Fakulteta za podiplomski študij

Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine

Podiplomski študij Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine je skupni mednarodni program, katerega ustanovitelja sta Univerza v Novi Gorici in Univerza IUAV iz Benetk v sodelovanju z neapeljsko, pariško in hamburško univerzo.

Študijski program: Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine
Študijsko področje: Ohranjanje, načrtovanje in upravljanje grajene in krajinske dediščine; konservatorske tehnike, materiali in metodologije; Urbano in teritorialno ohranjanje; Ekonomika kulture; Kulturne politike; Kulturni turizem;
Šifra programa: 9AR
Stopnja programa: specializacija
Ime listine:
Strokovni naziv: specializacija (II. level master)
Okrajšava naziva:
Zaključni izpit: da
Dekan: prof. dr. Iztok Arčon
Direktorica programa: prof. dr. Saša Dobričič
ECTS koordinator: prof. dr. Iztok Arčon

Program temelji na interdisciplinarnem združevanju gradbeno-arhitekturnega in ekonomsko pravnega znanja, ki strukturno dopolnjujeta teoretske vidike konservatorstva. Študij se izvaja v okviru dveh specialističnih usmeritev: tehnike in materiali, ekonomika in upravljanje. V prvem delu študijskega programa so predavanja skupna, poudarek pa je na poglabljanju temeljnih teoretskih vpogledov v konservatorstvo ter poznavanju praktičnih primerov na mednarodni ravni, splošne evropske zakonodaje in temeljnih ustanov konservatorstva.

Cilj usmeritve tehnike in materiali je izobraževanje strokovnjakov, ki bodo s teoretsko praktičnega vidika visoko kvalificirani v tehničnem znanju na področjih: poznavanja strukturnih značilnosti in lastnosti historičnih materialov ter tehnologij, uporabe diagnostičnih postopkov in izbire tipologij posegov ter organizacije gradbišča. Ključna dejavnost usmeritve je izdelava in realizacija konservatorsko- restavratorskih projektov.

Cilj usmeritve ekonomika in upravljanje je izobraževanje strokovnjakov na področjih ekonomike kulture in umetnosti ter upravljanja kulturne dediščine, za razvoj trajnostnih politik na področju zaščite ter na področju valorizacije kulturne dediščine. Ključne teme usmeritve so: kritična primerjava zakonodaje in smernic v Evropski uniji in zunaj nje na področju kulturne dediščine in kulturnih dejavnosti, metodologija ekonomske valorizacije in cenilstva javne kulturne dediščine, kulturni turizem, enotne razvojne strategije za promocijo, upravljanje in razvoj tržišča kulturne dediščine.

V okviru doktorskega študija, ki traja tri leta (180 ECTS), lahko študentje opravijo program za izpopolnjevanje (II. level Master course), ki traja eno leto (60 ECTS). Posebnost programa je skupna diploma, ki jo podeljujeta oba ustanovitelja programa. Predavatelji, ki sodelujejo pri izvajanju programa, so visokošolski učitelji in vrhunski strokovnjaki ključnih mednarodnih znanstvenih institucij, kar zagotavlja in spodbuja multidisciplinarno izmenjavo strokovnega znanja, metod izobraževanja in raziskovalnih dejavnosti. Uradni jezik je angleški, predavanja se izvajajo v prostorih Univerze v Novi Gorici v Benetkah in so v angleškem ter delno v drugih evropskih jezikih.

Opis programa

ETKAKD program je enoletni skupni program za izobraževanje, ki je v tujini veljaven kot Second level Master. Posebnost programa je skupna listina, ki jo izdajata ustanovitelja, Univerza v Novi Gorici in italijanska Università IUAV di Venezia.

ETKAKD program je eden od pobudnikov podiplomskega izobraževanja na področju integralnega varstva dediščine tako v nacionalnem kakor tudi v evropskem kontekstu. Od ustanovitve leta 2005 skupina vrhunskih mednarodnih strokovnjakov iz partnerskih univerz in institucij izvaja inovativne oblike izobraževanja, ki privabljajo številne študente iz vsega sveta. Program je zasnovan na interdisciplinarnem združevanju temeljnih znanstvenih disciplin in strokovnih kompetenc, ki delujejo na področju varstva, planiranja in upravljanja arhitekturne, urbane in krajinske dediščine.

Cilj študija je poznavanje obstoječih ter raziskovanje novih teoretskih in metodoloških izhodišč, ki omogočajo razumevanje vrednot dediščine in pridobitev specifičnih znanj, ki so potrebna za soočanje z raziskovalno in strokovno prakso, kakor tudi za oblikovanje inovativnih in trajnostnih resitev.

Predavanja potekajo v angleškem jeziku; uradni jezik programa je angleščina. Program se izvaja v navdihujočem zgodovinskem kontekstu Lanthierijevega dvorca v Sloveniji, kakor tudi i v Benetkah, v enem od svetovno najbolj kompleksnih živih laboratorijev za področje dediščine.

Vpisni pogoji

Na doktorski študijski program Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine se lahko vpišejo kandidati in kandidatke, ki so zaključili:

  • Študijski program druge stopnje.
  • Dosedanji študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe;
  • Enovit magistrski študij, če je trajal pet let in je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami;
  • Dosedanje študijske programe za pridobitev specializacije in so pred tem končali visokošolski strokovni program, če so opravili dodatne študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk;
  • Izobraževanje v tujini, enakovredno prej navedenim programom.

Temeljni cilji študija

ETKAKD program spodbuja študente, k razvijanju širokega nabora specifičnih znjanj, ki so potrebne za vrednotenje, interpretacijo, ohranjanje in upravljanje dediščine. Za razumevanje dediščine in trajnostnega ter uravnoteženega razvoja grajenega okolja so potrebni vrhunski strokovnjaki, ki so sposobni uporabe in aplikacije interdisciplinarnega sklopa znanja, načel in pristopov. Program ponuja izrazito interdisciplinarno in mednarodno delovno okolje, kjer se izvaja raziskovalno delo z edinstveno skupino vrhunskih akademskih in strokovnih kadrov. Končni izid programa je raziskovalni ali strokovni rezultat, ki je primeren za objavo oziroma predstavlja trdno osnovo za znanstveno publikacijo.

Program se izvaja v sodelovanju z organizacijo ICCROM (International Centre for the Study of the

Preservation and Restoration of Cultural Property), in drugimi mednarodnimi organizacijami in univerzami.

Predmetnik

Predmetnik za to študijsko leto še ni na voljo.