Fakulteta za znanosti o okolju

Ekotoksikologija

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Okolje

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je podati študentom teoretična in praktična znanja s področja ekotoksikologije. Študenti bodo pridobili znanje o učinkih onesnaževal na organizme, populacije, združbe in ekosisteme ter načine vrednotenja strupenosti. Spoznali bodo možnosti pridobivanja ekotoksikoloških podatkov in pridobili sposobnost interpretiranja le-teh.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Znanje biologije in kemije, ki ga študenti pridobijo v srednji šoli.

Vsebina

 • Zgodovina ekotoksikologije, definicija, izrazi, koncept
 • Privzem kemikalij v celico, metabolizem, porazdelitev, izločanje
 • Učinki kemikalij na celice, organizme, populacije, združbe, ekosisteme
 • Določanje strupenosti, vrednotenje in interpretacija rezultatov
 • Biomarkerji
 • Laboratorijske in terenske ekotoksikološke študije
 • Uporaba ekotoksikoloških podatkov v praksi
 • Vloga ekotoksikoloških podatkov v okoljski zakonodaji
 • Etika v ekotoksikologiji

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študenti bodo spoznali osnovne principe v ekotoksikologiji in pridobili znanja o škodljivih vplivih strupenih onesnaževal na različne nivoje biološke organizacije ter njihovem vrednotenju. Naučili se bodo kako pridobiti podatke v ekotoksikoloških raziskavah, jih uporabiti in interpretirati. Naučili se bodo opisati in razložiti obstoječi ekotoksikološki problem v okolju in ga tudi predstaviti.

Temeljna literatura in viri

 • Walker, C. H., Sibly, R. M., Hopkin, S. P., Peakall, D. B. (2012). Principles of Ecotoxicology. CRC Press, Boca Raton, USA.
 • Hoffman, D. J., Rattner, B. A., Burton, G. A., Cairns, J. (1995). Handbook of Ecotoxicology. Lewis, Boca Raton, USA (poglavja 32, 36, 39).
 • Rand G. M. (1995). Fundamentals of Aquatic Toxicology. 2. izdaja. Taylor and Francis, Bristol, PA. (poglavja 1, 2, 13, 17, 19, 28, 33).

Načini ocenjevanja

 • Seminarske naloge študenti pripravijo v pisni obliki in jih predstavijo in zagovarjajo v ustni obliki pred predavateljico in ostalimi študenti (20 %), pisni izpit (80 %)

Reference nosilca

Doc. dr. Sara Pignattelli je habilitirana za področje Okoljske znanosti na Univerzi v Novi Gorici in je sodelavka Laboratorija za vede o okolju in življenju.

Univerzitetna koda predmeta: 1OK033

Letnik: 2

Semester: 2.

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 3

Obseg:

 • Predavanja: 30 ur
 • Vaje: 15 ur
 • Samostojno delo: 45 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Jeziki: predavanja: angleški, vaje: angleški

Metode poučevanja in učenja:
• predavanja • seminarske naloge s področja aktualnih tem v ekotoksikologiji • laboratorijske vaje