Poslovno-tehniška fakulteta

Osnove informacijskih in komunikacijskih tehnologij

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Gospodarski inženiring

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je študentom posredovati temeljna znanja informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Študente bo usposobil za samostojno uporabo orodij informacijskih tehnologij, ki jim bodo koristila v času študija ter kasneje pri iskanju informacij in izdelavi poročil, projektnih nalog, predstavitev in drugega gradiva. Cilj je tudi prikazati trende na področju IKT in usposobiti študente, da jim sledijo.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Osnovna znanja uporabe računalnika in interneta.

Vsebina

 • Temeljna znanja informacijskih in komunikacijskih tehnologij:
 • ◦ Računalnik, njegov razvoj in uporaba

  ◦ Zgradba in delovanje računalnika

  ◦ Strojna oprema računalnika

  ◦ Orodja informacijske tehnologije

  ◦ Računalniška omrežja in internet

  ◦ Osnove programiranja

  ◦ Trendi na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij

  ◦ Računalništvo v oblaku

  ◦ Mobilne tehnologije

 • Uporaba orodij informacijske tehnologije

Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo ob koncu predmeta sposobni razumeti in uporabljati:

 • računalnike in njegove komponente
 • osnovne koncepte informacijskih in komunikacijskih tehnologij
 • vhodne in izhodne naprave
 • strojno in programsko opremo računalnika
 • orodja informacijskih tehnologij
 • Temeljna literatura in viri

  • Comer, D.E. (2009 ali 2011). Computer Networks and Internets. Upper Saddle River: Pearson Education
  • Demšar, J. (2009). Python za programerje. Ljubljana: Fakulteta za računalništvo in informatiko
  • Englander, I. (2014). The Architecture of Computer Hardware, Systems Software, & Networking: An Information Technology Approach. New York: John Wiley & Sons
  • Marinescu, D. C. (2013). Cloud Computing: Theory and Practice. Waltham: Morgan Kaufmann
  • Umar, A. (2010). Mobile computing and Wireless Communications. Applications, Networks, Platforms, Architectures and Security. NGE Solutions

   https://books.google.si/books?id=27cSWnW86oEC&redir_esc=y

  • Vidmar, T. (2011). Računalniška omrežja z internetnimi storitvami. Ljubljana: Pasadena

  Univerzitetna koda predmeta: 1GI028

  Letnik: 1

  Semester: 2

  Nosilec predmeta:

  Predavatelj:

  ECTS: 4

  Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Vaje: 15 ur
  • Samostojno delo: 55 ur

  Vrsta predmeta: obvezni

  Jeziki: slovenski

  Metode poučevanja in učenja:
  predavanja, seminarske vaje, • predstavitve individualne študije izbrane tematike s področja informacijskih in komunikacijskih tehnologij z diskusijo