Fakulteta za podiplomski študij

Sodobne smeri v znanosti o okolju

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Znanosti o okolju (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Osnovni namen predmeta je prenos najnovejšega znanja s področja znanosti o okolju, zelene kemije in biotehnologije. Študentje imajo možnost sodelovanja z mednarodnim panelom raziskovalcev, ki so strokovnjaki s svojega področja. Udeležba na seminarjih je izjemna priložnost za znanstveni kulturni napredek študentov, zato je aktivna udeležba na seminarjih močno priporočena.

Za izboljšanje študentovega kritičnega odnosa, je priporočljiva udeležba pri aktivnostih internega glasila, kjer podiplomski študentje berejo in razpravljajo o izbranih člankih. Aktivnosti kluba se objavlja skozi vse leto, za izdajo pa so odgovorni vodje interesnih skupin.

Posamezni študentje/študentke lahko predlagajo možne predavatelje organizacijskemu odboru podiplomskih študentov, ki jih obravnava in potrjuje.

Študent/študentka lahko predlaga predstavitev znanstvenega članka po njegovem lastnem izboru.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

  • Seminarji z različnih področij znanosti o okolju, zelene kemije in biotehnologije, ki jih predstavijo priznani mednarodni strokovnjaki s svojega področja
  • Klub Člankov. Izbrane vsebine so lahko predstavitev seminarja ali izbranih najnovejših zanimivih člankov
  • Vključevanje v lokalno znanstveno, kulturno in raziskovalno skupnost

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študentje/študentke pridobijo obsežno znanje s širšega področja znanosti o okolju, zelene kemije in biotehnologije. Študentje/študentke se učijo medsebojne komunikacije in kritičnih znanstvenih razprav z znanstveniki. Pričakuje se, da študentje/študentke tvorno sodelujejo na seminarjih z vprašanji ter razpravo. Klub Člankov vzpodbuja komunikacijske sposobnosti in kritično obravnavo objavljene literature.

Temeljna literatura in viri

Izbrana literatura povezana z znanstvenimi seminarji in Klubom Člankov.

Načini ocenjevanja

Aktivna udeležba na predlaganih aktivnostih (obvezno ¾ seminarjev). Predstavitev in zagovor načrta raziskovalne naloge – argumentacija.

Reference nosilca

Izredna profesorica s področja mikrobiologije.

Moje raziskovalno področje je mikrobna ekologija morja. Raziskave so osredotočene na proučevanje vloge mikroorganizmov v biogeokemičnih procesih kroženja snovi v morju. Sodelujem tudi pri programih rednega spremljanja in razvoju metod in postopkov določanja stopnje onesnaženja in ekološkega stanja morja in varstvu okolja in ohranjanja biodiverzitete. Vseskozi sem vključena v programsko skupino Morske biološke postaje Piran (NIB) in sodelujem pri številnih domačih in mednarodnih raziskovalnih ter aplikativnih projektih. Sem mentor mladim raziskovalcem in dodiplomskim in magistrskim študentom.

CARVALHO, Raquel Negrão, ARUQWE, Augustine, AIT-AISSA, Selim, BADO-NILLES, Anne, BALZAMO, Stefania, BAUN, Anders, BELKIN, Shimshon, BLAHA, Ludek, BRION, Francois, CONTI, Daniela, FLANDER PUTRLE, Vesna, TURK, Valentina, et al. Mixtures of Chemical Pollutants at European Legislation Safety Concentrations: How Safe are They?. Toxicological sciences. an official journal of the Society of Toxicology, ISSN 1096-6080, 2014, vol. 141, issue 1, str. 218-233.

TINTA, Tinkara, VOJVODA, Jana, MOZETIČ, Patricija, TALABER, Iva, VODOPIVEC, Martin, MALFATTI, F., TURK, Valentina. Bacterial community shift is induced by dynamic environmental parameters in a changing coastal ecosystem (northern Adriatic, NE Mediterranean Sea) – a 2 year time series study. Environmental microbiology, ISSN 1462-2912. [Print ed.], 2014, [In press], str. 1-16, ilustr. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1462-2920.12519/abstract, doi: 10.1111/1462-2920.12519. [COBISS.SI-ID 3156559]

