Poslovno-tehniška fakulteta

Podjetniški seminar

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Gospodarski inženiring

Cilji in kompetence

Podjetniški seminar je namenjen predvsem pripravi bodočih gospodarskih inženirjev na morebitno lastno podjetniško pot. Poleg posredovanja znanj, potrebnih za ustanovitev lastnega podjetja, je cilj predmeta tudi spodbujanje podjetniškega razmišljanja študentov. Pomembno je, da podjetništvo oziroma ustanovitev lastnega podjetja vidijo kot priložnost, razvijajo svojo intelektualno samozavest in inženirska znanja vidijo kot podjetniški izziv.

Osnovni cilj predmeta je naučiti študente samostojnega odločanja, podjetniškega razmišljanja, delovanja v skupini, prevzemanja odgovornosti v vlogi organizatorja. Prav tako je cilj seminarja izdelati projekt poslovnega načrta s skupinskim delom, se seznaniti s procesi in postopki zagona novega podjetja in osvojiti znanja za predstavitev poslovnega načrta različnim javnostim.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Za uspešno osvajanje snovi je potrebno predhodno znanje, ki ga študentje pridobijo pri predmetih: Ekonomika in organizacija podjetja, Marketing, Delovno in organizacijsko pravo, Računovodstvo in poslovne finance in Ravnanje s človeškimi viri.

Vsebina

Predmet je zasnovan kot vodeno skupinsko projektno delo, kot kombinacija predavanj, predstavitve primerov dobre prakse, priprave na izdelavo, izdelava in predstavitev zaključne seminarske naloge – poslovnega načrta. V uvodnem delu so predstavljeni podjetništvo (pomen podjetništva in dinamičnih podjetij, izraba priložnosti, lastna zaposlitev), podjetnik (samoocena, osebnostna rast, izobraževanje), ustanovitev podjetja (postopki, faze, lastništvo, ustanovni kapital) in primeri dobre prakse (vabljena predavanja s komentarji in diskusijo). Priprava poslovnega načrta poteka po metodologiji vitkega podjetja z uporabo različnih orodij (canvas, poslovni načrt) in zajema za to potrebne sklope:

 • Podjetnik (podjetništvo kot izbor, posameznik, oblike podjetništva, mreženje, tim)
 • Poslovna priložnost (problem- rešitev, kompetence, diferenciator, ponujena vrednost)
 • Osnovne metrične metode, hipoteze in pivotiranje
 • Kupec (segmentacija kupcev, obseg trga, analiza trga, raziskava trga)
 • Ponujena vrednost (design, cena, dostopnost, tveganje , uporabnost)
 • Odnosi s strankami (komunikacija, vzpostavitev in upravljanje, orodja, skupnosti)
 • Distribucijski kanali (dostop do strank, optimiranje)
 • Pričakovani prihodki (načrtovanje prihodkov, načini prodaje kot so vpisnine, najem, uporabnina, prodaja, licenčnina)
 • Ključne sposobnosti (podjetniški tim, znanja, finance, ostali viri)
 • Ključne aktivnosti (proizvodnja, platforme, mreženje, reševanje problemov)
 • Mreža partnerjev (optimiranje tveganja, ekonomija obsega, nujni viri)
 • Pričakovani stroški (načrtovanje, fiksni in variabilni stroški, povezovanje..)
 • Elementi poslovnega načrta (panoga, razvoj storitve ali proizvoda, trg, prodaja, organizacija, finančne projekcije, ocena tveganj, terminski načrt)
 • Financiranje ustanovitve in rasti
 • Predstavitev podjetniškega projekta (pitch)

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študentje se najprej seznanijo z osnovnimi principi podjetništva ter splošnimi pristopi k načrtovanju in izgradnji poslovnih modelov. Sledi izbor podjetniških idej in obravnava posamezne podjetniške ideje kot priložnosti (ključne predpostavke: ponujena vrednost ciljnemu segmentu kupcev, prilagoditev poslovnega modela primeru, testiranje podjetniške hipoteze na trgu, dopolnitve in oblikovanje dokumenta z metriko in finančnimi predpostavkami). Poudarek je na osvojitvi osnovnih metod, orodij in gradnikov, ki jih potrebujemo, da lahko preverjamo poslovne ideje in jih na osnovi tržnih potrditev popišemo kot poslovne priložnosti. V tem okviru je dan poudarek 9 gradnikom poslovnega modela in orodju – programski opremi za poslovno načrtovanje.

