Fakulteta za podiplomski študij

Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine, III. stopnja (Dvojna diploma z Univerzo IUAV iz Benetk)

Podiplomski študij Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine je skupni mednarodni program, katerega ustanovitelja sta Univerza v Novi Gorici in Univerza IUAV iz Benetk v sodelovanju z neapeljsko, pariško in hamburško univerzo.

Študijski program: Podiplomski študijski program Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine
Študijsko področje: Celostno varstvo, načrtovanje in upravljanje kulturne dediščine. Trajnostni razvoj grajenega okolja. Ekonomija kulture in kreativnost. Kulturna dediščina in turizem.
Šifra programa: 8AR
Stopnja programa: 3. stopnja doktorski
Ime listine: doktorska diploma
Strokovni naziv: doktorica/doktor znanosti
Okrajšava naziva: dr.
Zaključni izpit: ne
Dekan: prof. dr. Iztok Arčon
Direktorica programa: prof. dr. Saša Dobričič
ECTS koordinator: prof. dr. Iztok Arčon

Program temelji na interdisciplinarnem združevanju gradbeno-arhitekturnega in ekonomsko pravnega znanja, ki strukturno dopolnjujeta teoretske vidike konservatorstva. Študij se izvaja v okviru dveh specialističnih usmeritev: tehnike in materiali, ekonomika in upravljanje. V prvem delu študijskega programa so predavanja skupna, poudarek pa je na poglabljanju temeljnih teoretskih vpogledov v konservatorstvo ter poznavanju praktičnih primerov na mednarodni ravni, splošne evropske zakonodaje in temeljnih ustanov konservatorstva.

Cilj usmeritve tehnike in materiali je izobraževanje strokovnjakov, ki bodo s teoretsko praktičnega vidika visoko kvalificirani v tehničnem znanju na področjih: poznavanja strukturnih značilnosti in lastnosti historičnih materialov ter tehnologij, uporabe diagnostičnih postopkov in izbire tipologij posegov ter organizacije gradbišča. Ključna dejavnost usmeritve je izdelava in realizacija konservatorsko- restavratorskih projektov.

Cilj usmeritve ekonomika in upravljanje je izobraževanje strokovnjakov na področjih ekonomike kulture in umetnosti ter upravljanja kulturne dediščine, za razvoj trajnostnih politik na področju zaščite ter na področju valorizacije kulturne dediščine. Ključne teme usmeritve so: kritična primerjava zakonodaje in smernic v Evropski uniji in zunaj nje na področju kulturne dediščine in kulturnih dejavnosti, metodologija ekonomske valorizacije in cenilstva javne kulturne dediščine, kulturni turizem, enotne razvojne strategije za promocijo, upravljanje in razvoj tržišča kulturne dediščine.

Opis programa

  Doktorski program Študiji kulturne dediščine je eden od pobudnikov podiplomskega izobraževanja na področju celostnega varstva dediščine tako v nacionalnem kakor tudi v evropskem kontekstu. Od ustanovitve leta 2005 skupina vrhunskih mednarodnih strokovnjakov iz partnerskih univerz in institucij izvaja inovativne oblike izobraževanja, ki privabljajo številne študente iz vsega sveta. Program je zasnovan na interdisciplinarnem združevanju temeljnih znanstvenih disciplin in strokovnih kompetenc, ki delujejo na področju varstva, planiranja in upravljanja arhitekturne, urbane in krajinske dediščine.

  Cilj študija je interpretacija obstoječih in raziskovanje novih teoretskih in metodoloških izhodišč, ki omogočajo razumevanje vrednot dediščine ter pridobitev specifičnih znanj, ki so potrebna za soočanje z raziskovalno in strokovno prakso pri oblikovanju inovativnih rešitev na področju dediščine in njenega vključevanja v celostnem oblikovanju sodobnega in trajnostnega okolja tako v lokalnem kako tudi globalnem kontekstu

Študij poteka v angleškem jeziku v prostorih dvorca Lanthieri v Vipavi in v prostorih Univerze v Novi Gorici v Benetkah.

Predavatelji so vrhunski strokovnjaki na mednarodnem nivoju, kar zagotavlja mednarodno veljavnost programma. Program vključuje sodelovanje z mednarodnimi organizacijami, kar bo spodbudilo izmenjavo med akademskim svetom in inštitucijami. Uradni jezik je angleški, predavanja potekajo v angleškem in italijanskem jeziku.

