Fakulteta za znanosti o okolju

Praktično usposabljanje

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Okolje

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je naučiti študente, kako na individualni ravni samostojno pristopiti k usvajanju novih znanj na način, ki ni tipičen za študijski proces. Tako se študent spozna z načinom, ki ga bo moral uporabiti na kasnejšem delovnem mestu ali pri nadaljnjem študiju na višjih stopnjah.

Študent znanje pridobiva prek samostojnega dela pod nadzorom določenega mentorja na fakulteti ali mentorja v podjetju/organizaciji, in sicer v obliki praktičnega usposabljanja. V praksi preizkusi strokovna in metodološka znanja, pridobljena med študijem, in se nauči reševanja konkretnih problemov v okviru svoje stroke.

Tako usvojeno znanje in pridobljene kompetence bodo prispevale k visoki zaposljivosti bodočih diplomantov Fakultete za znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici. Podjetjem oziroma organizacijam, ki sodelujejo pri praktičnem usposabljanju študentov, pa takšna oblika sodelovanja s študenti ponuja tudi možnost, da si poiščejo in izoblikujejo svoje bodoče kadre.

Pridobljene kompetence so:

 • sposobnost uporabe pridobljenih znanj v praksi,
 • razvijanje sposobnosti analitičnega mišljenja, ki študentu omogoča uspešno proučevanje in reševanje konkretnih problemov v praksi,
 • sposobnost reševanja strokovnih problemov s samostojnim iskanjem virov znanja (tudi tujejezičnih) in uporabo raziskovalnih metod na področju okoljskih tematik,
 • sposobnost kritičnega vrednotenja pridobljenih rezultatov,
 • sposobnost timskega dela,
 • sposobnost delovanja pod mentorstvom,
 • razvijanje sposobnosti komuniciranja v strokovnem jeziku.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za priznanje praktičnega usposabljanja so opravljeni vsi izpiti iz 1. in 2. letnika.

Vsebina

Študenti v izbranem podjetju ali organizaciji na področju gospodarstva, storitvenih dejavnosti, uprave oziroma raziskovalne in razvojne dejavnosti opravijo obvezno 6-tedensko praktično usposabljanje. Praktično usposabljanje temelji na preučevanju konkretnega okoljevarstvenega problema v praksi.

Izbira teme praktičnega usposabljanja:

Fakulteta objavi seznam izbranih sodobnih tem s področja okolja ter pripadajoči seznam podjetij in organizacij, kjer bodo študenti v okviru praktičnega usposabljanja teme preučevali. S pomočjo koordinatorja za praktično usposabljanje, ki na fakulteti skrbi za vzpostavljanje navezav s podjetji/organizacijami ter vodenja seznama tem, si vsak študent iz nabora razpisanih tem izbere temo praktičnega usposabljanja (izjemoma si študent po dogovoru s fakulteto temo in kraj opravljanja praktičnega usposabljanja izbere sam), v okviru katere so opredeljene konkretne naloge in cilji, ki naj bi jih študent v okviru praktičnega usposabljanja v podjetju/organizaciji izpolnil oziroma dosegel. Tema se navezuje na študijski program ter je usklajena z interesi podjetja ali organizacije in naj bi zato zanj(o) predstavljala praktično vrednost. Tema praktičnega usposabljanja je enaka temi diplomskega seminarja, ki ga študenti opravljajo po uspešno zaključenem praktičnem usposabljanju.

Predmet je zasnovan tako, da zahteva individualno delo študenta pod nadzorom mentorja na fakulteti ali mentorja v okviru podjetja/organizacije. Predmet poleg praktičnega dela zahteva tudi iskanje in študij različnih literaturnih virov, vezanih na preučevano problematiko, kar v nadaljevanju študija služi kot podlaga za izdelavo diplomskega seminarja.

