Fakulteta za znanosti o okolju

Instrumentalne metode analize

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Okolje

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je pridobiti temeljno znanje iz instrumentalnih metod kemijske analize ter študente s praktičnim delom na konkretnih primerih vzorcev seznaniti z instrumenti in opremo, ki je nujno potrebna pri ugotavljanju stanja in onesnaženosti okolja ter pri sodobnih raziskavah pojavov v okolju.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Potrebno je predhodno znanje splošne kemije, fizike ter nekaterih poglavij matematike, posebej funkcij in odvodov ter statistike.

Vsebina

Vzorčenje in priprava vzorcev: rokovanje z vzorci, obdelava in hranjenje vzorcev pred analizo, metode čiščenja in predkoncentracije.

Merske negotovosti, propagacija napak, standardi in referenčni materiali

Spektroskopske metode:

 • Absorpcijska spektrometrija (UV-Vis, NIR in IR spektrometrija, AAS, ET-AAS)
 • Emisijska spektrometrija (fluorescenca, luminiscenca, XRF)
 • Masna spektrometrija

Elektrokemijske metode:

 • Ionoselektivne in referenčne elektrode (steklena, fluoridna, kovinske, H2, kalomelova in Ag/AgCl elektroda …)
 • Voltametrične metode (polarografija)

Separacijske metode:

 • Tekočinska kromatografija (HPLC, HPLC-MS, ionska kromatografija)
 • Pliska kromatografija (GC, GC-MS)
 • Elektroforeza

Radioanalizne metode: spektrometrije α, β, γ; scintilacijske metode; radioizotopi in določanje starosti vzorcev, nevtronska aktivacijska analiza

Biokemične metode: radioimunološki testi, biosenzorji.

Kontinuirne in avtomatizirane metode

 • Avtomatsko vzorčenje
 • Pretočna injekcijska analiza
 • Kontinuirne in semikontinuirne metode za meritve onesnaževal v atmosferi
 • Instrumentacija za meritve na terenu

VAJE

 • Vzorčenje in določitev fizikalno-kemijskih parametrov vzorcev vode in tal,
 • Spektrofotometrična določitev koncentracije kromata z DPC,
 • Določitev kovin v vzorcih tal z AAS in ET-AAS
 • Določitev koncentracije svinca z ionoselektivno elektrodo
 • Določitev koncentracij anionov v vodi z ionsko kromatografijo,
 • Določevanje neonikotinoidov z metodo HPLC
 • Meritev trihalometanov z metodo plinske kromatografije z ECD in MS detection,
 • Meritev Rn-222 s scintilacijskimi celicami in spektrometrijo α,
 • Ugotavljanje toksičnosti organofosfatnih pesticidov z biosenzorji in pretočno injekcijsko analizo
 • Semikontinuirne meritve koncentracije NO2 v atmosferi

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje

 • Usposobljenost za strokoven odvzem in pripravo vzorcev za analizo
 • Sposobnost obdelave in vrednotenja rezultatov analiz
 • Poznavanje osnovnih kemijskih postopkov v analiznem laboratoriju
 • Usposobljenost za meritve na osnovnih analitskih instrumentih (fotometri, spekrometri, kromatografi, ionoselektivne elektrode)

Temeljna literatura in viri

Obvezni

 • SKOOG, D. A., HOLLER, F. J., CROUCH, S. R. (2007). Principles of instrumental Analysis, 6. ed., Belmont: Thomson Brooks/Cole. ISBN-10: 0495012017

Dopolnilni

 • PULFORD, I., BORGGAARD, O., FRANKO, M. (2001): Environmental Analytical Chemistry. Banská Bystrica: Matej Bel University. ISBN 80-88784-26-3

Načini ocenjevanja

Kolokvij iz vaj (50 %), pisni izpit (25 %) in ustni izpit (25 %).

Reference nosilca

Redni profesor s področja kemije na Univerzi v Novi Gorici

LIU, M., FRANKO, M.: Progress in Thermal Lens Spectrometry and Its Application in Microscale Analytical Devices, Crit. Rev. Anal. Chem. 44, 2014, 328–353.

MARTELANC, M., ŽIBERNA, L., PASSAMONT, S., FRANKO, M.: Direct determination of free bilirubin in serum at sub-nanomolar levels, Anal. Chim. Acta 809, 2014, 174–182.

JOVANOV, P., GUSZVANY, V., FRANKO, M., LAZIĆ, S., SAKAČ, M., MILOVANOVIĆ, I., NEDELJKOVIĆ, N.: Development of multiresidue DLLME and QuEChERSbased LC-MS/MS method for determination of selected neonicotinoid insecticides in honey liqueur, Food Res. Int. 55, 2014, 11–19.

LUTEROTT, S., MARKOVIĆ, K., FRANKO, M., BICANIC, D., MADŽGALJ, A., KLJAK, K.: Comparison of spectrophotometric and HPLC methods for determinationof carotenoids in foods, Food Chemistry 140, 2013, 390–397.

BRUZZONITI, M. C., KORTE KOBYLINSKA, D., FRANKO, M., SARZANINI, C., Flow injection method for the determination of silver concentration in drinking water for spacecrafts, Anal. Chim. Acta, 665, 2010, 69–73.

Univerzitetna koda predmeta: 1OK027

Letnik: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

Asistent:

ECTS: 7

Obseg:

 • Predavanja: 45 ur
 • Vaje: 45 ur
 • Samostojno delo: 120 ur

Vrsta predmeta: obvezni

Jeziki: slovenski in angleški

Metode poučevanja in učenja:
• predavanja • laboratorijske vaje