Poslovno-tehniška fakulteta

Marketinške strategije, splet in novi medij

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Gospodarski inženiring

Cilji in kompetence

Diplomant bo pridobil poznavanje metod za reševanje kompleksnih in praktičnih problemov znotraj različnih oblik sodobnega marketinga.

Študentje bodo pridobili naslednje kompetence:

- razumevanje temeljnih načel vtkanosti strateškega marketinga v vse dejavnosti podjetja;

- raziskovanje priložnosti uporabe novih medijev pri razvoju marketinga;

- zaključevanje prodaje;

- razumevanje poslovnih zadev na področju marketinga in konkurence;

- pripravljanje ustreznih predlogov rešitev marketinških problemov na analitični ravni;

- izvajanje tržne presoje;

- osvajanje strokovnega angleškega jezika s področja marketinških ved.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Za uspešno osvajanje snovi ni potrebno predhodno znanje.

Vsebina

 • Segmentiranje trga in pozicioniranje izdelka
 • Marketinški splet
 • Marketinške strategije
 • Spletni marketing in novi mediji
 • Marketing in spletna trgovina
 • Blagovne znamke danes
 • Potrošniška družba

Predvideni študijski rezultati

Študent, ki obiskuje ta predmet bo lahko:

 • prispeval v strokovnem in interdisciplinarnem sodelovanju pri razvoju marketinške strategije
 • načrtoval razvojno naravnane situacije v okviru prodaje in marketinga
 • skrbel za načrtovanje marketinga in prodaje, kot tudi sodeloval pri izvajanju teh aktivnosti
 • pridobival spretnosti in nova znanja, glede na to doseženo temeljno znanje
 • razumel in razmišljal o osrednjih teorijah in modelih, potrebnih za sodobni management marketinga
 • prepoznal priložnosti za ukrepe za razvoj poslovanja v okviru sprememb v okolju, tehnologiji in potrebah odjemalcev
 • Temeljna literatura in viri

  • Faganel, A. 2015. izročki predavanj v e-obliki
  • Članki za diskusijo posredovani v e-učilnico, v slovenščini in angleščini
  • Kurtz, D.L. 2015. Contemporary marketing. Cengage Learning
  • Strauss, J. in R. Frost. 2013. E-marketing. Prentice Hall
  • Kapferer, J.N. 2012. The new strategic brand management. Kogan Page
  • Scott, G. 2015. The Materialistic World. CreateSpace Independent Publishing Platform

  Reference nosilca

  Matejka Milost, univ.dipl. ekon.

  Področja delovanja: ekonomika, trženje in snovanje trženjskih strategij, internacionalizacija in izvozno svetovanje, izobraževanje.

  Univerzitetna koda predmeta: 1GI029

  Letnik: 1

  Semester: 2

  Nosilec predmeta:

  Predavatelj:

  Asistent:

  ECTS: 7

  Obseg:

  • Predavanja: 45 ur
  • Vaje: 45 ur
  • Samostojno delo: 85 ur

  Vrsta predmeta: obvezni

  Jeziki: slovenski

  Metode poučevanja in učenja:
  predavanja, diskusija, skupinske in individualne vaje, video posnetki, igra vlog, individualno delo, pisanje seminarske naloge