Fakulteta za znanosti o okolju

Kmetijstvo in okolje

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Okolje

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je pridobiti znanja iz problematike kmetijske dejavnosti v okolju, z njihovimi vzroki, značilnostmi in posledicami. Slušatelji znajo razumeti in razmerja in medsebojne vplive kmetijstva in okolja. Seznanijo se s primeri iz sveta in Slovenije. Osrednji del predmeta je namenjen spoznavanju in poznavanju kmetijske pokrajine in okolja ter njegovih najpomembnejših elementov: rabe zemljišč, intenzivnosti pridelave, kroženja hranil in pretoka energije. Kmetijsko pridelavo študenti obravnavajo z vidika varstva okolja in spoznajo za kmetijstvo specifične okoljske probleme: spremembe krajine in okolja, erozijo tal, problematiko fitofarmacevtskih sredstev v kmetijski pridelavi in obremenjevanje z nitrati in fosfati. Poleg tega spoznajo tudi načine zmanjševanja vplivov kmetijstva na okolje preko različnih ustaljenih kmetijskih praks in možnosti blaženja škodljivih vplivov sprememb v okolju na kmetijstvo.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Potrebna so osnovna znanja kemije, ekologije in varstva okolja, ki jih študenti pridobijo pri predmetu Osnove znanosti o okolju v prvem letniku študija.

Vsebina

Obremenjevanja okolja zaradi kmetijstvo in njihove posledice

Vplivi globalnih in regionalnih okoljskih pojavov na kmetijstvo (globalni pojavi: problematika ozona, učinek tople grede in klimatske spremembe)

Vplivi kmetijstva na okolje:

 • Kmetijsko-okoljski kazalniki
 • Analiza stanja v Sloveniji

Odpadki v kmetijstvu

Analiza življenskega cikla v kmetijski proizvodnji

Načini zmanjševanja vplivov kmetijstva na okolje:

 • dobre kmetijske prakse
 • integrirana pridelava
 • ekološko kmetijstvo

Blaženje posledic klimatskih sprememb

Kmetijstvo in zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov

VAJE

Vaje so sestavljene iz terenskih ogledov specifičnih primerov vpliva kmetijstva na okolje kot so vplivi na vodna telesa, vplivi fitofarmacevtskih sredstev, spremembe krajine itd. ter ogledov dobrih okoljskih praks v kmetijstvu.

Predvideni študijski rezultati

Študenti se naučijo prepoznavati in razlikovati med različnimi oblikami onesnaženja, ki ga povzročajo kmetijske dejavnosti, obenem pa spoznajo škodljive vplive, ki jih imajo onesnaževanje in spremembe v okolju (predvsem klimatske spremembe) za kmetijstvo,. Po zaključenem predmetu so sposobni oceniti vplive kmetovanja in posamezne kmetije na okolje in predvideti primerne rešitve, kot tudi možne posledice sprememb v okolju in ukrepe za njihovo blaženje.

Temeljna literatura in viri

 • Integration of environment into EU agriculture policy— the IRENA indicator-based assessment report, EEA Report No 2/2006, ISSN 1725-9177, European Environmental Agency, Copenhagen 2006.
 • Water and Climate Change, UN -World Water Development Report 2020, UNESCO, 2020. ISBN 978-92-3-100371-4
 • Irena Rejec Brancelj, KMETIJSKO OBREMENJEVANJE OKOLJAV SLOVENIJI – Pokrajinski vidiki obremenjevanja iz razpršenih virov, Inštitut za geografijo, Ljubljana, 2001.
 • SVETOVALNI KODEKS DOBRE KMETIJSKE PRAKSE – Varovanje voda, tal, zraka in ohranjanje biotske raznovrstnosti, J. Verbič ur., Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana 2006.

Načini ocenjevanja

Pisni izpit (33,33%), ustni izpit (33,33%), kolokvij iz vaj (33,33%)

Reference nosilca

Prof. dr. Mladen Franko je habilitiran kot redni profesor za področje Kemija na Univerzi v Novi Gorici.

 • JOVANOV P., GUZSVÁNY V., FRANKO M., LAZIĆ S., SAKAČ M., MILOVANOVIĆ I., NEDELJKOVIĆ, N.. Development of multiresidue DLLME and QuEChERS based LC-MS/MS method for determination of selected neonicotinoid insecticides in honey liqueur. Food Research International. 2014, vol. 55, str. 11-19. DOI: 10.1016/j.foodres.2013.10.031.
 • JOVANOV P., GUZSVÁNY V., FRANKO M., LAZIĆ S., SAKAČ M., ŠARIĆ B., BANJAC V. Multi-residue method for determination of selected neonicotinoid insecticides in honey using optimized dispersive liquid-liquid microextraction combined with liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Talanta. 2013, vol. 111, str. 125-133. DOI: 10.1016/j.talanta.2013.02.059.
 • ČOLOVIĆ M., KRSTIĆ D., PETROVIĆ S., LESKOVAC A., JOKSIĆ G., SAVIĆ J., FRANKO M., TREBŠE P., VASIĆ V., Toxic effects of diazinon and its photodegradation products. Toxicology Letters. 2010, vol. 193, str. 9-18. DOI: 10.1016/j.toxlet.2009.11.022.
 • BAVCON KRALJ M., ČERNIGOJ U., FRANKO M., TREBŠE P. Comparison of photocatalysis and photolysis of malathion, isomalathion, malaoxon, and commercial malathion – Products and toxicity studies. Water Research. 2007, vol. 41, str. 4504-4514.
 • POGAČNIK L., FRANKO M. Detection of organophosphate and carbamate pesticides in vegetable samples by a photothermal biosensor. Biosensors & Bioelectronics. 2003, vol. 18, str. 1-9.

Univerzitetna koda predmeta: 1OK039

Letnik: 2

Semester: 1. ali 2.

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

Asistent:

ECTS: 3

Obseg:

 • Predavanja: 30 ur
 • Vaje: 15 ur
 • Samostojno delo: 45 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Jeziki: slovenski/angleški

Metode poučevanja in učenja:
* predavanja * samostojno delo * terenski ogledi * branje znanstvene litarature