Poslovno-tehniška fakulteta

Angleški jezik

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Gospodarski inženiring

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je naučiti študente temeljev strokovne terminologije v angleškem jeziku.

Študenti pridobijo naslednje kompetence:

- poznavanje temeljne strokovne terminologije v angleškem jeziku, ki se nanaša na področje poslovnih šudij in managementa.

- osvojiti principe uspešne poslovne komunikacije v angleškem jeziku;

- osvojiti principe temeljne angleške slovnice;

osvojiti temeljne veščine kritičnega razmišljanja.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Za uspešno osvajanje snovi je potrebno srednjošolsko znanje (raven mature) splošne angleščine.

Vsebina

 • Poglobljena analiza besedil na temo poslovnih študij, menadžmenta, tehnologije, ekonomije, financ.
 • Poslovno komunicranje, poslovni sestanek, poročilo, predstavitev.
 • Principi uspešne komunikacije.
 • Principi uspešne predstavitve.
 • Kulturni in socialni kontekst rabe poslovne angleščine.
 • Principi angleške slovnice.
 • Angleški časi.
 • Slovnične vaje.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študentje se najprej seznanijo z osnovnimi principi besedilne analize in analize specifičnih pojmovov. Sledijo detaljne analize tekstov, pojasnitev ključnih pojmov, ter samostojna refleksija študentov o obravnavanih pojmih in temah. Dober del predavanj je posvečen bogatenju besedinega zaklada in pojmovlja, ter razumevanju pomebnosti kritičnega mišljenja v akademskem in strokovnem, ter poslovnem kontekstu.

Na vajah, poudarek je na razumevanju slovnice kot arhitekture jezika; studentje vadijo temelje angleške slovnice, predvsem čase, in na ta način stabilizirajo in izboljšajo že obstoječe individualno znanje aangleškega jezika.

Temeljna literatura in viri

 • Business English Certificate (BEC) Vantage. 2004. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Duckworth, Michael. 1999. Oxford Business English: Grammar and Practice. Oxford: Oxford University Press.
 • MacKenzie, Ian. 2001. Management and Marketing. Language Teaching Publications.
 • MacKenzie, Ian. 2002. Financial English. Thomson Learning.
 • Powell, Mark. 2004. New Business Matters: Business English with a Lexical Approach. Thomson Learning.
 • Powell, Mark. 1996. Presenting in English. Language Teaching Publications.
 • Swan, Michael, Walter, Catherine. 2004. The Good Grammar Book with Answers. Oxford: Oxford University Press.

Načini ocenjevanja

 • Pisni izpit – ocenjuje se osvojeno znanje strokovne terminologije, pojmov ter komunikacijska kompetenca v angleškem jeziku.
 • Predstavitev – ocenjuje se študentova sposobnost ustnega komuniciranja v angleškem jeziku, študentova priprava na prezentacijo in sama prezentacija kot taka.
 • Univerzitetna koda predmeta: 1GI008

  Letnik: 2

  Semester: 1

  Nosilec predmeta:

  Predavatelj:

  Asistent:

  ECTS: 6

  Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Vaje: 30 ur
  • Samostojno delo: 90 ur

  Vrsta predmeta: izbirni predmet

  Jeziki: angleški

  Metode poučevanja in učenja:
  predavanja in vaje