Fakulteta za podiplomski študij

Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine III. stopnja

Podiplomski študij Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine je skupni mednarodni program, katerega ustanovitelja sta Univerza v Novi Gorici in Univerza IUAV iz Benetk v sodelovanju z neapeljsko, pariško in hamburško univerzo.

Študijski program: Podiplomski študijski program Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine (tretja stopnja)
Študijsko področje: tehnično-arhitekturna in ekonomsko-pravna znanja na področju varstva kulturne in krajinske dediščine
Šifra programa: 8AR
Stopnja programa: 3. stopnja doktorski
Ime listine: doktorska diploma
Strokovni naziv: doktorica/doktor znanosti
Okrajšava naziva: dr.
Zaključni izpit: ne
Dekan: prof. dr. Iztok Arčon
Direktorica programa: prof. dr. Saša Dobričič
ECTS koordinator: prof. dr. Iztok Arčon

Program temelji na interdisciplinarnem združevanju gradbeno-arhitekturnega in ekonomsko pravnega znanja, ki strukturno dopolnjujeta teoretske vidike konservatorstva. Študij se izvaja v okviru dveh specialističnih usmeritev: tehnike in materiali, ekonomika in upravljanje. V prvem delu študijskega programa so predavanja skupna, poudarek pa je na poglabljanju temeljnih teoretskih vpogledov v konservatorstvo ter poznavanju praktičnih primerov na mednarodni ravni, splošne evropske zakonodaje in temeljnih ustanov konservatorstva.

Cilj usmeritve tehnike in materiali je izobraževanje strokovnjakov, ki bodo s teoretsko praktičnega vidika visoko kvalificirani v tehničnem znanju na področjih: poznavanja strukturnih značilnosti in lastnosti historičnih materialov ter tehnologij, uporabe diagnostičnih postopkov in izbire tipologij posegov ter organizacije gradbišča. Ključna dejavnost usmeritve je izdelava in realizacija konservatorsko- restavratorskih projektov.

Cilj usmeritve ekonomika in upravljanje je izobraževanje strokovnjakov na področjih ekonomike kulture in umetnosti ter upravljanja kulturne dediščine, za razvoj trajnostnih politik na področju zaščite ter na področju valorizacije kulturne dediščine. Ključne teme usmeritve so: kritična primerjava zakonodaje in smernic v Evropski uniji in zunaj nje na področju kulturne dediščine in kulturnih dejavnosti, metodologija ekonomske valorizacije in cenilstva javne kulturne dediščine, kulturni turizem, enotne razvojne strategije za promocijo, upravljanje in razvoj tržišča kulturne dediščine.

V okviru doktorskega študija, ki traja tri leta (180 ECTS), lahko študentje opravijo program za izpopolnjevanje (II. level Master course), ki traja eno leto (60 ECTS). Posebnost programa je skupna diploma, ki jo podeljujeta oba ustanovitelja programa. Predavatelji, ki sodelujejo pri izvajanju programa, so visokošolski učitelji in vrhunski strokovnjaki ključnih mednarodnih znanstvenih institucij, kar zagotavlja in spodbuja multidisciplinarno izmenjavo strokovnega znanja, metod izobraževanja in raziskovalnih dejavnosti. Uradni jezik je angleški, predavanja se izvajajo v prostorih Univerze v Novi Gorici v Benetkah in so v angleškem ter delno v drugih evropskih jezikih.

Opis programa

  Mednarodni podiplomski študijski program “Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine- (ETKAKD)” je doktorski študijski program (tretja stopnja), ki je rezultat sodelovanja z Univerzo IUAV iz Benetk (Universita IUAV di Venezia), Italija.

  Senat Univerze v Novi Gorici na 76. seji dne 15. 3. 2017 potrdil podaljšanje študijskega programa ETKAKD III. stopnje iz sedanjih treh let (180 ECTS) na štiri leta (240 ECTS).

  Štiriletni doktorski program bomo začeli izvajati v študijskem letu 2017/2018.

  Študentje, ki so trenutno vpisani na dosedanji triletni študijski program, nadaljujejo in zaključijo študij na triletnem programu.

  Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine je izrazito multidisciplinaren program in se deli v dve specialistični smeri:

  • Cilj specializacije Tehnike in materiali v konservatorstvu je izobraževanje strokovnjakov na področju restavratorstva in konservatorstva, kateri bodo s teoretsko-praktičnega vidika visoko kvalificirani predvsem v: poznavanju strukturalnih značilnosti in lastnosti materialov, načrtovanju diagnostičnih raziskav in izbire posegov ter organizacije gradbišča, uporabi in izvajanju analitičnih tehnik in naprav na področju restavratorstva in konservatorstva. Področje delovanja zadeva predvsem konkretne primere v okviru navedenih tematik.
  • Cilj specializacije Upravljanje in ekonomija je izobraževanje strokovnjakov, sposobnih natančne določitve ustrezne tipologije investicije, kot tudi upravljanja z razpoložljivimi sredstvi v smeri kakovostne upravne politike, ki zadeva zaščito in valorizacijo arhitekturne in krajinske dediščine v okviru urbanih središč in teritorialnih območij. Strokovnjaki bodo sposobni: kritične primerjave mednarodne zakonodaje in direktiv na področju konservatorstva kulturne dediščine, aplicirati metodologije ekonomske valorizacije in cenilstva javne kulturne dediščine, določanja dopolnilnih strategij v promociji, upravljanju in razvoju tržišča kulturne dediščine.

  Doktorski program vključuje tudi program za izpopoljnjevanje (v Italiji veljaven kot magistrski študij II. stopnje), ki traja eno leto (60 ECTS). Po uspešno zaključenem programu za izpopolnjevanje Univerza v Novi Gorici in Universita IUAV di Venezia skupno podelita naziv “Second level Master”. Doktorski študij traja tri leta (180 ECTS), naziv doktor znanosti pa bo podelila Univerza v Novi Gorici.

  Predavatelji so vrhunski strokovnjaki na mednarodnem nivoju, kar zagotavlja mednarodno veljavnost programma. Program vključuje sodelovanje z mednarodnimi organizacijami, kar bo spodbudilo izmenjavo med akademskim svetom in inštitucijami. Uradni jezik je angleški, predavanja potekajo v angleškem in italijanskem jeziku.

  Način in trajanje študija

  Program za izpopoljnjevanje traja eno leto (60 ECTS), doktorski študij je triletni (180 ECTS) . Predmetnik obsega obvezne in izbirne predmete. Študent mora uspešno opraviti preverjanje znanja iz vseh obveznih predmetov in opraviti zadostno število izpitov iz sklopa splošnih izbirnih ter usmerjenih izbirnih predmetov ali izbranih poglavij. V okviru programa za izpopoljnjevanje mora kandidati opraviti obveznosti v obsegu 40 ECTS iz organiziranih oblik študija in 20 ECTS iz individualnega raziskovalnega dela, kandidati za doktorat pa morajo tekom študija opraviti 60 ECTS obveznosti iz organiziranih oblik študija ter 90 ECTS iz individualnega raziskovalnega dela in 30 ECTS za zagovor disertacije. Predavanja, izpiti in seminarji potekajo v angleškem jeziku.

  Mednarodno sodelovanje in vključevanje programa v kreditni sistem študija

  Študij je zasnovan mednarodno. Vanj se vpisujejo tudi tuji študenti in večina predavateljev je tujcev. Študijski program je ovrednoten s kreditnimi točkami po evropskem kreditnem sistemu ECTS, kar daje študiju dodatno mednarodno primerljivost in usklajenost s podobnimi programi v svetu. Študent lahko opravlja izpite tudi na sorodnih študijskih programih doma in v tujini. Poleg tega je študentom omogočeno opravljanje raziskovalnega dela na številnih domačih in tujih univerzah ter raziskovalnih inštitutih.

  Opis programa (2007)

  Spremembe in dopolnitve programa (8. 7. 2015)

  Sprememba: Podaljšanje doktorskega študija na 4 leta (januar 2017)

  Mentorji

  Urniki predavanj

  Predavanja 2016/17

  Predavanja 2015/16

  Predavanja 2014/15

  Predavanja 2013/14

  Vpisni pogoji

  Na doktorski študijski program Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine se lahko vpišejo kandidati in kandidatke, ki so zaključili:

  • Študijski program druge stopnje.
  • Dosedanji študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe;
  • Enovit magistrski študij, če je trajal pet let in je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami;
  • Dosedanje študijske programe za pridobitev specializacije in so pred tem končali visokošolski strokovni program, če so opravili dodatne študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk;
  • Izobraževanje v tujini, enakovredno prej navedenim programom.

