Fakulteta za znanosti o okolju

Osnove ocenjevanja vplivov na okolje

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Okolje

Cilji in kompetence

Pripraviti študente za delo z zakonodajo in načrtovanjem projektov, ki se nanašajo na ocenjevanje vplivov na okolje na nacionalni, EU in mednarodni ravni.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet je povezan in se dopolnjuje s cilji predmetov: Osnove znanosti o okolju, Ekologija, Okolje in družbo, Ekonomika okolja, Varstvo narave in Kmetijstvo in okolje.

Vsebina

 • Uvod (sestavine ocene vplivov na okolje, osnovni koncepti, postopek izdelave, namembnost, domet, zgodovina, zakonodaja)
 • Ocena vplivov kot mehanizem varstva okolja (načela in cilji varstva okolja, vloga ocene vplivov na okolje v upravnih postopkih, praksa v svetu)
 • Poročilo o vplivih na okolje (format-vsebina, prikazovanje rezultatov, veljavnost in uporabnost poročil)
 • Ocena vplivov na okolje in planiranje (strateško planiranje, prostorsko – varovalno planiranje, vloga ocene vplivov na okolje pri gospodarskem planiranju)
 • Upravni vidiki ocene vplivov na okolje (pravni red, upravni postopek, standardi, udeleženci v postopku, dovoljevanje, udeležba javnosti)

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Po zaključenem predmetu bodo študentje:

 • poznali namen in vlogo ocenjevanja vplivov na okolje v postopkih odločanja,
 • poznali tehnične in socialne/politične omejitve ocene vplivov na okolje,
 • poznali upravne postopke ocene vplivov na okolje,
 • poznali načine ocenjevanja okoljskih in socialnih vplivov,
 • poznali obliko poročanja o vplivih na okolje,
 • znali oceniti dejavnike, ki vplivajo na kakovost okoljskega poročila,
 • razumeli namen in izvedbo postopkov preverjanja po zaključenem postopku ocenjevanja vplivov.

Temeljna literatura in viri

John Glasson, Riki Therivel, Andrew Chadwick. 2007. Introduction to environmental impact assessment. Routledge, 423 str.

Načini ocenjevanja

Prisotnost in sodelovanje (20 %), skupinsko projektno delo (40 %), pisni izpit (40 %)

Reference nosilca

Doc. dr. Suzana Žižek je habilitirana za področje Varstvo narave in okolja.

Žižek, S., Gombač, M., Švara, T., Pogačnik, M. 2014. Monensin – a review of factors influencing its

presence in the environment and recommendations for safe storage and use of monensin-contaminated manure. Slovenian Veterinary Research 51 (2): 53-63

Koroša, A., Žižek, S., Mali, N. 2014. Možnosti pojavljanja kokcidiostatikov v okolju. Geologija 57 (1): 39-52. doi:10.5474/geologija.2014.005

Žižek, S., Zidar, P. Toxicity of the ionophore antibiotic lasalocid to soil-dwelling invertebrates: Avoidance tests in comparison to classic sublethal tests. 2013. Chemosphere 92(5), 570-575. doi: 10.1016/j.chemosphere.2013.04.007.

Žižek, S., Hrženjak, R., Tavčar-Kalcher, G., Šrimpf, K., Šemrov, N., Zidar, P. 2011. Does monensin in chicken manure from poultry farms pose a threat to soil in vertebrates? Chemosphere 83(4), 517-523, doi: 10.1016/j.chemosphere.2010.12.058.

Žižek, S., Milačič, R., Kovač, N., Jaćimović, R., Toman, M. J., Horvat, M. 2011. Periphyton as a bioindicator of mercury pollution in a temperate torrential river ecosystem. Chemosphere, 85(5), 883-891, doi: doi: 10.1016/j.chemosphere.2011.06.110.

Univerzitetna koda predmeta: 1OK034

Letnik: 2

Semester: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 3

Obseg:

 • Predavanja: 30 ur
 • Vaje: 15 ur
 • Samostojno delo: 45 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Jeziki: slovenski/angleški

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, vaje, skupinsko projektno delo