmožnost predstavljanja raziskovalnih dosežkov,
 • sposobnost komuniciranja v strokovni javnosti,
 • sposobnost polemične diskusije pridobljenih rezultatov,
 • sposobnost branja strokovne literature in njena kritična obravnava,
 • sposobnost aktivne udeležbe v raziskovalni skupnosti.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

V tretjem letu študija mora študent po koncu prvega semestra predstaviti svoje celotno raziskovalno delo v obliki ustne predstavitve. Pričakuje se ustrezna količina in izvirnost pridobljenih rezultatov ter poznavanje naprednih metodoloških tehnik. Predstavitev služi pripravi na zagovor doktorskega dela, zato mora vsebovati podobne prvine; predstavitev raziskovalnega problema in pregled dosežkov s področja, predstavitev metod dela, predstavitev rezultatov in kritično diskusijo o rezultatih z glavnimi zaključki. Prav tako naj predstavitev vključuje smernice za nadaljevanje dela.

Ocenjevanje pri predmetu zajema oceno pisnega izdelka in oceno ustne predstavitve pred komisijo, ki jo potrdi Znanstveni svet programa. Mentor je vključen kot podpisnik pisnega izdelka , prav tako je navzoč tudi pri ustni predstavitvi.

Ocena pisnega izdelka in ustne predstavitve je ovrednotena v razmerju 1:3. Podrobna struktura ocene je sledeča:

 • Pisno poročilo o raziskovalnem projektu (največ 3 točke) – kvaliteta raziskovalnega dela (kvaliteta rezultatov in izvirnost; največ 1 točka), družbeno-ekonomski pomen (največ 1 točka), raziskovalni dosežki (publikacije, konference, povzetki; največ 1 točka)
 • Ustna predstavitev raziskovalnega dela (največ 7 točk) – kvaliteta ustne predstavitve (uvod, metodologija, rezultati, prihodnje delo; največ 4 točke), sposobnost ustrezne znanstvene diskusije (največ 2 točki), komunikacijske sposobnosti (največ 1 točka).

Vsi študenti bodo po predstavitvi prejeli pisno poročilo Komisije z evalvacijo svojega pisnega in ustnega dela. Študenti, ki ne bodo ocenjeni pozitivno, bodo pozvani, da svoj pisni in ustni izdelek izboljšajo in v treh mesecih predstavitev svojega raziskovalnega dela ponovijo.

Ocena 8 predstavlja minimalno zahtevo za predložitev in zagovor doktorske disertacije.

Predvideni študijski rezultati

V tretjem letu študent javno predstavi dosežke svojega celotnega raziskovalnega dela, vključno s kritičnim ovrednotenjem dobljenih rezultatov, reševanjem morebitnih težav in s predlogom dela za naprej. Predstavitev raziskovalnega dela omogoča študentom razvijati komunikacijske sposobnosti in jih usposobi za pravilno in uspešno predstavitev svojega dela na zagovoru doktorske disertacije.

Temeljna literatura in viri

 • Relevantna literature s področja raziskovalnega dela
 • Writing Academic English, Fourth Edition; The Longman Academic Writing Series, Level 4
 • Writing Science: How to Write Papers That Get Cited and Proposals That Get Funded, Joshua Schimel, Oxford University Press, 2012

Načini ocenjevanja

Ustna predstavitev (70%) in pisno poročilo (30%).

Reference nosilca

Martina Bergant je Docentka na Univerzi v Novi Gorici

Bibliografija:

1. Bergant M, Banks L. 2013 SNX17 facilitates infection with diverse papillomavirus types. J Virol. ;87(2):1270-3.

2. Pim D, Bergant M, Boon SS, Ganti K, Kranjec C, Massimi P, Subbaiah VK, Thomas M, Tomaić V, Banks L. Human papillomaviruses and the specificity of PDZ domain targeting. FEBS J. 2012 Oct;279(19):3530-7.

3. Bergant M, Ozbun MA, Campos SK, Myers MP, Banks L. 2012 Human papillomavirus L2 facilitates viral escape from late endosomes via sorting nexin 17. Traffic. Print ed., 2012, 13(3), 455-467.

4. Bergant M, Meden L, Repnik U, Sojar V, Stanisavljević D, Jeras M. 2006 Preparation of native and amplified tumour RNA for dendritic cell transfection and generation of in vitro anti-tumour CTL responses. Immunobiology. 211(3):179-89.

5. Jeras M, Bergant M, Repnik U. 2005 In vitro preparation and functional assessment of human monocyte-derived dendritic cells-potential antigen-specific modulators of in vivo immune responses. Transpl Immunol. 14(3-4):231-44.

Univerzitetna koda predmeta: 8MG015

Letnik: 3

Semester: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 4

Obseg:

 • Vaje: 15 ur
 • Samostojno delo: 105 ur

Vrsta predmeta: obvezni

Jeziki: angleški

Metode poučevanja in učenja:
• branje literature in njena kritična obravnava • kritična analiza podatkov • priprava pisnega poročila. • priprava in ustna predstavitev poteka raziskovalnega dela • aktivna udeležba v akademskih in raziskovalnih dejavnostih,