Poslovno-tehniška fakulteta

Inženirska kemija

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Gospodarski inženiring

Cilji in kompetence

Cilji:

Cilj predmeta je obnoviti in dopolniti znanje splošne, anorganske in organske kemije ter seznaniti študente z osnovami kemijskega inženirstva in dela s kemikalijami. Poudarek je predvsem na znanjih, kot so lastnosti elementov in materialov, osnovne kemijske reakcije in osnovni kemijski postopki. Na osnovi predavanj in vaj študentje osvojijo načine izbora primernih materialov in njihove zaščite, obenem pa jim je omogočen vpogled v možnosti za uporabo strojniškega, elektrotehniškega in računalniškega znanja v kemiji in kemijski procesni tehniki.

Kompetence:

- znanje splošne, anorganske in organske kemije, na primer lastnosti elementov in materialov, osnovne kemijske reakcije in osnovni kemijski postopki ,

- znanje osnov kemijskega inženirstva,

- znanje osnov pri delu s nevarnimi kemikalijami

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Za uspešno osvajanje snovi je potrebno osnovno znanje iz nekaterih poglavij matematike (funkcije) ter fizike.

Povezava z drugimi predmeti: Predmet daje nekatera osnovna znanja, ki so uporabna pri drugih predmetih kot so Elektrotehnika, Energetika in okolje, Proizvodni sistemi.

Vsebina

 • Osnove splošne, anorganske in organske kemije
 • Kemijsko inženirstvo
 • Varnostni vidiki v kemiji
 • Kemijsko računstvo

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študentje se seznanijo z osnovnimi principi anorganske in organske kemije ter kemijskega inženirstva.

Sledi obravnava osnovnih proizvodnih procesov osnovanih na anorganski in organski kemiji ter poznavanje ustrezne zaščite okolja.

Poudarek je na osvojitvi osnovnih kemijskih pojmov za ustrezno komuniciranje z specializiranimi kadri (kemiki, inženirji kemije).

Temeljna literatura in viri

  Obvezni:

 • P.W. Atkins in drugi, Kemija-zakonitosti in uporaba, TZS, 1997
 • E. Ignatowitz, Kemijska tehnika, Založništvo Jutro, Ljubljana, 1996
 • J. Brenčič in F. Lazarini: Uvod v anorgansko kemijo. Partizanska knjiga – Znanstveni tisk, Ljubljana, 1975
 • M. Tišler: Organska kemija. DZS, Ljubljana, 1982
 • J.A. Moulijn, M. Makkee, A. Van Diepen, Chemical Process Technology, John Wiley § Sons, 2001
 • E.L. Cussler, G.D. Moggridge, Chemical Product Design, Cambridge University Press, 2001

Načini ocenjevanja

Opravljanje izpita: Pogoj za pristop k izpitu je pozitivna ocena (60% točk) iz kemijskega računstva. Študent opravlja pisni in ustni izpit iz celotne snovi predmeta. Študent predstavi seminarsko nalogo iz izbranega poglavja iz kemije Ocenjevanje kompetenc: Na kolokviju iz stehiometrije se preverijo praktična znanja iz kemijskega računstva. Na pisnem in ustnem izpitu se vrednoti znanje splošne, anorganske in organske kemije, osnov kemijskega inženirstva in varnosti pri delu s kamikalijami.

Reference nosilca

Prof. dr. Nataša Zabukovec Logar

Nataša Zabukovec Logar je vodja Laboratorija za anorgansko kemijo in tehnologijo na Kemijskem inštitutu v Ljubljani. Dodatno je zaposlena Univerzi v Novi Gorici kot pridružena profesorica kemije.

Doktorat iz kemije je opravila leta 1998 na Univerzi v Ljubljani. Od 1995 do 1996 je bila gostujoča raziskovalka na Univerzi v Manchestru na oddelku za strukturno kemijo. Trenutno se pri svojih raziskavah osredotoča na razvoj novih kovinsko-organskih in anorganskih poroznih materialov za shranjevanje plinov in toplote ter študiju sorpcijskih mehanizmov kovin na naravne in sintetične zeolite za uporabo pri čiščenju odpadnih vod. Je predsednica Slovenskega zeolitnega društva, zakladnica Evropske zveze zeolitnih društev, članica glavnega odbora Slovenskega kemijskega društva, članica Znanstvenega sveta Kemijskega inštituta v Ljubljani, članica Sveta zavoda Center odličnosti Nizkoogljične tehnologije in članica Znanstvenega sveta Nacionalnega NMR centra.

Prof. dr. Nataša Novak Tušar

Nataša Novak Tušar je vodja skupine za katalizo v Laboratoriju za anorgansko kemijo in tehnologijo na Kemijskem inštitutu v Ljubljani. Dodatno je zaposlena na Univerzi v Novi Gorici kot izredna profesorica kemije. Trenutno se pri svojih raziskavah osredotoča na razvoj novih katalizatorjev za izboljšanje proizvodnih sistemov okoljskih tehnologij kot so pridobivanje kemikalij in goriv iz biomase ter čiščenje vode in zraka.

Nataša Novak Tušar je diplomirala iz kemijske tehnologije leta 1991 in doktorirala iz kemije leta 2000 na Univerzi v Ljubljani. Pred doktoratom je bila eno leto zaposlena v industriji (DINOS, podjetje za recikliranje odpadkov) in eno leto na Fraunhofer inštitutu za okolje (Fraunhofer Institut für Umweltchemie und Ökotoxikologie) v Schmallenbergu v Nemčiji. Med 2003 in 2004 je bila na enoletnem postdoktorskem usposabljanju z štipendijo evropske unije (Individual Marie Curie Fellowship) na sinhrotronu ELETTRA in Univerzi v Trstu v Italiji. Med 2010 in 2015 je bila zaposlena v Centru odličnosti za nizkoogljične tehnologije (CONOT) v Ljubljani. Kot predstavnica Slovenije aktivno deluje v upravnih odborih EU COST akcije FP1306 (Valorisation of lignocellulosic biomass side streams for sustainable production of chemicals, materials and fuels using low environmental impact technologies 2014-2018) in EU COST akcije FP1306 TD1203 (Food waste valorisation for sustainable chemicals, materials and fuels (EUBis) 2012-2016).

Univerzitetna koda predmeta: 1GI026

Letnik: 1

Semester: 1,2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

Asistent:

ECTS: 7

Obseg:

 • Predavanja: 60 ur
 • Vaje: 15 ur
 • Samostojno delo: 100 ur

Vrsta predmeta: obvezni

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
predavanja in vaje