Poslovno-tehniška fakulteta

Tehniška matematika

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Gospodarski inženiring

Cilji in kompetence

Spoznavanje in dopolnjevanje osnovnih pojmov in principov višje matematike ter njihove aplikacije v naravoslovju in tehniki. Razvijanje miselnih spretnosti, značilnih za reševanje problemov: razumevanje problema, iskanje ustreznih podatkov, načrt reševanja, reševanje, preverjanje ustreznosti rešitev in analiza rešitev. Navajanje na matematično sklepanje in uporaba le-tega v naravoslovnem in tehničnem raziskovanju.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Za uspešno razumevanje snovi je potrebno srednješolsko znanje matematike.

Vsebina

 • Vektorji v prostoru
 • Matrike
 • Sistemi linearnih enačb
 • Funkcije
 • Odvod
 • Uporaba odvoda
 • Integral
 • Uporaba integrala
 • Diferencialne enačbe
 • Funkcije več spremenljivk

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Do konca tega predmeta bo študent sposoben:

- narediti operacije z matrikami

- izračunati determinante

- rešiti linearne sisteme

- najti lastne vrednosti in lastni vektorji matrike

- reševati probleme z vektorji, premice in ravnine v

prostoru

- izračunati limite, odvode, integrale

-narišiti graf funkcije

-poiščiti parcialne odvode in ekstreme funkcije več

spremenljivk

Poleg tega, študenti bodo pridobili praktične izkušnje v uporabi TEX editor.

Temeljna literatura in viri

 • I. Vidav, Višja matematika I, DZS, Ljubljana 1978.
 • I. Vidav, Višja matematika II, DZS, Ljubljana 1979.
 • R. Jamnik, Matematika, DMFA, Ljubljana 1994.
 • P. Mizori Oblak, Matematika za študente tehnike in naravoslovja I, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana 2001.
 • P. Mizori Oblak, Matematika za študente tehnike in naravoslovja II, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana 2001.
 • M. Zeljko, Matematične metode, http://www.dmfa.si/www_zeljko/lectures/2011/BioT-Matematika.pdf

Načini ocenjevanja

Seminarska naloga in domača naloga. Pisni izpit

Reference nosilca

Doc. dr. Irina Elena Cristea je docentka za področje matematike in predava matematiko na Poslovno-tehniški fakulteti, Fakulteti za znanosti o okolju in Fakulteti za aplikativno naravoslovje na Univerzi v Novi Gorici ter je raziskovalka Centra za sisteme in informacijske tehnologije na področju teorije algebraičnih hiperstruktur.

Univerzitetna koda predmeta: 1GI001

Letnik: 1

Semester: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

Asistent:

ECTS: 7

Obseg:

 • Predavanja: 60 ur
 • Vaje: 30 ur
 • Samostojno delo: 85 ur

Vrsta predmeta: obvezni predmet

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, vaje in izdelava domačih nalog. skupina dela v platformi moodle.