Poslovno-tehniška fakulteta

Spletne tehnologije

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Gospodarski inženiring

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je seznanjanje s temeljnimi koncepti spletnih tehnologij in spoznavanje s konkretnimi spletnimi tehnologijami, ki omogočajo razvoj spletnih aplikacij. Ključne tri komponente teh tehnologij so opisni jeziki, programski elementi na strani klienta in programski elementi na strani strežnika. Temelji so dopolnjeni s specifičnimi vsebinami, ki so pomembne za prakso razvijanja spletnih rešitev, kakršne so na primer osnove komunikacije s podatkovnimi bazami in osnovnimi principi in pristopi za zagotavljanje varnosti.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Aktivno znanje angleškega ali slovenskega jezika, osnovno poznavanje računalništva in informatike

Vsebina

 • Uvod
 • Osnovni pojmi
 • Spletne tehnologije
 • Jeziki za delo s spletnimi tehnologijami
 • Zahtevnejše spletne tehnologije
 • Oblikovanje spletnih strani

Predvideni študijski rezultati

Študentje bodo po opravljenem predmetu poznali osnove računalniških omrežij in protokola HTTP in razumeli in znali uporabljati opisne jezike HTML ter XML. Poznali bodo programske jezike za spletno programiranje in bili sposobni samostojno izdelati manj zahtevno spletno aplikacijo.

Temeljna literatura in viri

 • Linthicum, D.S.: Next Generation Application Integration: From Simple Information to Web Services, Addison Wesley, Boston 2004
 • Khader, M., Barnes W. E., Telecommunication Systems and Technology, Prentice Hall, New Jersey, 1999
 • Nixon, R. (2009). Learning PHP, MySQL & JavaScript. O’Reilly Media
 • Štrancar, M., Klemen, S. (2005). PHP in MySQL na spletnem strežniku Apache, druga izdaja. Založba Pasadena
 • Welling, L., Thomson, L. (2008). PHP and MySQL Web Development. Addison-Wesley Professional
 • Watrall, E., Siarto, J. (2008). Head First Web Design, O’Reilly Media

Načini ocenjevanja

Seminarska naloga z ustno predstavitvijo in diskusijo, Pisni izpit

Reference nosilca

Prof. dr. Bojan Cestnik je direktor podjetja za računalniški inženiring Temida in raziskovalec na odseku za Tehnologije znanja na Institutu Jožefa Stefana v Ljubljani. Iz računalniških znanosti je doktoriral leta 1991 na Fakulteti za računalništvo Univerze v Ljubljani. Strokovno se ukvarja s področji informacijskih sistemov, ki temeljijo na znanju, modeliranjem poslovnih sistemov, sistemi za podporo pri odločanju, in računalniško podprtim učenjem. Rezultate svojega raziskovalnega dela predstavlja v revijah in na mednarodnih konferencah. Ima izkušnje z vodenem razvoja in vzdrževanja mnogih velikih projektov programske opreme za podporo poslovanja.

Univerzitetna koda predmeta: 1GI030

Letnik: 2

Semester: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

Asistent:

ECTS: 5

Obseg:

 • Predavanja: 30 ur
 • Vaje: 18 ur
 • Seminar: 12 ur
 • Samostojno delo: 65 ur

Vrsta predmeta: obvezni

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
tematika predmeta bo pregledno razdeljena na logične sklope. podana bo v obliki frontalnega predavanja z aktivno udeležbo študentov (razlaga, diskusija, vprašanja in odgovori, primeri reševanja problemov), dela po skupinah in mentorsko vodenega individualnega dela v seminarskem delu.