Poslovno-tehniška fakulteta

Ekonomika in organizacija podjetja (n)

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Gospodarski inženiring

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je študente seznaniti s temelji strateškega vodenja podjetij.

Učni načrt je oblikovan tako, da študent lahko razume odvisnost med organizacijo, tehnologijo in ekonomiko.

Poseben poudarek je na dinamični analizi v smeri oblikovanja razvoja podjetja.

Poleg osvojitve temeljnih znanj s področja ekonomike, bodo študente pridobili sledeče kompetence: razumevanje organizacijskih konceptov ter sposobnost analize, sinteze in predvidevanja organizacijskih ukrepov, razumevanje globalnih vplivov in megatrendov, ki spodbujajo nove organizacijske paradigme, razumevanje tradicionalnih organizacijskih oblik in sodobnih organizacijskih paradigem, poznavanje metodologij za analizo in ocenjevanje konkretnih organizacijskih rešitev, sposobnost reševanja strokovnih problemov z uporabo objektivnih metod za vrednotenje organizacijskih ukrepov.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Niso predvidena obvezna predhodna znanja.

Vsebina

 • Uvod
 • Podjetje kot sistem
 • Poslovne funkcije
 • Osnove organizacije podjetja
 • Organizacijske strukture
 • Projektiranje modelov organiziranosti
 • Investicije
 • Gospodarjenje z elementi proizvodnega procesa
 • Stroški in gospodarjenje
 • Stroški in poslovne odločitve
 • Kaplanovi-Northonovi kazalci
 • Kalkulacije
 • Bilanca podjetja

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • Študentje se seznanijo z osnovnimi principi ekonomike in vodenja ter splošnimi pristopi k načrtovanju in organizacijske oblike, sistemski pogled in izgradnji podjetij.
 • Študentje spoznajo temeljne organizacijske koncepte na organizacijo, razumejo razmerja med organizacijskimi strukturami, procesi in sistemi, spoznajo managerske odločitve povezane z organiziranjem podjetij.
 • Temeljna literatura in viri

  Obvezna

  • B. Bergant (2011): Ekonomika in organizacija v gospodarskih subjektih, Nova Gorica.
  • F. Bizjak (2008): Osnove ekonomike podjetja za inženirje, Nova Gorica.
  • Š. Ivanko (2012): Paradigma sodobne organizacije, Ljubljana.
  • Bavec, C., Manzin, M. (2012): Strukturni vidiki organiziranosti, Koper:UP Fakulteta za management.

  Načini ocenjevanja

  S kolokviji oziroma pisnim izpitom se ocenjujejo teoretična in praktična znanja s področja ekonomike in osnovnih principov organizacije ter vodenja podjetja

  Reference nosilca

  Matejka Milost, univ.dipl. ekon.

  Področja delovanja: ekonomika, trženje in snovanje trženjskih strategij, internacionalizacija in izvozno svetovanje, izobraževanje.

  Univerzitetna koda predmeta: 1GI040

  Letnik: 1

  Semester: 1

  Nosilec predmeta:

  Predavatelj:

  Asistent:

  ECTS: 10

  Obseg:

  • Predavanja: 75 ur
  • Vaje: 45 ur
  • Samostojno delo: 130 ur

  Vrsta predmeta: obvezni

  Jeziki: slovenski

  Metode poučevanja in učenja:
  predavanja in vaje