Poslovno-tehniška fakulteta

Angleški jezik

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Gospodarski inženiring

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je naučiti študente temeljev strokovne terminologije v angleškem jeziku.

Študenti pridobijo naslednje kompetence:

- poznavanje temeljne strokovne terminologije v angleškem jeziku, ki se nanaša na področje poslovnih šudij in managementa.

- osvojiti principe uspešne poslovne komunikacije v angleškem jeziku;

- osvojiti principe temeljne angleške slovnice;

osvojiti temeljne veščine kritičnega razmišljanja.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Za uspešno osvajanje snovi je potrebno srednjošolsko znanje (raven mature) splošne angleščine.

Vsebina

 • Poglobljena analiza besedil na temo poslovnih študij, menadžmenta, tehnologije, ekonomije, financ.
 • Poslovno komunicranje, poslovni sestanek, poročilo, predstavitev.
 • Principi uspešne komunikacije.
 • Principi uspešne predstavitve.
 • Kulturni in socialni kontekst rabe poslovne angleščine.
 • Principi angleške slovnice.
 • Angleški časi.
 • Slovnične vaje.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študentje se najprej seznanijo z osnovnimi principi besedilne analize in analize specifičnih pojmovov. Sledijo detaljne analize tekstov, pojasnitev ključnih pojmov, ter samostojna refleksija študentov o obravnavanih pojmih in temah. Dober del predavanj je posvečen bogatenju besedinega zaklada in pojmovlja, ter razumevanju pomebnosti kritičnega mišljenja v akademskem in strokovnem, ter poslovnem kontekstu.

Na vajah, poudarek je na razumevanju slovnice kot arhitekture jezika; studentje vadijo temelje angleške slovnice, predvsem čase, in na ta način stabilizirajo in izboljšajo že obstoječe individualno znanje aangleškega jezika.

Temeljna literatura in viri

 • Business English Certificate (BEC) Vantage. 2004. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Duckworth, Michael. 1999. Oxford Business English: Grammar and Practice. Oxford: Oxford University Press.
 • MacKenzie, Ian. 2001. Management and Marketing. Language Teaching Publications.
 • MacKenzie, Ian. 2002. Financial English. Thomson Learning.
 • Powell, Mark. 2004. New Business Matters: Business English with a Lexical Approach. Thomson Learning.
 • Powell, Mark. 1996. Presenting in English. Language Teaching Publications.
 • Swan, Michael, Walter, Catherine. 2004. The Good Grammar Book with Answers. Oxford: Oxford University Press.

Načini ocenjevanja

 • Pisni izpit – ocenjuje se osvojeno znanje strokovne terminologije, pojmov ter komunikacijska kompetenca v angleškem jeziku.
 • Predstavitev – ocenjuje se študentova sposobnost ustnega komuniciranja v angleškem jeziku, študentova priprava na prezentacijo in sama prezentacija kot taka.
 • Reference nosilca

  Veronika Piccinini, prof. angl. jez. s književnostjo, je od leta 2005 zaposlena na Univerzi v Novi Gorici, kjer poučuje angleščino (predvesem kot tuji strokovni jezik) na različnih študijskih programih. Izkušnje pri poučevanju angleščine kot tujega jezika je skozi leta pridobivala tudi med delom v okviru večih institucij različnih stopenj izobraževalnega sistema, spopolnjevala pa se je med drugim tudi v Veliki Britaniji ter Avstriji (ECML – Evropski center za moderne jezike, predstavništvo Evropskega sveta). Posveča se raziskovanju metodologije poučevanja angleščine kot tujega jezika, predvsem kreativnim metodam poučevanja. Svoje prispevke in članke predstavlja oz. objavlja tako doma kot v tujini.

  PICCININI, Veronika. Project work as a tool for enhancing the transfer of ESP knowledge into practice. Humanising language teaching, Jun. 2012, year 14, iss. 3.

  [COBISS.SI-ID 2416379]

  PICCININI, Veronika et al. The linking verb be in English technical and literary texts and its equivalents in the Slovene translations. Vestnik, 2006, vol. 40, no. 1/2, pp. 109–120.

  [COBISS.SI-ID 618747]

  PICCININI, Veronika et al. The Cambridge grammar of English in the ELT classroom: teaching selected features of spoken English. Humanising language teaching, Apr. 2012, year 14, iss. 1.

  [COBISS.SI-ID 2153979]

  PICCININI, Veronika. Creative poetry writing. IATEFL newsletter: Slovenian branch, spring 2007, vol. 11, no. 41, pp. 9–10.

  [COBISS.SI-ID 631547]

  PICCININI, Veronika. Exercise book for English practice sessions: English for undergraduate students of viticulture and enology. Nova Gorica: Založba Univerze, 2013.

  [COBISS.SI-ID 265623296]

  PICCININI, Veronika. The importance of giving oral presentations in English. Proceedings of the International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication Between Cultures 2010, Faculty of Logistics, Celje, 23 and 24 September 2010.

  [COBISS.SI-ID 1677563]

  Univerzitetna koda predmeta: 1GI008

  Letnik: 2

  Semester: 1

  Nosilec predmeta:

  Predavatelj:

  Asistent:

  ECTS: 6

  Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Vaje: 30 ur
  • Samostojno delo: 90 ur

  Vrsta predmeta: izbirni predmet

  Jeziki: angleški

  Metode poučevanja in učenja:
  predavanja in vaje