Fakulteta za podiplomski študij

Izbrana poglavja iz onesnaževanja ozračja

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Znanosti o okolju (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Podati študentom poglobljena znanja povezana z najsodobnejših raziskavami na področju problematike onesnaževanja ozračja.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Študent mora imeti opravljene vse obveznosti iz prvega letnika.

Vsebina

Vsebine smiselno izbere študent v sodelovanju z mentorjem glede na področje svojega raziskovalnega dela. Vsebino potrdi znanstveni svet Podiplomskega študijskega programa Znanosti o okolju.

Predvideni študijski rezultati

Razumevanje virov onesnaženja, kemijskih procesov, ki potekajo v ozračju in posledic onesnaževanja ozračja. Samostojno obravnavanje problematike, vezane na problematiko onesnaževanja atmosfere.

Temeljna literatura in viri

Izbrani članki s področja onesnaževanja atmosfere (vsaj 20 člankov).

Načini ocenjevanja

 • Seminarska naloga 50% • Ustni izpit 50%

Reference nosilca

Prof. dr. Mladen Franko je redni profesor za področje kemije na Univerzi v Novi Gorici.

Izbrane reference:

 • EBRAHIMPOUR, Zeinab, PLIEKHOVA, Olena, CABRERA, Humberto, ABDELHAMID, Mahmoud, KORTE, Dorota, GADEDJISSO-TOSSOU, Komlan Segbéya, NIEMELA, Joseph J., LAVRENČIČ ŠTANGAR, Urška, FRANKO, Mladen. Photodegradation mechanisms of reactive blue 19 dye under UV and simulated solar light irradiation. Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy. [Print ed.]. May 2021, vol. 252, str. 1-10, ilustr. ISSN 1386-1425. DOI: 10.1016/j.saa.2021.119481. [COBISS.SI-ID 49732355]
 • CABRERA, Humberto, GOLJAT, Leja, KORTE, Dorota, MARÍN MOARES, Ernesto, FRANKO, Mladen. A multi-thermal-lens approach to evaluation of multi-pass probe beam configuration in thermal lens spectrometry. Analytica chimica acta. [Print ed.]. Mar. 2020, vol. 1100, str. 182-190, ilustr. ISSN 0003-2670. DOI: 10.1016/j.aca.2019.12.009. [COBISS.SI-ID 5499131]
 • CABRERA, Humberto, KORTE, Dorota, FRANKO, Mladen, et al. Trace detection and photothermal spectral characterization by a tuneable thermal lens spectrometer with white-light excitation. Talanta. [Print ed.]. Jun. 2018, vol. 183, str. 158-163, ilustr. ISSN 0039-9140. DOI: 10.1016/j.talanta.2018.02.073. [COBISS.SI-ID 5110011],
 • LIU, Mingqiang, MALOVRH, Sara, FRANKO, Mladen. Microfluidic flow injection thermal lens microscopy for high throughput and sensitive analysis of sub−μLsub−μL samples. Analytical methods. 2016, vol. 8, iss. 25, str. 5053-5060, ilustr. ISSN 1759-9660. DOI: 10.1039/C6AY00932H. [COBISS.SI-ID 4365051]
 • LIU, Mingqiang, FRANKO, Mladen. Progress in thermal lens spectrometry and its applications in microscale analytical devices. Critical reviews in analytical chemistry, ISSN 1040-8347, 2014, vol. 44, no. 4, str. 328-353, doi: 10.1080/10408347.2013.869171. [COBISS.SI-ID 3340539]
 • TRAN, Chieu D., FRANKO, Mladen. Dual-wavelenght thermal-lens spectrometry as a sensitive and selective method for trace gas analysis. Engineering optics. 22 (1989) ; str. 477-479. ISSN 0952-8911. [COBISS.SI-ID 8441092]
 • TRAN, Chieu D., FRANKO, Mladen. Dual-wavelength thermal-lens spectrometry as a sensitive and selective method for trace gas analysis. Journal of physics. E, Scientific instruments. [Print ed.]. 1989, vol. 22, str. 586-589. ISSN 0022-3735. [COBISS.SI-ID 14522919]
 • JALINK, Henk, BICANIC, Dane, FRANKO, Mladen, BOZÓKI, Zoltán. Vapor-phase spectra and the pressure-temperature dependence of long-chain carboxylic acids studied by CO laser and the photoacoustic heat-pipe detector. Applied spectroscopy. 1995, let. 49, št. 7, str. 994-999. ISSN 0003-7028. [COBISS.SI-ID 2100758]

Univerzitetna koda predmeta: 3OK007

Letnik: 2

Semester: 3-4

Nosilec predmeta:

ECTS: 10

Obseg:

 • Predavanja: 30 ur
 • Seminar: 30 ur
 • Samostojno delo: 240 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Jeziki: angleški

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, seminar