Način in trajanje študija

Doktorski študij je štirleten (240 ECTS). Predmetnik obsega obvezne in izbirne predmete. Študent mora uspešno opraviti preverjanje znanja iz vseh obveznih predmetov in opraviti zadostno število izpitov iz sklopa splošnih izbirnih ter usmerjenih izbirnih predmetov ali izbranih poglavij. Kandidati za doktorat morajo tekom študija opraviti 60 ECTS obveznosti iz organiziranih oblik študija ter 90 ECTS iz individualnega raziskovalnega dela in 30 ECTS za zagovor disertacije. Predavanja, izpiti in seminarji potekajo v angleškem jeziku.

Mednarodno sodelovanje in vključevanje programa v kreditni sistem študija

Študij je zasnovan mednarodno. Vanj se vpisujejo tudi tuji študenti in večina predavateljev je tujcev. Študijski program je ovrednoten s kreditnimi točkami po evropskem kreditnem sistemu ECTS, kar daje študiju dodatno mednarodno primerljivost in usklajenost s podobnimi programi v svetu. Študent lahko opravlja izpite tudi na sorodnih študijskih programih doma in v tujini. Poleg tega je študentom omogočeno opravljanje raziskovalnega dela na številnih domačih in tujih univerzah ter raziskovalnih inštitutih.

Opis programa (2007)

Spremembe in dopolnitve programa (8. 7. 2015)

Sprememba: Podaljšanje doktorskega študija na 4 leta (januar 2017)

Mentorji

Urniki predavanj

Vpisni pogoji

Na doktorskem študijskem programu Študiji kulturne dediščine se lahko vpišejo kandidati in kandidatke, ki so zaključili:

 • Študijski program druge stopnje.
 • Dosedanji študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe;
 • Enovit magistrski študij, če je trajal pet let in je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami;
 • Dosedanje študijske programe za pridobitev specializacije in so pred tem končali visokošolski strokovni program, če so opravili dodatne študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk;
 • Izobraževanje v tujini, enakovredno prej navedenim programom.

V primeru, da število kandidatov presega število razpoložljivih mest, Znanstveni svet podiplomskega študijskega programa razvrsti in izbere kandidate glede na uspeh pri dosedanjem študiju (povprečna ocena opravljenih izpitov).

Pogoji za napredovanje po programu

Pogoj za dokončanje študija so opravljeni vsi izpiti, s programom predvidene raziskovalne obveznosti in uspešen zagovor doktorske disertacije, za kar študent zbere 240 ECTS.

Študent lahko vlozi temo doktorske disertacije, ko ima opravljene vse študijske obveznosti prvega letnika.Temo študentu na osnovi vloge odobri senat, ki tudi določi komisijo za zagovor. S pozitivno oceno disertacije in njenega zagovora študent zaključi študij.

Določbe o prehodih med programi

Merila za prehode med študijskimi programi, ki jih doloca Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo ne predvidevajo prehodov med študijskimi programi tretje stopnje.

Kljub temu pa bo študentom omogočen prehod iz drugih študijskih programov III. stopnje. Pri tem se študentu prizna vse obveznosti, ki po zahtevnosti ustrezajo standardom Univerze v Novi Gorici in se po vsebini ujemajo vsaj 70 % z vsebinami izpitov na predlaganem študijskem programu, poleg tega pa mora študent svoje dotedanje raziskovalno delo smiselno vključiti v novo področje. Upošteva se tudi število razpoložljivih študijskih mest, pri čemer imajo prednost redni študentje. Študentske vloge obravnava Senat Univerze v Novi Gorici, pri čemer se tudi določi individualni študijski program, ki ga mora študent opraviti za dokončanje študija. Prav tako študij dovoljuje svojim študentom sodelovanje v študijskih programih drugih inštitucij, pod pogojem, da so načini izvajanja študijskega programa primerljivi, o čemer odloča Senat Univerze v Novi Gorici. S tem je študentu omogoceno opravljanje študijskih obveznosti na tuji inštituciji.

Študentom je omogočen prehod z drugih podiplomskih študijskih programov. Pri tem se študentu prizna vse izpite, ki po zahtevnosti ustrezajo standardom Univerze v Novi Gorici in se po vsebini vsaj 70-odstotno ujemajo z vsebinami izpitov na predlaganem študijskem programu. Za neposredni prehod v drugi letnik mora študent zbrati enako število točk kot redni študentje predlaganega programa, in sicer 42 točk ECTS. Upošteva se tudi število razpoložljivih študijskih mest, pri čemer imajo prednost redni študentje predlaganega programa. Študentske vloge se obravnava individualno, pri čemer se določi tudi individualni študijski program, ki ga mora študent opraviti za dokončanje študija.

