Poslovno-tehniška fakulteta

Poslovna matematika (n)

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Gospodarski inženiring

Cilji in kompetence

Spoznavanje in dopolnjevanje osnovnih pojmov in

principov višje matematike ter njihove aplikacije v

naravoslovju in tehniki. Razvijanje miselnih spretnosti,

značilnih za reševanje problemov: razumevanje

problema, iskanje ustreznih podatkov, načrt reševanja,

reševanje, preverjanje ustreznosti rešitev in analiza

rešitev. Navajanje na matematično sklepanje in uporaba

le-tega v naravoslovnem in tehničnem raziskovanju.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

 • Vektorji v prostoru
 • Matrike
 • Sistemi linearnih enačb
 • Operacijske raziskave
 • Obrestni račun

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Do konca tega predmeta bo študent sposoben:

- narediti operacije z matrikami

- izračunati determinante

- rešiti linearne sisteme

- najti lastne vrednosti in lastni vektorji matrike

- reševati probleme z vektorji, premice in ravnine v

prostoru

- rešiti probleme s pomočjo linearnega programiranja

Poleg tega, študenti bodo pridobili praktične izkušnje v uporabi TEX editor.

Temeljna literatura in viri

 • I. Vidav, Višja matematika I, DZS, Ljubljana, 1978.
 • I. Vidav, Višja matematika II, DZS, Ljubljana, 1979.
 • R. Jamnik, Matematika, DMFA, Ljubljana 1994.
 • M. Zeljko, Matematične metode, http://www.dmfa.si/www_zeljko/lectures/2011/BioT-Matematika.pdf
 • http://www.docstoc.com/docs/18530409/MATEMATIKA-5-del
 • http://www.doba.si/egradiva/pms-df/Programiranje_male.html

Načini ocenjevanja

Seminarska naloga in domača naloga. Pisni izpit.

Reference nosilca

Doc. dr. Irina Cristea

Področja dejavnosti: matematika, algebraične hiperstrukture ter povezave z mehkimi množicami in njihovimi posplošitvami; matematični modeli osnovani na analizi skupin (trdih in mehkih)

Zaposlitev / kariera: Doc. dr. Irina Elena Cristea je leta 2007 doktorirala iz matematike s specializacijo na področju algebre na Univerzi Konstanca, Romunija. Raziskovalno delo je začela leta 2003 na Univerzi v Iaziju, Romunija, kjer je bila zaposlena 4 leta kot asistentka. Podoktorsko delo je opravljala na Univerzi v Vidmu, Italija. Od januarja 2012 pa je zaposlena na Univerzi v Novi Gorici kot docentka za področje matematike ter raziskovalka Centra za sisteme in informacijske tehnologije na področju teorije algebraičnih hiperstruktur. Ona predava Matematiko na Poslovno-tehniški fakulteti, Fakulteti za znanosti o okolju in Fakulteti za aplikativno naravoslovje v Novi Gorici.

Univerzitetna koda predmeta: 1GI041

Letnik: 1

Semester: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

Asistent:

ECTS: 4

Obseg:

 • Predavanja: 30 ur
 • Vaje: 15 ur
 • Samostojno delo: 55 ur

Vrsta predmeta: obvezni

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, vaje in izdelava domačih nalog, skupina dela v platformi moodle