Poslovno-tehniška fakulteta

Logistika

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Gospodarski inženiring

Cilji in kompetence

V okviru predmeta se slušateljem predstavi pomen poslovnih logističnih procesov, katerih glavni cilj je planska preskrba z materialom v okviru posameznega podjetja. V uvodnem delu se oriše zgodovinski razvoj logistike, definira njene podsisteme in njen sedanji pomen. Logistiko se obravnava kot podproces poslovnega procesa podjetja, kjer se definirajo namen, cilji, elementi, ki vstopajo in izstopajo iz procesa, organiziranost in kadri ter ostali vplivni dejavniki.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Pred študijem tega predmeta mora slušatelj pridobiti potrebno znanje iz ekonomike in organizacije ter matematike.

Vsebina

 • Uvod v logistiko
 • Poslovni logistični proces
 • Analiza in načrtovanje poslovne logistike
 • Procesi v poslovni logistiki
 • Poslovne strategije oskrbovanja
 • Tehnični elementi logističnih procesov
 • Logistika kot podsistem širšega družbenega sistema

Temeljna literatura in viri

Obvezna

 • Z. Kaltnekar: LOGISTIKA V PROIZVODNEM PODJETJU. Založba Moderna organizacija, Kranj 1993.
 • B. Virant, delovno gradivo: POSLOVNA LOGISTIKA

Priporočena

 • K. Logožar, POSLOVNA LOGISTIKA, elementi in podsistemi, GV izobraževanje, Ljubljana 2004
 • A. Rushton, J. Oxley, P. Croucher, LOGISTICS and DISTRIBUTION MANAGEMENT, Kogan page, 2001
 • P. Schonsleben, INTEGRAL LOGISTICS MANAGEMENT, Planning & Control of Comprehensive Business Processes, St. Lucie Press, 2000

Načini ocenjevanja

Obvezna prisotnost in aktivno sodelovanje na vajah.

Pisni (ustni) izpit.

Univerzitetna koda predmeta: 1GI019

Letnik: 2

Semester: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

Asistent:

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 45 ur
 • Vaje: 15 ur
 • Samostojno delo: 90 ur

Vrsta predmeta: izbirni predmet

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
predavanja in vaje