Prav tako študij svojim študentom dovoljuje sodelovanje v študijskih programih drugih fakultet. Pri tem lahko študentje v drugem letniku vpišejo na drugih sorodnih programih predmete v skupnem obsegu do 20 točk ECTS. S tem je študentu omogočeno opravljanje enega semestra na tuji univerzi. Obenem je študentom drugih fakultet, ki jih to zanima, omogočeno sodelovanje v predlaganem študijskem programu. Prav tako lahko študentje opravijo praktično usposabljanje na podjetjih podobnih študijev pri nas in v tujini.

Diplomantom dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe na doktorskem študijskem programu tretje stopnje se priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk.

Temeljni cilji študija

Študenti se v prvem delu seznanjajo s teoretskimi, metodoloskimi in normativnimi osnovami ter z

vpletenostjo temeljnih disciplin oziroma znanj, ki so potrebni za celostno razumevanje raziskovalega in strokovnega konteksta. Drugi del program poteka v okviru štirih smeri:

 • Tehnike in materijali
 • Ekonomija in upravljanje
 • Trajnostno zgodovisnko grajeno okolje
 • Dediščina, kreativnost in turizem
 • Študentje se bodo seznanili s specificnimi kompetencami, ki omogočajo večstranski in poglobljen vpogled v aktualne probleme.

   Temeljni cilji

  • Omogočati kvaliteten in mednarodno prepoznaven pedagoški in raziskovalni kontekst za pridobivanje in izmenjavo interdisciplinarnega znanja na področju varstva, načtovanja in upravljanja dediščine
  • Ohranjati lokalna znanja na področju varstva dediščine in spodbujati izmenjavo ter nadgradnjo le teh s kritično primerjavo pristopov na globalni ravni
  • omogočanje poglobljenega razumevanja teoretskih in metodoloških konceptov
  • Razvijati sposobnost samostojnega znanstvenoraziskovalnega dela in kritičnega mišljenja v analizi, komparaciji, sintezi in uporabi spektra pridobljenih znanj
  • Spodbujati celosten pristop s pomočjo interdisciplinarnosti ter refleksivno, domiselno in ustvarjalno razmisljanje v soočanju z znanstvenoraziskovalnimi izzivi kakor tudi v reševanju problemov stroke
  • Izobraziti raziskovalce in strokovnjake, ki bodo seznanjeni z mednarodno raziskovalno in strokovno prakso in bodo sposobni organizacije in vodenja raziskovalnega ter strokovnega dela v skupinah

  Mednarodna strukturiranost predavateljev in strokovnjakov omogoča in pospeša vključevanje študentov v tuja raziskovalna okolja ter uporabo dodatnih raziskovalnih infrastruktur, kar zagotavlja mednarodno primerljivost, spontani razvoj in tekoče izpopolnjevanje izobrazevalne ponudbe ter raziskovalnih dejavnosti.

   Cilj študijskega programa je, poleg kvalitetnega formiranja strokovnjakov, ustanovitev centra za kulturno in znanstveno izmenjavo na področju konzervatorstva in restavriranja, dostopen mednarodnim študentom in raziskovalcem, kakor tudi drugim državnim in mednarodnim ustanovam, ki operirajo na področju varovanja kulturne dediščine.

    Smeri in področja

    EKONOMIJA IN UPRAVLJANJE

    Raziskuje zakonske, kulturne in ekonomske kriterije, omejiteve in ustanove, ki delujejo na področju varstva, načrtovanja in upravljanja kulturne dediščine

    TEHNIKE IN MATERIALI

    Raziskuje področje sodobnega varstva in načrtovanja stavbne dediščine s povdarkom na raziskavah materijalov, tehničnem in tehnološkem znanju konservatorstva stavbne dediščine

    TRAJNOSTNO ZGODOVINSKO GRAJENO OKOLJE

    raziskuje področje celovitega oblikovanja, trajnostne zaščite in upravljanja širših območij urbanega okolja in kulturne krajine s povdarkom na celostnem ekološkem oblikovanju dediščinskih območij

    DEDIŠČINA, KREATIVNOST IN TURIZEM

    raziskuje področje kulturne dediščine v povezavi s kreativno industrijo in trajnostnim turizmom

    Pogoji za uspešno opravljeno smer

    Študent uspešno opravi izbrano smer, ko opravi 51 ECTS iz obveznih predmetov in 9 ECTS izbirnih predmetov in sicer 6 ECTS iz specificnih izbirnih predmetov izbrane smeri in 3 ECTS iz splošnih izbirnih predmetov.

    Predmetnik

    Predmetnik za to študijsko leto še ni na voljo.