Fakulteta za podiplomski študij

Seminar I

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Molekularna genetika in biotehnologija (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Glavni cilj predmeta je razvijati komuniciranje v znanosti, s poudarkom na kritični analizi rezultatov in pravilni predstavitvi raziskovalnih dosežkov. V ta namen študent razvija sposobnost ustne predstavitve pred strokovno javnostjo in pripravi pisni izdelek o napredku svojega raziskovalnega dela.

Pri predmetu pridobi študent naslednje kompetence:

 • zmožnost predstavljanja raziskovalnih dosežkov,
 • sposobnost komuniciranja v strokovni javnosti,
 • sposobnost pisnega predstavljanja raziskovalnih dosežkov (poznavanje structure raziskovalnega članka, poznavanje in uporaba programov za urejanje referenc),
 • sposobnost polemične diskusije pridobljenih rezultatov,
 • sposobnost branja strokovne literature in njena kritična obravnava,
 • sposobnost aktivne udeležbe v raziskovalni skupnosti.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

V prvem letniku študija študent javno predstaviti potek svojega raziskovalnega dela in preliminarne rezultate. Pisni in ustni izdelek naj vsebujeta raziskovalne cilje, ozadje problema in preliminarne rezultate. Poudarek je zlasti na razpravi, sklepih in načrtovanem poteku dela v nadaljevanju študija.

Pisno poročilo mora poleg poteka raziskovalnega dela vsebovati tudi prispevke s konferenc, seznam publikacij in vsa pisna gradiva, ki jih je študent pripravil tekom svojega dela. Pisno poročilo podpišeta študent in mentor, ki je navzoč tudi pri ustni predstavitvi.

Samostojno delo predstavlja ključno komponento vrednotenja letnega izida študenta, v smislu akademskih, raziskovalnih in osebnih dosežkov.

Ocenjevanje pri predmetu zajema oceno pisnega izdelka in oceno ustne predstavitve pred komisijo, ki jo potrdi Znanstveni svet programa. Mentor je vključen kot podpisnik pisnega izdelka , prav tako je navzoč tudi pri ustni predstavitvi. Ocena pisnega izdelka in ustne predstavitve je ovrednotena v razmerju 1:3. Podrobna struktura ocene je sledeča:

 • Pisno poročilo o raziskovalnem projektu (največ 3 točke) – kvaliteta raziskovalnega dela (kvaliteta rezultatov in izvirnost; največ 1 točka), družbeno-ekonomski pomen (največ 1 točka), raziskovalni dosežki (publikacije, konference, povzetki; največ 1 točka)
 • Ustna predstavitev raziskovalnega dela (največ 7 točk) – kvaliteta ustne predstavitve (uvod, metodologija, rezultati, prihodnje delo; največ 4 točke), sposobnost ustrezne znanstvene diskusije (največ 2 točki), komunikacijske sposobnosti (največ 1 točka).

Vsi študenti bodo po predstavitvi prejeli pisno poročilo Komisije z evalvacijo svojega pisnega in ustnega dela. Študenti, ki ne bodo ocenjeni pozitivno, bodo pozvani, da svoj pisni in ustni izdelek izboljšajo in v treh mesecih predstavitev svojega raziskovalnega dela ponovijo.

Ocena 8 predstavlja minimalno zahtevo za predložitev in zagovor doktorske disertacije.

Predvideni študijski rezultati

Študent javno predstavi dosežke svojega raziskovalnega dela in poda predloge za prihodnje delo. Prav tako pripravi pisno poročilo o svojem delu, kjer predstavi tudi druge aktivnosti, povezane z raziskovalnim delom (objava člankov, predstavitve raziskovalnega dela na konferencah in drugje,…).

V prvem letu naj bi študent pridobil osnovno znanje o najpogostejših tehnikah in instrumentaciji v molekularni biologiji.

Temeljna literatura in viri

 • Relevantna literature na področju
 • Writing Academic English, Fourth Edition (The Longman Academic Writing Series, Level 4)
 • Writing Science: How to Write Papers That Get Cited and Proposals That Get Funded, Joshua Schimel, Oxford University Press, 2012

Načini ocenjevanja

Ustna predstavitev (70%) in pisno poročilo (30%).

Reference nosilca

Martina Bergant je Docentka na Univerzi v Novi Gorici.

Bibliografija

1. Bergant M, Banks L. 2013 SNX17 facilitates infection with diverse papillomavirus types. J Virol. ;87(2):1270-3.

2. Pim D, Bergant M, Boon SS, Ganti K, Kranjec C, Massimi P, Subbaiah VK, Thomas M, Tomaić V, Banks L. Human papillomaviruses and the specificity of PDZ domain targeting. FEBS J. 2012 Oct;279(19):3530-7.

3. Bergant M, Ozbun MA, Campos SK, Myers MP, Banks L. 2012 Human papillomavirus L2 facilitates viral escape from late endosomes via sorting nexin 17. Traffic. Print ed., 2012, 13(3), 455-467.

4. Bergant M, Meden L, Repnik U, Sojar V, Stanisavljević D, Jeras M. 2006 Preparation of native and amplified tumour RNA for dendritic cell transfection and generation of in vitro anti-tumour CTL responses. Immunobiology. 211(3):179-89.

5. Jeras M, Bergant M, Repnik U. 2005 In vitro preparation and functional assessment of human monocyte-derived dendritic cells-potential antigen-specific modulators of in vivo immune responses. Transpl Immunol. 14(3-4):231-44.

Univerzitetna koda predmeta: 8MG017

Letnik: 1

Semester: 1-2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 10

Obseg:

 • Vaje: 20 ur
 • Seminar: 10 ur
 • Samostojno delo: 270 ur

Vrsta predmeta: obvezni

Jeziki: angleški

Metode poučevanja in učenja:
• branje literature in njena kritična obravnava • kritična analiza podatkov • priprava in ustna predstavitev poteka raziskovalnega dela • priprava pisnega poročila o napredku raziskovalnega dela • aktivna udeležba v akademskih in raziskovalnih dejavnostih, • prispevki na konferencah, razširjanje znanja, publikacije • učenje metod in instrumentacije