Praktično usposabljanje se izvaja v skladu s Pravili praktičnega usposabljanja za študente študijskega programa Okolje 1. stopnje.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študenti po opravljenem strokovnem usposabljanju znajo:

 • znanje o izbrani temi, pridobljeno med študijem, uporabiti na konkretnem primeru v praksi,
 • analizirati praktični problem s stališča svoje stroke in s pomočjo praktičnih aktivnosti ter teorije predlagati ustrezne rešitve,
 • najti ustrezne vire literature v slovenskem in angleškem jeziku in opraviti selektivni izbor relevantnih informacij ter jih med seboj povezovati z namenom, da prispevajo k rešitvi praktičnega problema,
 • samostojno delovati v izbranem delovnem okolju v okviru celotnega trajanja praktičnega usposabljanja (šest tednov) ter si s tem pridobiti ustrezne delovne navade v okviru svojega strokovnega področja,
 • predstaviti rezultate oziroma izsledke svojim sodelavcem, mentorju ter ostalim.

Temeljna literatura in viri

Glede na to, da so teme sodobne ter vezane na konkreten primer problematike v trenutni praksi v izbranem podjetju oziroma organizaciji, pregled literature ne zajema zgolj povzetka posameznega učbenika ali znanstvene publikacije, temveč med drugim temelji na podatkih, pridobljenih iz znanstvenih člankov, člankov v poljudno-znanstvenih revijah, iz internetnih objav, ipd.; se pravi na zbiranju in povezovanju informacij iz različnih virov.

Načini ocenjevanja

Ocenjevanje je opisno, z oceno »opravljeno« ali »ni opravljeno«. Skupna ocena se oblikuje v skladu s Pravili praktičnega usposabljanja za študente študijskega programa Okolje 1. stopnje

Reference nosilca

Redni profesor s področja materialov na Univerzi v Novi Gorici.

PITCHER, Michael W., EMIN, Saim, VALANT, Matjaž. A simple demonstration of photocatalysis using sunlight. Journal of chemical education, ISSN 0021-9584, 2012, vol. 89, no. 11, str. 1439-1441. [COBISS.SI-ID 2588155]

VALANT, Matjaž, AXELSSON, Anna-Karin, LE GOUPIL, Florian, ALFORD, Neil McN. Electrocaloric temperature change constrained by the dielectric strength. Materials chemistry and physics, ISSN 0254-0584. [Print ed.], 2012, vol. 136, no. 2/3, str. 277-280. [COBISS.SI-ID 2587899]

VALANT, Matjaž, ARČON, Iztok, MIKULSKA, Iuliia, LISJAK, Darja. Cation order-disorder transition in Fe-doped 6H-BaTiO[sub]3 for dilute room-temperature ferromagnetism. Chemistry of materials, ISSN 0897-4756. [Print ed.], 2013, vol. 25, no. 17, str. 3544-3550, doi: 10.1021/cm402353t. [COBISS.SI-ID 26970151]

VALANT, Matjaž. Electrocaloric materials for future solid-state refrigeration technologies. Progress in Materials Science, ISSN 0079-6425. [Print ed.], 2012, vol. 57, no. 6, str. 980-1009. [COBISS.SI-ID 2210043]

AXELSSON, Anna-Karin, VALANT, Matjaž, LE GOUPIL, Florian, BERENOV, Andrey, ALFORD, Neil McN. Lead-free and “exotic” electrocaloric materials. V: CORREIA, Tatiana (ur.).Electrocaloric materials : new generation of coolers, (Engineering materials, ISSN 1612-1317, vol. 34). Heidelberg; Berlin: Springer, cop. 2014, str. 125-146. [COBISS.SI-ID 3245563]

Univerzitetna koda predmeta: 1OK057

Letnik: 3

Semester: 2.

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

Asistent:

ECTS: 12

Obseg:

 • Samostojno delo: 360 ur

Vrsta predmeta: obvezni

Jeziki: slovenščina in angleščina

Metode poučevanja in učenja:
• samostojno delo študenta v obliki praktičnega usposabljanja v podjetju oziroma organizaciji • samostojno delo študenta v obliki zbiranja informacij iz relevantnih literaturnih virov. vse aktivnosti študentov se izvajajo pod nadzorom določenega mentorja s fakultete ali v podjetju/organizaciji.