Fakulteta za znanosti o okolju

Ekonomika okolja

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Okolje

Cilji in kompetence

Glavni cilj predmeta je, da študentom posredujemo osnovno znanje ekonomike okolja, še posebej z namenom, da analizirajo razlike med neoklasičnimi in ekološkimi pristopi, ki se uporabljajo na tem področju.

Drugi cilj je preučiti uporabljena orodja za merjenje trajnostnosti v povezavi z okoljskimi predpisi, ki veljajo v Evropski uniji.

Študenti razvijajo sposobnosti kritičnega mišljenja na področju okoljskih predpisov in problematike njihove implementacije v povezavi z ekonomsko učinkovitostjo v okviru Evropske unije.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Osnovno znanje znanosti o okolju, pridobljeno v 1. in/ali 2. letniku prvostopenjskega študija.

Vsebina

 • Globalni problemi onesnaženja
 • Globalno segrevanje
 • Etika in ekonomika
 • Vloga družbe pri varovanju okolja
 • Problem družbenih dobrin
 • Standardi učinkovitosti
 • Varnostni standardi
 • Vrednotenje človeškega življenja: različni pristopi, uporabljeni v razvitih državah in državah v razvoju
 • Zdravstveni problemi in ocena tveganja
 • Teorija ekonomike in trajnostnega razvoja
 • Trajnostnost: neoklasični pogled v primerjavi z ekološkim
 • Merjenje trajnostnosti (indikatorji)
 • Stroški in koristi varstva okolja
 • Načrtovanje stroškov, kontingenčno vrednotenje, funkciji WTP (pripravljenost za plačilo) in WTA (pripravljenost za sprejetje)
 • Analiza stroškov in koristi: študije primerov
 • Ocena vplivov na okolje in strateška okoljska ocena v direktivi IPCC-IED Evropske unije
 • Direktivi IPPC in implementacija BAT v Evropski uniji
 • Okoljske dajatve in okoljske rente
 • Najbolj obsežen okoljski projekt v Sloveniji: »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«
 • Osnove izdelave poslovnega načrta in finančnega dela pri prijavi projektov

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študenti se naučijo temeljnih principov ekonomike okolja in ekonomike na splošno. Poleg tega pridobijo znanje s področja učinkovitosti, varnosti in trajnostnega razvoja ter njihove uporabe v praksi. Študenti pridobijo znanje o ocenjevanju stroškov in koristi pri implementaciji okoljskih projektov. V okviru predmeta študenti analizirajo številne študije primerov.

Študenti pridobijo temeljni “know-how”(praktično znanje), potrebno, da znajo samostojno pripraviti oceno vplivov na okolje, oceno tveganja ter analizo stroškov in koristi.

Temeljna literatura in viri

 • E. S. Goodstein, S. Polasky (2014), Economics and the Environment, Wiley, 7th Ed, pp. 529.
 • J. Van den Bergh (2001) Ecological economics: themes, approaches, and differences with environmental economics. Reg. Environ. Change 2, 13-23.
 • Rebernik M. in Širec K. (2017), Ekonomika podjetja, GV Založba, str. 500
 • Smolej V. (2010): Ekonomika podjetja in podjetništvo, El. knjiga. – Ljubljana : Zavod IRC,: http://www.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Ekonomika_podjetja_in_podjetništvo-Smodej.pdf
 • Vendramin, M.( 2009): Eksterni stroški sežiganja in odlaganja odpadkov, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj. – (Zbirka Delovni zvezki UMAR ; letn. 18, št. 3): http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/dz/2009/dz03-09.pdf
 • Environmental European Agency (E.E.A ),(2011,a) : Revealing the cost of air pollution from industrial facilities in Europe http://www.eea.europa.eu/publications/cost-of-air-pollution
 • E.E.A., (2011,c): Industrial air pollution cost Europe up to Euro 169 billion in 2009, EEA
 • reveals. http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases/industrial-air-pollution-cost-europe
 • E.E.A. (2012,a) : Air Quality in Europe – 2012 Report.
 • E.E.A. (2012,b) : Many Europeans are still exposed to harmful air pollutants

Načini ocenjevanja

Test med letom, vsebuje vprašanja izbirnega tipa z namenom, da se preveri pripravljenost študentov in seminarska naloga (40 %); Končni pisni izpit (60 %)

Reference nosilca

doc. ddr. Marko ŠETINC:

Docent pri predmetu Ekonomija s področja varstva okolja

1. KOČEVAR H., ŠETINC M. (2007): Environmental protection and investment costs as factors of road placement = okolje in investicijski stroški kot dejavnika za umeščanje cestne trase v prostor. RMZ – Materials and geoenvironment, vol. 54, no. 2, str. 223-234.

