Fakulteta za znanosti o okolju

Obisk predstavnikov Slovenskega licejskega pola v Gorici na UNG

Rožna Dolina, 11. 2. 2015

Z letošnjim študijskim letom je steklo tesnejše sodelovanje med zamejskim licejskim polom Trubar-Gregorčič in Univerzo v Novi Gorici, ki je omenjeni zavod vključila v skupino svojih partnerskih srednjih šol.

5. februarja 2015 je tako na UNG potekalo prvo srečanje s predstavniki licejskega pola iz Gorice, državnim izobraževalnim zavodom s slovenskim učnim jezikom, ki sicer združuje Klasični licej “P. Trubar” ter Humanistični in znanstveno-tehnološki licej “S. Gregorčič”. Srečanja so se udeležili ravnateljica licejskega pola, dr. Elisabetta Kovic, devet profesorjev z različnih področij, ki poučujejo na omenjenih licejih, ter predstavniki Univerze v Novi Gorici – prorektor za izobraževanje, prof. dr. Mladen Franko, dekani oziroma dekanje večine fakultet in šol, skrbnica vpisa študentov na UNG ter članica Komisije za kakovost UNG.

Ker je Slovenski licejski pol v Gorici za svojo partnersko šolo izbrala Fakulteta za znanosti o okolju UNG, je goste najprej pozdravila dekanja te fakultete, prof. dr. Urška Lavrenčič Štangar, sledili pa so nagovor prorektorja za izobraževanje ter predstavitve posameznih fakultet.

Vzpostavitev partnerstva z omenjeno šolo med drugim predvideva organizacijo predavanj, naravoslovnih dni in drugih dogodkov za dijake, sodelovanje pa ne bo omejeno zgolj na aktivnosti, ki jih dijakom lahko ponudi Fakulteta za znanosti o okolju, temveč bo UNG z licejskim polom sodelovala na več ravneh. Dijaki partnerske šole bodo vabljeni k sodelovanju oziroma udeležbi na različnih izobraževalnih, znanstvenih in družabnih dogodkih, ki jih organizira UNG – poletnih šolah, znanstvenih večerih, ekskurzijah in podobno. Poleg tega UNG v prihodnje namerava učnemu osebju s partnerske šole omogočiti možnost strokovnega spopolnjevanja v okviru UNG, k vpisu na UNG pa bomo posebej povabili tudi dijake-športnike, saj je UNG razvila poseben način sodelovanja s študenti, ki se resno ukvarjajo s športom, in jim namenja posebno skrb.

Predstavitvam možnih oblik sodelovanja in skupnemu pogovoru na to temo je sledil še ogled raziskovalnih laboratorijev UNG, srečanje pa se je zaključilo s skupnim neformalnim druženjem.

Tako UNG kot Slovenski licejski pol v Gorici se veselita medsebojnega čezmejnega sodelovanja v upanju, da bomo dijakom pomagali pridobivati nova znanja in izkušnje in jim nenazadnje omogočili ozaveščeno izbiro nadaljnjega študija in bodočega poklica ter možnost študija na njim najbližji slovenski univerzi.

Avorica prispevka: Veronika Piccinini, koordinatorica za kakovost FZO