Študentje bodo z navedenimi orodji pod mentorskim vodstvom v majhnih skupinah razvili lastno idejo do poslovnega načrta. Le-tega bodo tudi ustno predstavili v razredu. Velik poudarek bo na spodbujanju inovativnega razmišljanja in ustvarjalnega dela študentov. Ob tem bodo uporabljali in povezovali znanje različnih predmetov, ki so ga pridobili med študijem. Umestitev seminarja v tretji letnika študentom omogoča, da ob konkretnem primeru skozi lastno razmišljanje spoznajo povezanost in soodvisnost številnih vsebin in področij, ki so jih spoznali med študijem.

Temeljna literatura in viri

 • Alexander Osterwalder&others: Business Model Generation,JohnWiley&Sons,New Jersey 2010
 • Eric Ries: The Lean Start-Up, Crown Business, September 2011
 • Steve Blank and Bob Dorf: The Statup Owner’s Manual, K&S Ranch, Marec 2012
 • Ash Maurya: Running lean, 2012, Delaj vitko, http://delajvitko.si/
 • Ash Maurya: Scaling lean, 2016
 • Adizes: Managing Corporate Lifecycles; Adizes Institute, Santa Barbara, 2004
 • Rus, Rebernik: Načrtno do uspeha, Tovarna Podjemov, 2003
 • Brant Cooper&Patrick Vlaskovits: The Lean Entrepreneur, JohnWiley&Sons, NewJersey 2013
 • http://steveblank.com/2012/08/24/the-lean-launchpad-class-online/
 • http://www.poslovninacrt.org/ center poslovnega načrtovanja

Načini ocenjevanja

 • Z ocenjevanjem ustne in pisne predstavitve zaključne naloge se ovrednoti znanja, potrebna za ustanovitev lastnega podjetja, znanja o podjetništvu, razumevanje primerov dobre prakse in znanje izdelave poslovnega načrta
 • Pri oblikovanju ocene ustne predstavitve se upošteva prisotnost in aktivnost na predavanjih in vajah (20%), prizadevnost in razumevanje (20%) in ustni nastop (60%), za pisni del pa so elementi ocenjevanja: Inovativnost in kreativnost ideje in tima (25%), Prepričljivost in primerna pokritost ključnih vsebin poslovnega načrta (25%), 20% predstavlja Tržni potencial ideje, 20% Uresničljivost poslovnega načrta in 10% Primernost tehnične izvedbe.

Reference nosilca

Mag. Iztok Lesjak je višji predavatelj za področje podjetništva na Univerzi v Novi Gorici.

Področja dejavnosti: vodenje Tehnološkega parka Ljubljana, vodenje infrastrukturnih investicijskih projektov, vrednotenje podjetniških idej, svetovanje pri razvoju podjetij, regionalni razvoj, razvoj storitev in okolja za podjetnike začetnike, podjetniški mentor

Zaposlitev / kariera: Iztok Lesjak, rojen 1955 v Kopru, diplomiral je na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani, smer računalništvo, magistriral pa na Ekonomski fakulteti, smer operacijsko raziskovanje na Univerzi v Ljubljani. Z raziskovalno dejavnostjo je pričel leta 1980 kot raziskovalec na Inštitutu Jožef Stefan. Sodeloval je pri raziskovalnih in razvojnih projektih na področju avtomatizacije procesov in digitalne telefonije, katerih rezultat so tudi podeljena patenta in pet tehničnih inovacij. Karierno pot nadaljeval kot vodja projekta Tehnološkega parka na Inštitutu Jožef Stefan. Sodeloval je pri strategiji razvoja tehnoloških parkov v Sloveniji in od leta 1995 vodi Tehnološki parka Ljubljana d.o.o.. Sedaj sodeluje in koordinira aplikativne projekte, katerih namen je spodbujanje inovativne podjetniške kulture v Sloveniji, prenos dobrih praks s področja spodbujanja inovacij in tehnološkega transferja iz akademske sfere v gospodarstvo. Uspešno je izvedel investicijski infrastrukturni projekt za izgradnjo Tehnološkega parka Ljubljana Brdo (7 objektov, 61.000 m2 površin, 42 milijonov €). Vodi proces svetovanja in izvajanja programov za visokotehnološka podjetja, ki so vključena v Tehnološki park Ljubljana.

