Poslovno-tehniška fakulteta

O fakulteti

Na Poslovno-tehniški fakulteti na Univerzi v Novi Gorici izvajamo sodobne interdisciplinarne študijske programe, študij pa se odlikuje po praktični naravnanosti, prijaznosti do študentov in visoki zaposljivosti po diplomi.

Študijski programi

Študijski programi prve stopnje

Študijski programi druge stopnje

Značilnosti študija

  • Interdisciplinarnosti: Cilj študija na vseh programih Poslovno-tehniške fakuktete je izobraziti strokovnjake, ki bodo imeli celovit vpogled v izbrano področje ob upoštevanju vseh vidikov, ki se v njem prepletajo. Pri področju gospodarskega inženiringa so to tehnološki in poslovni vidiki z velikim poudarkom na informacijskih tehnologijah, saj se tako proizvodni kot poslovni procesi pospešeno digitalizirajo. Na področju odprtega izobraževanja pa so to informacijske tehnologije, poslovna znanja in pedagoški vidiki.
  • Praktični naravnanosti: Da bi bili diplomanti po končanem študiju čim prej sposobni prevzeti odgovorne naloge in dela, je pri študiju posebej poudarjena praktična uporaba znanj (vaje, seminarji, praktično usposabljanje, projektno delo).
  • Prijaznosti do študentov: Razmerje med številom študentov in številom profesorjev je izjemno ugodno za kvaliteten študij. Zato študenti lažje uveljavijo individualne strokovne interese ali pa združujejo svoje izvenštudijske aktivnosti s študijem (npr. možnost individualne obravnave študentov s statusom vrhunskega športnika), večjo fleksibilnost študija pa omogočamo tudi z uporabo izobraževalnih e-platform.
  • Visoki zaposljivosti po diplomi: Zaposljivost diplomantov zagotavljamo s posodabljanjem študijskih programov ter z vključevanjem študentov v praktično usposabljanje in druge projekte, kjer študenti pridobivajo iskane kompetence in potrebne reference. Zaposljivost diplomantov fakultete v letu po zaključku študija je več kot 93%. Na fakulteti študentom svetujemo glede nadaljnje poti in jim pomagamo pri iskanju zaposlitve.

Vizija

Ob upoštevanju najvišjih standardov raziskovanja in izobraževanja želi Poslovno-tehniška fakulteta povezovati tehnološka, ekonomska in organizacijska znanja z znanji drugih področij, jih soustvarjati in prenašati v prakso za dobro podjetij, družbe in vsakega posameznika.

Brošura

Poslanstvo

Poslovno-tehniška fakulteta izobražuje široko razgledane kadre, ki znajo na osnovi povezovanja tehnoloških, ekonomskih ter organizacijskih kompetenc identificirati in reševati probleme pri zagotavljanju ekonomsko uspešne ter družbeno odgovorne proizvodnje in poslovanja.

Pri tem Poslovno-tehniška fakulteta skrbi za povezovanje s podjetji, drugimi institucijami in lokalnimi skupnostmi, s čimer zagotavlja možnosti za obravnavo realnih problemov v študijskem procesu, hkrati pa ustvarja in vzdržuje čim boljše pogoje za visoko zaposljivost diplomantov. Pri svojem delovanju si prizadeva za regionalno, nacionalno ter mednarodno vpetost, prepoznavnost in relevantnost.

Vodstvo šole

Dekanja
prof. dr. Tanja Urbančič +386 056205830 • tanja.urbancic@ung.si
Senat
prof. dr. Irina Cristea
viš. pred. mag Iztok Lesjak
prof. dr. Juš Kocijan
pred. Mateja Milost, univ. dipl. ekon.
doc. dr. Maja Ovčak Kos
prof. dr. Tanja Urbančič
prof. dr. Nataša Novak Tušar
doc. dr. Aneta Trajanov
prof. dr. Barbara Koroušić Seljak
Aleksandar Kuzmanovski- predstavnik študentov
Peter Ferfoglia – predstavnik študentov

tabla PTF

tabla PTF

tabla PTF

tabla PTF