Poslovno-tehniška fakulteta

Računovodstvo in poslovne finance

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Gospodarski inženiring

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je naučiti študente razumevanja osnovnih pojmov računovodstva in poslovnih financ .

Študenti pridobijo naslednje kompetence:

- osnovna znanja o uporabi računovodskih informacij v podjetju in uveljavljene praktične rešitve poslovnih financ,

- praktično usmerjena znanja o načinih in koristih uporabe temeljnih računovodskih izkazov za izboljšanje kakovosti sprejemanja poslovnih odločitev in o tem, kako se rešujejo finančni problemi,

- znanja o normativnih okvirih poslovanja gospodarskih družb in vodenju računovodstva,

- razumevanje različnih možnosti za financiranje podjetja in spoznavanje področja kapitalskih naložb.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Za uspešno osvajanje snovi ni potrebno posebno predhodno znanje.

Vsebina

 • Uvod
 • Seznanitev z računovodstvom in financami
 • Ugotavljanje finančnega (položaja oz.) stanja in poročanje uporabnikom
 • Ugotavljanje poslovnega izida in poročanje uporabnikom
 • Računovodstvo za gospodarske družbe
 • Ugotavljanje finančnega izida in poročanje uporabnikom
 • Analiza in razlaga računovodskih izkazov
 • Finančno planiranje
 • Financiranje podjetja

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • Razumevanje osnovnih pojmov računovodstva in financ
 • Razumevanje, analiziranje in pojasnjevanje informacij iz temeljnih računovodskih izkazov
 • Normativna ureditev gospodarskih družb in njihovega računovodstva
 • Primeri finančnega planiranja
 • Razreševanje dilem glede financiranja podjetja
 • Primeri kapitalskih naložb podjetja

Temeljna literatura in viri

 • Peter Atrill, Eddie McLaney: Accounting and Finance for Non-specialist. 3rd Edition.
 • Harlow (Essex) : Pearson Education Limited / Prentice – Hall Europe, 2001. 406 str.
 • I. Turk, D. Melavc: Računovodstvo. Moderna organizacija, Kranj 2001, 547 str. – izbrana poglavja.
 • D. Mramor: Uvod v poslovne finance, Gospodarski vestnik, Ljubljana, 1993.
 • Krajnovič, Košak, Groznik: Vodnik po predmetu Osnove poslovnih financ, Ekonomska fakulteta, Ljubljana. 1997 – izbrana poglavja.

Načini ocenjevanja

 • Pogoj za pristop k izpitu je pozitivno ocenjeno seminarsko delo. Študenti lahko 50 % izpita opravijo s pozitivno oceno iz pisnega kolokvija iz računovodstva. Sicer se izpit običajno opravlja pisno iz snovi v celoti, v določenih primerih pa se lahko po oceni nosilca predmeta izvede tudi opravljanje ustnega izpita.
 • Ocenjevanje kompetenc:
 • S seminarskim delom se preverjajo praktična znanja o načinih in koristih uporabe temeljnih računovodskih izkazov za izboljšanje kakovosti sprejemanja poslovnih odločitev in o tem, kako se rešujejo finančni problemi.
 • S pisnim izpitom pa osnovna znanja o uporabi računovodskih informacij v podjetju in uveljavljene praktične rešitve poslovnih financ, znanja o normativnih okvirih poslovanja gospodarskih družb in vodenju računovodstva, razumevanje različnih možnosti za financiranje podjetja in znanje s področja kapitalskih naložb.

Reference nosilca

Dr. Boris Gojković je predavatelj za računovodstvo in poslovne finance na Poslovno tehniški fakulteti ter predavatelj Ekonomike v vinogradništvu in vinarstvu na Visoki strokovni šoli za vinogradništvo in vinarstvo, obe Univerza v Novi Gorici.

Področja dejavnosti: računovodstvo, davki, poslovne analize, svetovanje, poslovno načrtovanje, bančništvo in poslovne finance

Univerzitetna koda predmeta: 1GI014

Letnik: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

Asistent:

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 45 ur
 • Vaje: 15 ur
 • Samostojno delo: 90 ur

Vrsta predmeta: obvezni predmet

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
predavanja in vaje