Fakulteta za podiplomski študij

Raziskovalno delo II

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Študiji kulturne dediščine (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je, da študent opravijo raziskovalno delo, ki bo predstavljalo temo disertacije. Študent v okviru predmeta pridobi specifične veščine in kompetence, potrebne za izvedbo načrtovanega raziskovalnega dela.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

Samostojno raziskovalno delo študenta pod mentorstvom mentorja ali tutorja. Študent prejme navodila, kako organizirati raziskovalno delo na način, da v okviru slednjega zasnuje temo disertacije ter:

  • preuči izbrane raziskovalne teme,
  • postavi raziskovalno delo v kontekst in zna prepoznati cilje raziskovalnega dela,
  • načrtuje raziskovalno delo v 1., 2. in 3. letu študija in prepozna predvidene študijske rezultate,
  • opravi načrtovano raziskovalno delo v prvem letu študija,
  • analizira rezultate, pridobljene v okviru raziskovalnega dela v prvem letu študija,

kritični pregled raziskovalnega dela, načrtovanega za drugo leto študija na podlagi rezultatov, pridobljenih tekom prvega leta študija

Predvideni študijski rezultati

Sposobnost načrtovanja in izvedbe raziskovalnega dela, povezanega s temo disertacije.

Temeljna literatura in viri

Literatura je vezana na raziskovalno temo študenta.

Načini ocenjevanja

Poročilo v pisni obliki.

Univerzitetna koda predmeta: 3SKD043

Letnik: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 45

Obseg:

  • Samostojno delo: 1350 ur

Vrsta predmeta: obvezni

Jeziki: angleški

Metode poučevanja in učenja:
samostojno raziskovalno delo študenta pod mentorstvom mentorja ali tutorja, direktorja programa in ostalih strokovnjakov, in sicer prek srečanj in diskusij.