SJÖSTEDT, Johanna, PONTARP, Mikael, TINTA, Tinkara, ALFREDSSON, Hanna, TURK, Valentina, LUNDBERG, Per, HAGSTRÖM, Åke, RIEMANN, Lasse. Reduced diversity and changed bacterioplankton community composition do not affect utilisation of dissolved organic matter in the Adriatic Sea. Aquatic microbial ecology, ISSN 0948-3055, 2013, vol. 71, no. 1, str. 15-24. http://www.int-res.com/prepress/a01660.html, doi: 10.3354/ame01660. [COBISS.SI-ID 2890831]

MALFATTI, F., TURK, Valentina, TINTA, Tinkara, MOZETIČ, Patricija, MANGANELLI, M., SAMO, T.J., UGALDE, J.A., KOVAČ, Nives, STEFANELLI, M., ANTONIOLI, M., FONDA UMANI, Serena, DEL NEGRO, P., CATALETTO, B., HOZIĆ, Amela, IVOŠEVIĆ DENARDIS, Nadica, ŽUTIĆ, V., SVETLIČIĆ, Vesna, MIŠIĆ RADIĆ, Tea, RADIĆ, T., FUKS, Dragica, AZAM, Farooq. Microbial mechanisms coupling carbon and phosphorus cycles in phosphorous-limited northern Adriatic Sea. Science of the total environment, ISSN 0048-9697, 2014, vols. 470-471, str. 1173-1183, ilustr., doi: 10.1016/j.scitotenv.2013.10.040. [COBISS.SI-ID 2983247]

COZZI, Stefano, FALCONI, Claus, CORNICI, Cinzia, ČERMELJ, Branko, KOVAČ, Nives, GIANI, Michele, TURK, Valentina. Recent evolution of river discharges in the Gulf of Trieste and their potential response to climate changes and anthropogenic pressure. Estuarine, coastal and shelf science, ISSN 0272-7714, 2012, vol. 115, str. 14-24, doi: 10.1016/j.ecss.2012.03.005. [COBISS.SI-ID 2531919]

TINTA, Tinkara, KOGOVŠEK, Tjaša, MALEJ, Alenka, TURK, Valentina. Jellyfish modulate bacterial dynamic and community structure. PloS one, ISSN 1932-6203, 2012, e39274, št. 6, str. 1-11. http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0039274, doi: 10.1371/journal.pone.0039274. [COBISS.SI-ID 2589519]

TURK, Valentina, LUČIĆ, Davor, NJIRE, Jakica, TERZIĆ, Senka, TINTA, Tinkara, BENOVIĆ, Adam, MALEJ, Alenka. The epiplankton community in the southern Adriatic: multiple trophic levels along the south – north and inshore-offshore gradients. Acta Adriatica, ISSN 0001-5113, 2012, vol. 53, št. 2, str. 263-276. [COBISS.SI-ID 2692687]

TURK, Valentina, HAGSTRÖM, Åke, KOVAČ, Nives, FAGANELI, Jadran. Composition and function of mucilage macroaggregates in the northern Adriatic. V: SAME 11 – The 11th Symposium on Aquatic Microbial Ecology, August 30 – September 04 2009, Piran, Slovenia. DEL GIORGIO, Paul A. (ur.). Progress and perspectives in aquatic microbial ecology, (Aquatic microbial ecology, ISSN 0948-3055, Vol. 61, No. 3, 2010). Oldendorf/Luhe: Inter Research, 2010, vol. 61, št. 3, str. 279-289, doi: 10.3354/ame01447.

TINTA, Tinkara, SLOT CHRISTIANSEN, Louise, KONRAD, Anke, LIBERALES, David A., TURK, Valentina, MUNCH-PETERSEN, Birgitte, PIŠKUR, Jure, CLAUSEN, Anders Renegaard. Deoxiribonucleoside kinases in two aquatic bacteria with high specificity for thymidine and deoxyadenosine. FEMS microbiology letters, ISSN 0378-1097. [Print ed.], 2012, vol. 331, issue 2, str. 120-127, doi: 10.1111/j.1574-6968.2012.02565.x. [COBISS.SI-ID 2545487]

Univerzitetna koda predmeta: 3OK001

Letnik: 1

Semester: 1-2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 30

Obseg:

  • Seminar: 75 ur
  • Samostojno delo: 825 ur

Vrsta predmeta: obvezni

Jeziki: angleščina

Metode poučevanja in učenja:
• udeležba na seminarjih • aktivna udeležba pri aktivnostih kluba člankov • predlogi za seminarje ali dodane sekcije pri klubu člankov • individualno delo, študij literature • sposobnost kritične presoje in interpretacije novih informacij in znanj