2. ŠETINC M. (2012): Sistem za podporo odločanju pri izbiri procesov za odstranjevanje neprijetnega vonja iz odpadnega zraka = Decision support system in the selection process for odor treatment in the waste air. V: FERJAN, Marko (ur.), et al. Kakovost, inovativnost, prihodnost : zbornik 31. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti = Quality, innovation, future : proceedings of the 31st International Conference on Organizational Science Development, 31. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, 21.-23. 3. 2012, Portorož, Slovenija = 31st International Conference on Organizational Science Development, March 21st-23rd, 2012, Portorož, Slovenia. Kranj: Moderna organizacija, 2012, str. 1179-1185.

3. ŠETINC M., GRADIŠAR M. (2010) Modeliranje in optimizacija v procesu odločanja pri gradnji cest = Modeling and optimization in road network building. V: KERN, Tomaž (ur.), et al. Človek in organizacija : zbornik 29. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti = People and organization : proceedings of the 29th International Conference on Organizational Science Development, 29. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, 24.-26. marec 2010, Portorož , Slovenija = 29th International Conference on Organizational Science Development, 24-26 March 2010, Portorož , Slovenia. Kranj: Moderna organizacija, 2010, str. 1535-1541.

4. KOČEVAR H., KRIVEC D., ŠETINC M. (2004): Uporaba GIS-a za modeliranje vplivov okolja. V: VILHAR, Matija (ur.). Zbornik referatov, 7. slovenski kongres o cestah in prometu, Portorož, 20.-22. oktober 2004. Ljubljana: DRC – Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, str.: 511-514.

5. GREGORC C., KOČEVAR H., ŠETINC M. (2004): Sprememba voznega parka in okolje. V: VILHAR, Matija (ur.). Zbornik referatov, 7. slovenski kongres o cestah in prometu, Portorož, 20.-22. oktober 2004. Ljubljana: DRC – Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, str.: 557-562.

6. ŠETINC M., DULAR M., KOČEVAR H. (2003): K določanju tveganja pri izbiri poti za prevoz nevarnega blaga v Sloveniji. V: KLANJŠEK, Martin (ur.). Raziskovalno delo podiplomskih študentov v Sloveniji – ena znanost : e-zbornik. Ljubljana: Društvo mladih raziskovalcev Slovenije, str. 365-374.

7. KOČEVAR H., BENSA B., ŠETINC, M., MILJEVIČ J., GREGORC C., DOJČINOVSKI L., KRIVEC D., OBERŽAN M.(2008): Smernice ukrepov za doseganje skladnosti z mejnimi vrednostmi za delce PM10 v zunanjem zraku : končno poročilo. Ljubljana: OMEGAconsult, 59 f.

8. BENSA B., KOČEVAR H., ŠETINC M., SIRC P., KRIVEC D., VIDMAR N., BOLKO N., OBERŽAN M., RUPAR R., JURJEVEC P., BOLE A., PODGORŠEK M., KRISTL M., MILJEVIČ J., GREGORC C. (2006): Družbeno-ekonomsko in pravno vrednotenje odliva težkih tovornih vozil z avtocest in hitrih cest na vzporedne regionalne ceste : končno poročilo. Ljubljana: OMEGAconsult, maj 2006. 111 f.

Univerzitetna koda predmeta: 1OK016

Letnik: 3

Semester: 2.

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

Asistent:

ECTS: 5

Obseg:

 • Predavanja: 45 ur
 • Vaje: 15 ur
 • Samostojno delo: 90 ur

Vrsta predmeta: obvezni

Jeziki: slovenski/angleški

Metode poučevanja in učenja:
• predavanja • osnovne vaje (s funkcijama wtp in wta, analiza stroškov in koristi, okoljski davki ipd.; ostale vaje se izvajajo pri drugem, specifičnem predmetu) • analize projektov, ki se jih izdela pod tutorskim vodstvom predavatelja – nosilca (študije preimerov) in interpretacija le-teh v obliki proste diskusije s študenti • diskusije objavljenih raziskovalnih člankov