Poslovno-tehniška fakulteta

Tehniška fizika

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Gospodarski inženiring

Cilji in kompetence

 • Poznavanje osnovnih fizikalnih pojmov in zakonitosti iz področja mehanike, termodinamike, elektromagnetizma, geometrijske in valovne optike, in njihove medsebojne povezanosti.
 • Poznavanje skalarnih in vektorskih fizikalnih količin kot so sila, delo, energija, gibalna in vrtilna količina, električno in magnetno polje, temperatura, lomni količnik, ...
 • Razumevanje ohranitvenih zakonov
 • Sposobnost uporabe zgoraj navedenih pojmov in znanj pri opisu in pojasnjevanju pojavov v naravnem okolju, sodobnih tehnoloških procesov in fizikalnih merilnih tehnik
 • Sposobnost samostojno reševanti računske probleme iz elementarnih fizikalnih pojavov.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Za uspešno osvajanje snovi je potrebno predhodno znanje srednješolske matematike.

Vsebina

 • fizikalne količine, merske napake in propagacija napak
 • zakoni gibanja
 • delo in energija
 • izreki gibanja in gibalna količina
 • elastične lastnosti trdnih teles
 • nihanje
 • mehanika tekočin
 • termodinamika
 • elektrostatika
 • elektrostatska sila med naboji
 • električno polje
 • električni potencial
 • kondenzator
 • električni tok in upor pri enosmerni in izmenični napetosti
 • Joulova toplota
 • osnovna električna vezja
 • magnetizem, izvor magnetnega polja, magnetni pretok, indukcija, induktivnost tuljave
 • elektromagnetno (EM) in mehansko valovanje
 • uklon in interferenca
 • zvok in svetloba
 • prenos energije z valovanjem
 • stoječe valovanje
 • geometrijska in valovna optika
 • polarizacija, lom in odboj svetlobe
 • leče in zrcala
 • interferenca na tankih plasteh
 • uklonska mrežica, prizma.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študenti razumejo in znajo pojasniti temeljne fizikalne zakonitosti iz področja mehanike togih teles in tekočin, elastomehanike in sinusnega nihanja, termodinamike, dela, toplote, notranje energije in entropije sistema, elektromagnetizma (vključno z električnim in magnetnim poljem, električnimi naboji in tokovi ter silami med njimi, električno potencialno energijo in električni potencial, joulovio toploto pri enosmernih in izmeničnih tokovih, indukcijo in obnašanje snovi v magnetnem in električnem polju), geometrijske in valovne optike. Uporabljati znajo ohranitvene zakone o energiji, masi, gibalni količini, električnem naboju. Poznajo glavne značilnosti mehanskega in EM valovanja (posebej na primeru zvoka in svetlobe), ter karakteristične pojave pri širjenju sinusnih valovanj (interferenca, uklon, lom, odboj stoječe valovanje, prenos energije z valovanji) pri svetlobi pa tudi konstrukcije slik s sferičnimi lečami in zrcali, polarizacijo svtlobe, totalni odboj in interference na tanki plasti) . Pri vajah študentje osvojijo osnovne računske tehnike za samostojno kvantitativno obravnavo elementarnih fizikalnih pojavov. Obravnavati znajo določanje merskih napak in propagacijo napak pri računanju s fizikalnimi količinami.

Temeljna literatura in viri

 • D. Halliday, R. Resnick, J. Walker: Fundamentals of Physics, John Willey & Sons, NewYork 2012.

  (Ali ekvivalentni alternativni učbenik, npr:

  R. A. Serway, J.W. Jewett, Physics for scientists and egineers with modern physics, Saunders college publising, Thomson Learning, UK, 2012

  P. A. Tipler, G. P. Mosca, Physics for scientists and engineers, W. H. Freeman and Company, New York, 2004.

 • R. Kladnik: Visokošolska fizika (1. – 3. del), DZS, Ljubljana 1985 – 1989.
 • I. Arčon, Vprašanja in naloge za preverjanje znanja iz fizike, Založba Univerze v Novi Gorici, 2004.
 • I. Arčon, Multimedijsko spletno študijsko gradivo za fiziko: http://www.ung.si/~arcon/fizikawww.
 • R. Kladnik, H. Šolinc: Zbirka fizikalnih problemov z rešitvami (1. in 2. del).

Načini ocenjevanja

Pisni in ustni izpit. Pisni del izpita lahko študentje opravijo s kolokviji med študijskim letom. Opravljen pisni del izpita je pogoj za pristop na ustni del izpita. Pri pisnem delu se preverjajo znanja, ki jih študentje osvojijo pri vajah (osnovne računske tehnike za samostojno kvantitativno obravnavo elementarnih fizikalnih pojavov).

Reference nosilca

Prof. dr. Iztok Arčon je redni profesor za področje fizike, redno zaposlen na UNG.

Univerzitetna koda predmeta: 1GI002

Letnik: 1

Semester: 1,2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

Asistent:

ECTS: 10

Obseg:

 • Predavanja: 60 ur
 • Vaje: 45 ur
 • Samostojno delo: 145 ur

Vrsta predmeta: obvezni predmet

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
predavanja in demonstracijski fizikalni eksperimenti v predavalnici, ki jih izvaja nosilec predmeta. računske vaje pod vodstvom asistenta. individualno reševanje domačih nlog pod tutorskim vodstvom asistenta.