  V primeru, da število kandidatov presega število razpoložljivih mest, Znanstveni svet podiplomskega študijskega programa razvrsti in izbere kandidate glede na uspeh pri dosedanjem študiju (povprečna ocena opravljenih izpitov).

  Pogoji za napredovanje po programu

  Ob vpisu si študent izbere mentorja in z njegovo pomočjo izbere potreben nabor izbirnih predmetov. Pogoj za vpis v drugi letnik doktorskega študija je zbranih najmanj 70 odstotkov študijskih obveznosti iz prvega letnika.

  Pred vpisom v tretji letnik mora študent opraviti vse izpite iz prvega letnika in zbrati najmanj 50 ECTS iz drugega letnika. (Za 3 letni študijski program).

  Pred vpisom v tretji letnik mora študent opraviti vse izpite iz prvega letnika in zbrati 60 ECTS iz drugega letnika, skupaj 120ECTS. (Za 4 letni študijski program.)

  Pogoj za vpis v četrti letnik so vse opravljene obveznosti iz prvih treh letnikov (180ECTS).

  V četrtem letniku se študent v celoti posveti raziskovalnemu delu IV (30ECTS), ki ima kot rezultat uspešen zagovor doktorske disertacije (30ECTS).

  Pogoji za dokončanje študija

  Pogoj za dokončanje doktorskega študija so opravljeni vsi izpiti in vse obveznosti pri vseh predmetih po predmetniku ter uspešen zagovor doktorske disertacije, za kar študent zbere 180 ECTS. Program za izpopoljnjevanje se zaključi ko kandidat opravi obveznosti v obsegu 40 ECTS iz organiziranih oblik študija in 20 ECTS iz individualnega raziskovalnega dela, z uspešnim zagovorom zaključne naloge, za kar študent zbere skupaj 60 ECTS.

  Določbe o prehodih med programi

  Merila za prehode med študijskimi programi, ki jih doloca Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo ne predvidevajo prehodov med študijskimi programi tretje stopnje.

  Kljub temu pa bo študentom omogočen prehod iz drugih študijskih programov III. stopnje. Pri tem se študentu prizna vse obveznosti, ki po zahtevnosti ustrezajo standardom Univerze v Novi Gorici in se po vsebini ujemajo vsaj 70 % z vsebinami izpitov na predlaganem študijskem programu, poleg tega pa mora študent svoje dotedanje raziskovalno delo smiselno vključiti v novo področje. Upošteva se tudi število razpoložljivih študijskih mest, pri čemer imajo prednost redni študentje. Študentske vloge obravnava Senat Univerze v Novi Gorici, pri čemer se tudi določi individualni študijski program, ki ga mora študent opraviti za dokončanje študija. Prav tako študij dovoljuje svojim študentom sodelovanje v študijskih programih drugih inštitucij, pod pogojem, da so načini izvajanja študijskega programa primerljivi, o čemer odloča Senat Univerze v Novi Gorici. S tem je študentu omogoceno opravljanje študijskih obveznosti na tuji inštituciji.

  Študentom je omogočen prehod z drugih podiplomskih študijskih programov. Pri tem se študentu prizna vse izpite, ki po zahtevnosti ustrezajo standardom Univerze v Novi Gorici in se po vsebini vsaj 70-odstotno ujemajo z vsebinami izpitov na predlaganem študijskem programu. Za neposredni prehod v drugi letnik mora študent zbrati enako število točk kot redni študentje predlaganega programa, in sicer 42 točk ECTS. Upošteva se tudi število razpoložljivih študijskih mest, pri čemer imajo prednost redni študentje predlaganega programa. Študentske vloge se obravnava individualno, pri čemer se določi tudi individualni študijski program, ki ga mora študent opraviti za dokončanje študija.

  Prav tako študij svojim študentom dovoljuje sodelovanje v študijskih programih drugih fakultet. Pri tem lahko študentje v drugem letniku vpišejo na drugih sorodnih programih predmete v skupnem obsegu do 20 točk ECTS. S tem je študentu omogočeno opravljanje enega semestra na tuji univerzi. Obenem je študentom drugih fakultet, ki jih to zanima, omogočeno sodelovanje v predlaganem študijskem programu. Prav tako lahko študentje opravijo praktično usposabljanje na podjetjih podobnih študijev pri nas in v tujini.

