Fakulteta za znanosti o okolju

Transport in pretvorba onesnažil v okolju

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program druge stopnje Okolje

Cilji in kompetence

Namen predmeta je podati študentu osnovna znanja, ki so pomembna za razumevanje transporta in pretvorbe snovi, izpuščenih v naravno okolje. Osnovni principi so prikazani na problemih onesnaževanja zraka, podtalnice, rek, rečnega ustja, obale in oceanov. Primeri vključujejo kisel dež, Černobilsko nesrečo, troposferski ozon, ozonsko luknjo in eutrofikacijo površinskih voda.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Matematična analiza, osnove modeliranja okoljskih procesov (vsebine obravnavane pri predmetu Modeliranje na prvi stopnji), osnove fizike in kemije.

Vsebina

 • Osnove parcialnih diferencialnih enačb;
 • Numerično reševanje parcialnih diferencialnih enačb;
 • Ohranitveni zakoni;
 • Osnove dinamike fluidov;
 • Transportni pojavi, difuzija, disperzija;
 • Kinetika kemijskih reakcij;
 • Biološka poraba kisika,
 • Odpadki z veliko porabo kisika v rekah;
 • Kakovost vode v rekah in jezerih, rečnih ustjih, podtalnici;
 • Uvod v onesnaženost zraka;
 • Uvod v dinamiko podnebja.

Predvideni študijski rezultati

Študentje bodo:

 • sposobni sinteze matematičnega modela realističnih procesov;
 • znali opraviti simulacijo modelov na dostopnih orodjih za primere enostavnih geometrij;
 • sposobni bodo analizirati zahteve pri snovanju posegov v okolje na podlagi numerične simulacije.

Temeljna literatura in viri

 • G. M. Masters: Introduction to environmental Engineering and Science, Prentice Hall, 2nd Edition, 1997.
 • J. L. Schnoor: Environmental Modeling: Fate and Transport of Pollutants in Water, Air and Soil, Wiley Interscience, 1996.
 • H. B. Fischer, E. J. List, R. C. Y. Koh: Mixing in Inland and Coastal Waters, Imberger and N.H. Brooks, Academic Press, 1979.

Načini ocenjevanja

Opravljene domače naloge (40 %), pisni izpit (50 %), ustni izpit (10 %)

Reference nosilca

Redni profesor za področje elektrotehnika na Poslovno-tehniški fakulteti Univerze v Novi Gorici

DEBENJAK, Andrej, BOŠKOSKI, Pavle, MUSIZZA, Bojan, PETROVČIČ, Janko, JURIČIĆ, Đani. Fast measurement of proton exchange membrane fuel cell impedance based on pseudo-random binary sequence perturbation signals and continuous wavelet transform. Journal of power sources, ISSN 0378-7753, maj 2014, vol. 254, str. 112-118, doi: 10.1016/j.jpowsour.2013.12.094. [COBISS.SI-ID 27386663]

STRMČNIK, Stanko (editor), JURIČIĆ, Đani (editor). Case studies in control : putting theory to work, (Advances in industrial control). London [etc.]: Springer, 2013. XI, 411 str., ilustr. ISBN 978-1-4471-5175-3. ISBN 978-1-4471-5176-0. [COBISS.SI-ID 26888999]

VIŽINTIN, Jože, MARQUES QUERIDO SALGUEIRO, Jose Miguel, KRŽAN, Boris, PERŠIN, Gabrijel, JURIČIĆ, Đani, BOŠKOSKI, Pavle, DOLANC, Gregor. Naprava in postopek za stalno spremljanje maziva in vsebnosti delcev v njem : patentna prijava P-201300409. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 3. dec. 2013. [COBISS.SI-ID 27344167]

BOŠKOSKI, Pavle, JURIČIĆ, Đani. Fault detection of mechanical drives under variable operating conditions based on wavelet packet Rényi entropy signatures. Mechanical systems and signal processing, ISSN 0888-3270. [Tiskana izd.], avg. 2012, vol. 31, str. 369-381, doi: 10.1016/j.ymssp.2012.04.016. [COBISS.SI-ID 25765159]

GAŠPERIN, Matej, JURIČIĆ, Đani, BOŠKOSKI, Pavle, VIŽINTIN, Jože. Model-based prognostics of gear health using stochastic dynamical models. Mechanical systems and signal processing, ISSN 0888-3270. [Tiskana izd.], 2011, vol. 25, no. 2, str. 537-548, doi: 10.1016/j.ymssp.2010.07.003. [COBISS.SI-ID 23786791]

Univerzitetna koda predmeta: 2OK012

Letnik: 1

Semester: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

Asistent:

ECTS: 8

Obseg:

 • Predavanja: 45 ur
 • Vaje: 15 ur
 • Samostojno delo: 180 ur

Vrsta predmeta: obvezni

Jeziki: slovenski in angleški

Metode poučevanja in učenja:
• predavanja • vaje • samostojno delo študentov