Iztok Lesjak je avtor in soavtor številnih znanstvenih publikacij, konferenčnih prispevkov in člankov s področja spodbujanja inovativnega podjetništva, podpornega podjetniškega okolja kot so tehnološki parki in inkubatorji, gospodarskega in regionalnega razvoja Slovenije ter inovativnih storitev in specifičnih programov za visokotehnološka podjetja v tehnoloških parkih. V obdobju delovanja v Tehnološkem parku Ljubljana je ovrednotil preko 400 poslovnih načrtov in različnih podjetniških pobud.

Dosežki: 4 strokovni in poljudni članki, 3 znanstvene prispevke na konferencah, 13 objavljenih strokovnih prispevkov na konferencah; 2 poglavji v znanstvenih monografijah; preko 10 raziskovalnih projektov, preko 20 aplikativnih projektov, preko 10 monografij in drugih zaključnih del, 7 mentorstev za diplomo

Izbrane objave

1. LESJAK, Iztok. Networking for internationalization. V: REBERNIK, Miroslav (ur.), RUS, Matej (ur.) The power of networking : proceedings of the 28th Conference on Entrepreneurship and Innovation Maribor – PODIM, Maribor, 27th-28th March 2008. Maribor: IRP Institute for Entrepreneurship Research, 2008, str. 117-124. [COBISS.SI-ID 22652455]

2. LESJAK, Iztok. Tehnološki parki – zaloga znanja in inovacijskih idej. V: PODOBNIK, Marta (ur.), ŠIP, Nataša (ur.), KOKELJ, Marija (ur.), ZUPANČIČ, Mihela. Posvet Odprti prostor evropskih malih in srednjih podjetij, 26. januar 2009, [Ljubljana]. Zbornik prispevkov. Ljubljana: Zavod Meta, 2009, str. 74-76. [COBISS.SI-ID 22862887]

3. LESJAK, Iztok. Ot znanieto k’'m umenieto. V: Inovaciite : Jervopejski, nacionalni i regionaljni politiki. Sofija: Fondacija “Priložni izsledovanja i komunikaciji”, 2008, str. 569-580. [COBISS.SI-ID 22107431]

4. LESJAK, Iztok. Spin-offs in the Ljubljana region. V: The Slovenian experience : best practice in the development of entrepreneurship and SMEs in countries in transition : [entrepreneurship and small and medium-sized enterprises]. Geneva: United Nations, Economic Commission for Europe; Ljubljana: Ministry of the Economy Slovenia, 2003, str. 42-47. [COBISS.SI-ID 17467431]

5. LIKAR, Borut, LESJAK, Iztok, STRES, Špela, PLEŠKO, Mark. Pomen inovativnosti in inovativnih procesov v podjetništvu : prispevek na okrogli mizi Pomen inovativnosti in inovativnih procesov v podjetništvu ter predstavitev rezultatov temeljnega projekta Referenčni model inoviranja, Tehnološki park Ljubljana, 9. marec 2011. Ljubljana: Tehnološki park, 9. mar. 2011. [COBISS.SI-ID 3930071]

6. TURK, Marta (ur.), KERIN, Andrej (ur.), VRHOVEC, Igor (ur.), LESJAK, Iztok (ur.). Izzivi gospodarskega razvoja : inovativnost v porečju Save : zbornik prireditve, Ljubljana, maj 2012. Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije, 2012. ilustr. [COBISS.SI-ID 1501276]

7. LESJAK, Iztok, OBER Kristina: Ljubljana: A Telent-Friendly City HUB, New business models for incubators in STPs, 30th IASP World Conference on Science and Technology Parks 2013, Recife Brazil, junij 2013.

8. LESJAK, Iztok, : “Technology park as the link between multinationals and SMEs. http://www.tp-lj.si/publikacije, 31st IASP World Conference 2014, , Doha, Quatar , 19-22.10.2014

9. LESJAK, Iztok, BOLE, Domen: Regional Collaborative Innovation Ecosystem:STPs as Enablers in Globally Oriented Regional Areas of Collaborative Innovation, 34th IASP World Conference in Istanbul, Turkey September 26th -29th 2017. Page 121-134

Univerzitetna koda predmeta: 1GI018

Letnik: 2

Semester: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

Asistent:

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 45 ur
 • Vaje: 15 ur
 • Samostojno delo: 90 ur

Vrsta predmeta: izbirni predmet

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
predavanja in vaje