Fakulteta za znanosti o okolju

Kemija okolja

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Okolje

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je pridobitev osnovnega znanja o kemijskih lastnostih elementov in spojin ter o kemijskih reakcijah, ki so bistvene za nastanek, prisotnost, kroženje in kopičenje polutantov v okolju. Predmet obravnava kemijo elementov in spojin v zraku, vodi in tleh, posebej pa poudarja procese, ki opredeljujejo povezave in odvisnost med pojavi v posameznem segmentu okolja. Ta znanja so potrebna za razumevanje pojavov v okolju ter bolj specializiranih študij.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Potrebno je predhodno znanje kemije ter nekaterih poglavij matematike, posebej funkcij in odvodov, ter fizike. Predmet kemija okolja pa daje nekatera osnovna znanja, ki so uporabna pri predmetih, ki obravnavajo onesnaževanje zraka, vode in tal, pri predmetu Ravnanje z odpadki in drugih predmetih.

Študenti morajo imeti opravljen predmet Kemija iz 1. letnika.

Vsebina

Kemija trdnih snovi in tekočin v okolju, Kemija plinastih snovi v okolju, Uporabna kemija okolja

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študenti se naučijo osnovnih principov okoljske kemije. Sposobni bodo uporabiti predhodno pridobljeno znanje analitične kemije pri okoljskih prosesih in vzorcih. Razumeli bodo medsebojne povezave med različnimi sektorji v okolju (prst, voda, atmosfera) in vpliv dejavnosti človeka na naravne kemične procese.

Temeljna literatura in viri

Obvezni

C. Baird, Environmental Chemistry, W. H. Freeman and Company, 1998.

D. W. Hawker, D. W. Conell, M. Warne, P. D. Vowles: Basic Concepts of Environmental Chemistry, Lewis Publishers, Inc..1997.

Neobvezni

R. P. Schwarzenbach, P. M. Gschwend, D. M. Imboden: Environmental Organic Chemistry, J. Wiley and Sons, Inc. 1998.

A. G. Howard: Aquatic Environmental Chemistry, Oxford Science Publ., 1998.

S. E. Manahan: Environmental Chemistry, Lewis Publishers, Inc., 1994.

Načini ocenjevanja

Pisni izpit (70 %), laboratorijska poročila (30 %).

Reference nosilca

Redni profesor s področja kemije na Univerzi v Novi Gorici

ANTONIJEVIĆ, Milan D., FRANKO, Mladen, RADOVANOVIĆ, Tatjana, TREBŠE, Polonca, et al. Actual contamination of the Danube and Sava rivers at Belgrade (2013). Journal of the Serbian Chemical Society, ISSN 0352-5139, 2014, str. 1-21, doi: 10.2298/JSC131105014A.

ŽABAR, Romina, DOLENC, Darko, JERMAN, Tina, FRANKO, Mladen, TREBŠE, Polonca. Photolytic and photocatalytic degradation of 6-chloronicotinic acid. Chemosphere, 2011, vol. 85, no. 5, str. 861-868.

BOŠKIN, Aleš, TRAN, Chieu D., FRANKO, Mladen. Oxidation of organophosphorus pesticides with chloroperoxidase enzyme in the presence of an ionic liquid as co-solvent. Environmental chemistry letters, 2009, vol. 7, no. 3, str. 267-270.

BAVCON KRALJ, Mojca, FRANKO, Mladen, TREBŠE, Polonca. Photodegradation of organophosphorus insecticides : investigations of products and their toxicity using gas chromatography-mass spectrometry and AChE-thermal lens spectrometric bioassay. Chemosphere, 2007, vol. 67, no. 1, str. 99-107.

BAVCON KRALJ, Mojca, ČERNIGOJ, Urh, FRANKO, Mladen, TREBŠE, Polonca. Comparison of photocatalysis and photolysis of malathion, isomalathion, malaoxon, and commercial malathion – Products and toxicity studies. Water research, 2007, vol. 41, no. 19, str. 4504-4514.

JUG, Tjaša, VUDRAG, Marko, FRANKO, Mladen. Recent measurements of water quality in Mrzlek Spring, Acta carsologica, letn. 29, 2000, str. 107-116.

Univerzitetna koda predmeta: 1OK028

Letnik: 2

Semester: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

Asistent:

ECTS: 6

Obseg:

  • Predavanja: 45 ur
  • Vaje: 15 ur
  • Samostojno delo: 120 ur

Vrsta predmeta: usmeritveni izbirni

Jeziki: slovenski in angleški

Metode poučevanja in učenja:
• predavanja • samostojno delo študentov • vaje z laboratorijskim delom