  Diplomantom dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe na doktorskem študijskem programu tretje stopnje se priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk.

  Temeljni cilji študija

  Cilj ciklusa predavanj podiplomskega študija (tehnično-arhitekturna smer) je izobraževanje strokovnjakov na področju restavriranja in konservatorstva, kateri bodo s teoretsko-praktičnega vidika visoko kvalificirani predvsem v tehničnem znanju, ki zadeva naslednja področja:

  • poznavanje strukturalnih značilnosti in lastnosti materialov;
  • sposobnost načrtovanja diagnostičnih raziskav in izbire posegov ter organizacije gradbišča;
  • znanje v uporabi in izvajanju analitičnih tehnik in naprav na področju restavriranja in konservatorstva.

  Področje delovanja zadeva predvsem konkretne primere v okviru navedenih tematik.

  Cilj ciklusa predavanj drugega podiplomskega študija (ekonomsko-juristična smer) je izobraževanje strokovnjakov, sposobnih natančne določitve ustrezne tipologije investicije, ki kakovostno vsklajujejo različne komponente posega (vsebino, nadaljnje upravljanje in promocijo) in uvajajo operaterje v smeri nove kakovostne upravne politike, ki zadeva zaščito in valorizacijo arhitekturne in prostorsko-krajinske dediščine v okviru urbanih središč in teritorialnih območij:

  • kritična primerjava zakonodaje in direktiv v Evropske unije in zunaj nje glede kulturne dediščine in kulturnih dejavnosti;
  • metodologija ekonomske valorizacije in cenilstva javne kulturne dediščine;
  • določanje dopolnilnih strategij v promociji, upravljanju in razvoju tržišča arhitektonske in kulturne dediščine.

  Cilj študijskega programa je, poleg kvalitetnega formiranja strokovnjakov, ustanovitev centra za kulturno in znanstveno izmenjavo na področju konzervatorstva in restavriranja, dostopen mednarodnim študentom in raziskovalcem, kakor tudi drugim državnim in mednarodnim ustanovam, ki operirajo na področju varovanja kulturne dediščine.

  Možnosti nadaljevanja študija

  Študenti, ki so uspešno zaključili program za izpopoljnjevanje lahko nadaljujejo študij doktorata, ki v tem primeru traje še 2 leti.

  Predmetnik

  1. letnik

  Obvezni predmeti Ure ECTS
  Ekonomika kulturne dediščine in ustvarjalnost 270 9
  Integrirano projektno delo 180 6
  Osnove ohranjanja zgodovinske urbane in kulturne krajine 180 6
  Raziskovalno delo I 450 15
  Trajnost dediščine, izbrana poglavja iz konservatorstva, načrtovanja in upravljanja 270 9
  Zgodovina in teorija konservatorstva stavbne dediščine: principi in pristopi 180 6
  Splošno izbirni predmeti Ure ECTS
  Kulturna dediščina, skupne dobrine in zakonodaja 90 3
  Metode zgodovinskega raziskovanja za interpretacijo dediščine 90 3
  Realizacija vrednot v grajenem okolju: osnove družbeno-gospodarskega pristopa 90 3

  Modul smer Upravljanje in ekonomika

  Specializirani izbirni predmeti Ure ECTS
  Ekonomsko vrednotenje kulture: metode, upravljanje in politika 90 3
  Kulturno-dediščinski turizem: perspektiva teritorialnega upravljanja 90 3
  Načrtovanje kulturne politike: principi in primeri 90 3
  Tržišča kulture in javne politike 90 3

  Modul smer tehnike in materiali

  Specializirani izbirni predmeti Ure ECTS
  Izbrana poglavja iz zgodovine gradbenih tehnik in materialov 90 3
  Izbrana poglavja v konservatorski in restavratorski praksi 90 3
  Izbrane teme s področja vrednotenja nepremičnin in nepremičninskih vlaganj 90 3
  Napredne teme v gradbenih tehnikah 90 3

  2. letnik

  Obvezni predmeti Ure ECTS
  Raziskovalno delo II 1350 45
  Sodobni trendi na področju varovanja, načrtovanja in upravljanja kulturne dediščine 420 15

  3. letnik

  Obvezni predmeti Ure ECTS
  Raziskovalno delo 3 1800 60

  4. letnik

  Obvezni predmeti Ure ECTS
  Disertacija 900 30
  Raziskovalno delo IV 900 30