Fakulteta za znanosti o okolju

Ekotoksikologija

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Okolje

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je podati študentom teoretična in praktična znanja s področja ekotoksikologije. Študenti bodo pridobili znanje o učinkih onesnaževal na organizme, populacije, združbe in ekosisteme ter načine vrednotenja strupenosti. Spoznali bodo možnosti pridobivanja ekotoksikoloških podatkov in pridobili sposobnost interpretiranja le-teh.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Znanje biologije in kemije, ki ga študenti pridobijo v srednji šoli.

Vsebina

 • Zgodovina ekotoksikologije, definicija, izrazi, koncept
 • Privzem kemikalij v celico, metabolizem, porazdelitev, izločanje
 • Učinki kemikalij na celice, organizme, populacije, združbe, ekosisteme
 • Določanje strupenosti, vrednotenje in interpretacija rezultatov
 • Biomarkerji
 • Laboratorijske in terenske ekotoksikološke študije
 • Uporaba ekotoksikoloških podatkov v praksi
 • Vloga ekotoksikoloških podatkov v okoljski zakonodaji
 • Etika v ekotoksikologiji

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študenti bodo spoznali osnovne principe v ekotoksikologiji in pridobili znanja o škodljivih vplivih strupenih onesnaževal na različne nivoje biološke organizacije ter njihovem vrednotenju. Naučili se bodo kako pridobiti podatke v ekotoksikoloških raziskavah, jih uporabiti in interpretirati. Naučili se bodo opisati in razložiti obstoječi ekotoksikološki problem v okolju in ga tudi predstaviti.

Temeljna literatura in viri

 • Walker, C. H., Sibly, R. M., Hopkin, S. P., Peakall, D. B. (2012). Principles of Ecotoxicology. CRC Press, Boca Raton, USA.
 • Hoffman, D. J., Rattner, B. A., Burton, G. A., Cairns, J. (1995). Handbook of Ecotoxicology. Lewis, Boca Raton, USA (poglavja 32, 36, 39).
 • Rand G. M. (1995). Fundamentals of Aquatic Toxicology. 2. izdaja. Taylor and Francis, Bristol, PA. (poglavja 1, 2, 13, 17, 19, 28, 33).

Načini ocenjevanja

 • Seminarske naloge študenti pripravijo v pisni obliki in jih predstavijo in zagovarjajo v ustni obliki pred predavateljico in ostalimi študenti (20 %), pisni izpit (80 %)

Reference nosilca

Doc. dr. Tanja Peric je habilitirana za področje Znanost o življenju na Univerzi v Novi Gorici.

PERIC Tanja, CORAZZIN Mirco, ROMANZIN Alberto, BOVOLENTA Stefano, PRANDI Alberto, MONTILLO Marta, COMIN Antonella. 2017. Cortisol and DHEA concentrations in the hair of dairy cows managed indoor or on pasture. Livestock science 202: 39-43

PERIC Tanja. Spodbuda k neposredni prodaji mesa na kmetijah: čezmejni projekt FARmEAT, od paše do obložene mize: ovrednotenje čezmejnih kmetijskih območij z razvojem sonaravne živinoreje. V: VOLARIČ, Zdenka (ur.), KLOPČIČ, Luka (ur.). Zbornik, 1. konferenca slovenskega kmetijstva in gozdarstva doma in po svetu, Ljubljana, 21.-22. oktober 2015. Ljubljana: Svetovni slovenski kongres: Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica. 2015.

COMIN Antonella, PRANDI Alberto, PERIC Tanja, CORAZZIN Mirco, DOVIER, Simonetta, BOVOLENTA Stefano. 2011. Hair cortisol levels in dairy cows from winter housing to summer highland grazing. Livestock science 138: 69-73

Univerzitetna koda predmeta: 1OK033

Letnik: 2

Semester: 2.

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 3

Obseg:

 • Predavanja: 30 ur
 • Vaje: 15 ur
 • Samostojno delo: 45 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Jeziki: predavanja: slovenski, vaje: angleški

Metode poučevanja in učenja:
• predavanja • seminarske naloge s področja aktualnih tem v ekotoksikologiji • laboratorijske vaje