Fakulteta za podiplomski študij

Izbrana poglavja iz biomedicine in biotehnologije

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Molekularna genetika in biotehnologija (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Študenti poglobijo svoje znanje na specifičnih področjih molekularne genetike, molekularne biologije, biomedicine in biotehnologije. Izbira posameznega področja je prilagojena raziskovalni tematiki posameznega študenta.

Glavni namen tega predmeta je dati študentom možnost poglabljanja svojega znanja na področju, ki je bliže njihovim osebnim interesom in raziskovalnim projektom, s katerimi se ukvarjajo. Študentom se omogoči, da se udeležijo tudi drugih relevantnih aktivnosti v okviru letnega programa na UNG ali ICGEB. Ta dejavnost podpira povezovanje in izmenjavo s fakultetami in različnimi znanstvenimi ustanovami, kar predstavlja pomembno komponento pri izmenjavi in pridobivanju znanstvenih izkušenj. Priložnost sodelovanja z drugimi sodelavci je še posebej pomembna za razvoj in napredek študentove kariere, prav tako pa tudi poveča možnosti zaposlitve. Dopolnilne vsebine študijskih aktivnosti zunaj predmeta mora potrditi nosilec predmeta.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

Izbrane tematike s področij:

 • molekularne genetike
 • molekularne biologije
 • biomedicine
 • biotehnologije
 • prenosa tehnologij
 • Intelektualne lastnine

Specifična vsebina predmeta se določi vsako leto sproti, glede na zanimanje in kompetence prijavljenih študentov. V primeru individualnega izvajanja se obravnavana tematika uskladi s študentom in njegovim mentorjem.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Poglobljen študij izbranih tematik s področja biomedicine in biotehnologije izboljša študentove sposobnosti v:

 • Poznavanju sodobnih trendov na področju biomedicine in vlogo biotehnologije pri tem
 • Poznavanju teoretičnega ozadja specifičnih tem, ki so vezane na študentovo raziskovalno delo
 • Tehničnem znanju, potrebnem za raziskovanje izbranih področij
 • Samostojnem delu na izbranih problemih biomedicine in biotehnologije
 • Razpravah in kritičnem razmišljanju

Temeljna literatura in viri

Izbrana literatura z posameznega področja.

Načini ocenjevanja

Aktivno sodelovanje (20%) in končni izpit (80%)

Reference nosilca

Prof. Lawrence Banks je pridruženi profesor ranga redni profesor na Univerzi v Novi Gorici in znanstveni direktor izpostave ICGEB v Trstu ( Italija). Prof. Banks od leta 1990 vodi skupino za Tumorsko virologijo na ICGEB, ki je ena izmed svetovno najprepoznavnejših skupin na področju biologije virusov HPV in virusne onkogeneze.

Izbrana bibliografija:

Broniarczyk J, Ring N, Massimi P, Giacca M, Banks L. 2018. HPV-16 virions can remain infectious for 2 weeks on senescent cells but require cell cycle re-activation to allow virus entry. Sci Rep. 8(1):811

Siddiqa A, Massimi P, Pim D, Broniarczyk J, Banks L. 2018. Human Papillomavirus 16 Infection Induces VAP-Dependent Endosomal Tubulation. J Virol. 92(6).

Szalmas, A., Tomaic, V., Basukala, O., Massimi, P., Mittal, S., Konya, J., Banks, L. 2017. The PTPN14 tumor suppressor is a degradation target of Human Papillomavirus E7. J. Virol., 91, e00057-17

Thomas, M., Myers, M. P., Massimi, P., Guarnaccia, C., Banks, L. 2016. Analysis of multiple HPV E6 PDZ interactions defines type-specific PDZ fingerprints that predict oncogenic potential. PLoS Path.,12, e1005766

Ganti, K., Massimi, P., Manzo-Merino, J., Tomaic, V., Pim, D., Playford, MP., Lizano, M., Roberts, S., Kranjec, C., Doorbar, J., Banks, L. 2016. Interaction of the Human Papillomavirus E6 oncoprotein with sorting nexin 27 modulates endocytic cargo transport pathways. PLoS Path., 12; e1005854

Pim, D., Broniarczyk, J., Bergant, M., Playford, M., Banks, L. 2015. A novel PDZ domain interaction mediates the binding between Human Papillomavirus 16 L2 and sorting nexin 27 and modulates virion trafficking. J. Virol., 89, 10145-10155

Univerzitetna koda predmeta: 8MG025

Letnik: 1

Semester: 1-2

Nosilec predmeta:

ECTS: 3

Obseg:

 • Predavanja: 20 ur
 • Vaje: 20 ur
 • Samostojno delo: 50 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Jeziki: angleški

Metode poučevanja in učenja:
• predavanja • praktične delavnice • udeležba na izbranih tečajih • predstavljanje rezultatov • samostojni študij literature