Poslovno-tehniška fakulteta

O fakulteti

Študij gospodarskega inženiringa na Univerzi v Novi Gorici se odlikuje po interdisciplinarnosti, praktični naravnanosti, prijaznosti do študentov in visoki zaposljivosti po diplomi.

Sodobno gospodarstvo ob specialistično izobraženih kadrih potrebuje tudi široko razgledane in izobražene inženirje, sposobne obvladovati tako tehnične kot tudi poslovno-organizacijske vidike, pomembne za uspešno delovanje podjetij. Za izobrazbo takih kadrov na Poslovno-tehniški fakulteti Univerze v Novi Gorici skrbimo že od študijskega leta 1998/1999, ko smo začeli izvajati visokošolski strokovni študij Ekonomika in vodenje proizvodnih in tehnoloških sistemov. Tega sta po prenovi nadomestila študijska programa:

Študij gospodarskega inženiringa na Univerzi v Novi Gorici se odlikuje po:

  • Interdisciplinarnosti: temeljni cilj študija je izobraziti strokovnjake, ki bodo imeli celovit vpogled v problematiko proizvodnih podjetij, in sicer tako tehnološko kot tudi ekonomsko in organizacijsko.
  • Praktični naravnanosti: da bi bili po končanem študiju čim prej sposobni prevzeti odgovorne naloge in dela v podjetjih, je pri študiju posebej poudarjena praktična uporaba znanj (vaje, seminarji, praktično usposabljanje, projektno delo).
  • Prijaznosti do študentov: razmerje med številom študentov in številom profesorjev je izjemno ugodno za kvaliteten študij. Zato študenti lažje uveljavijo individualne strokovne interese ali pa združujejo svoje izvenštudijske aktivnosti s študijem (npr. možnost individualne obravnave študentov s statusom vrhunskega športnika).
  • Visoki zaposljivosti po diplomi: poklic gospodarskega inženirja je bil v študiji švicarskega inštituta Prognose pred kratkim uvrščen med poklice, ki bodo v prihodnjih letih v Evropi med najbolj iskanimi in najbolje plačanimi, vse bolj poznan pa postaja tudi pri nas. Zaposljivost diplomantov v letu po zaključku študija je več kot 90%. Na fakulteti študentom tudi svetujemo glede nadaljnje poti in jim pomagamo pri iskanju zaposlitve.

Vizija

Ob upoštevanju najvišjih standardov raziskovanja in izobraževanja želi Poslovno-tehniška fakulteta povezovati tehnološka, ekonomska in organizacijska znanja z znanji drugih področij, jih soustvarjati in prenašati v prakso za dobro podjetij, družbe in vsakega posameznika.

Brošura

Poslanstvo

Poslovno-tehniška fakulteta izobražuje široko razgledane kadre, ki znajo na osnovi povezovanja tehnoloških, ekonomskih ter organizacijskih kompetenc identificirati in reševati probleme pri zagotavljanju ekonomsko uspešne ter družbeno odgovorne proizvodnje in poslovanja.

Pri tem Poslovno-tehniška fakulteta skrbi za povezovanje s podjetji, drugimi institucijami in lokalnimi skupnostmi, s čimer zagotavlja možnosti za obravnavo realnih problemov v študijskem procesu, hkrati pa ustvarja in vzdržuje čim boljše pogoje za visoko zaposljivost diplomantov. Pri svojem delovanju si prizadeva za regionalno, nacionalno ter mednarodno vpetost, prepoznavnost in relevantnost.

Študijski programi

Študijski programi prve stopnje

Študijski programi druge stopnje

Vodstvo šole

Dekanja
prof. dr. Tanja Urbančič +386 056205830 • tanja.urbancic@ung.si
Senat
prof. dr. Irina Cristea
viš. pred. mag Iztok Lesjak
prof. dr. Juš Kocijan
pred. Mateja Milost, univ. dipl. ekon.
doc. dr. Maja Ovčak Kos
prof. dr. Tanja Urbančič
prof. dr. Nataša Novak Tušar
doc. dr. Aneta Trajanov
prof. dr. Barbara Koroušić Seljak
Aleksandar Kuzmanovski- predstavnik študentov
Peter Ferfoglia – predstavnik študentov

Seje senata

tabla PTF

Ekskurzija NEK Krško

Kogoj - industrijsko oblikovanje