Poslovno-tehniška fakulteta

Projektni management

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Gospodarski inženiring

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je študente seznaniti s temelji ekonomike in organizacije projektov s ciljem dati ekonomsko podlago za projektiranje ekonomsko učinkovitih tehnologij, kot tudi učinkovito upravljanje tehnologij.

Študenti pridobijo naslednje kompetence:

 • osnovna znanja ekonomike in organizacije projektov za projektiranje ekonomsko učinkovitih tehnologij, kot tudi učinkovito upravljanje tehnologij,
 • razumevanje odvisnosti med organizacijo, tehnologijo in ekonomiko projektov ter podjetja,
 • razumevanje terminologije, celovitega poslovanja in vloge tehnoloških sistemov v njem,
 • razumevanje oblikovanja organizacije v povezavi s tehnologijo, kot tudi vrednotenje projektov.
 • Obvladovanje raziskovalnih metod in postopkov ter procesov s področja organizacije.
 • Avtonomnost pri strokovnem delu in odločanju s področja organizacije projektov.
 • Sposobnost rabe znanj s področja organizacije projektov v praksi.
 • Delo v skupini ter strpno sprejemanje in upoštevanje tvornih kritik in pripomb.
 • Sposobnost za razreševanje teoretičnih in praktičnih strokovnih zadev z rabo znanstvenih metod in postopkov.
 • Razumevanje in raba kritične analize in razvoja teorij ter njihova uporaba v razreševanju konkretnih zadev.
 • Razvoj veščin in spretnosti v rabi znanja na področju organizacije projektov.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Za uspešno osvajanje snovi je potrebno predhodno znanje, ki ga študentje pridobijo pri Organizaciji in ekonomiki podjetja.

Vsebina

 • Uvod
 • Osnovne projektne ekonomike
 • Osnove organizacije projektov
 • vaje

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študent bo:

 • Osvojil osnovno strokovno izrazje in definicije o projektu.
 • Znal pojasniti osnovne sestavine, ki vplivajo na uspešnost projekta.
 • Znal obrazložiti reprezentativni življenjski ciklus projekta.
 • Prepoznal ključne udeležence, ki sodelujejo v projektu.
 • Razumel proces kot množico dejavnosti z namenom doseganja ciljev in smotrov.
 • Razvijal zavedanje o soodvisnosti procesov pri preoblikovanju vložkov v izide.
 • Sposoben izdelati plan projekta po sestavinah potrebnih za njegovo zasnovo.
 • Znal integrirati management projekta kot način za obvladovanje / načrtovanje sprememb.
 • Sposoben izdelati retrogradno členitev projekta in predstaviti osnovne značilnosti posamezne naloge.
 • Znal razviti potek aktivnosti z rabo mrežnih diagramov in drugih orodij.
 • Opredelil vire, ki so potrebni za uspešno izvajanje projekta.
 • Pripravljen za samostojen izračun temeljnih kazalnikov pri obvladovanju stroškov.
 • Znal identificirati kateri standardi kakovosti so koristni za obvladovanje projekta.
 • Uporabljal orodja in tehnike za zagotavljanje kakovosti pri izidih kontrole kakovosti.
 • Identificirati potrebne človeške vire za delovanje v projektu.
 • Razvijati kompetence za posameznika in skupine za povečanje uspešnosti projekta.
 • Določiti informacije in načine komuniciranja za udeležence v projektu.
 • Povezovati informacije o uspešnosti s poročanjem, presojanjem napredovanja in prognoziranjem.
 • Odločati o pristopanju in načrtovanju managementa tveganja za projekt.
 • Uporabljati kvalitativne in kvantitativne analize tveganja.

Temeljna literatura in viri

 • Hauc, A. 2002. Projektni management. Ljubljana: GV Založba
 • F. Bizjak, T. Petrin: Uspešno vodenje podjetja. Gospodarski vestnik, Ljubljana 1996
 • F. Bizjak: Tehnološki in projektni management. Grafika Soča, 1996
 • F. Bizjak: Inovativno vodenje in gospodarjenje podjetja.B.F., Ljubljana 1994
 • F. Bizjak: Osnove gospodarjenja in razvoja podjetja. B.F., Ljubljana 1991
 • F. Bizjak: Osnove organizacije in vodenja podjetja. B.F., Ljubljana 1992a
 • F. Bizjak: Zbirka vaj za predmet: Organizacija in ekonomika podjetja. B.F., Ljubljana 1993
 • F. Bizjak: Projekti v poslovnem sistemu. B.F., Ljubljana 1989

Načini ocenjevanja

Z izpitom se ocenjuje osvojitev ekonomskega načina razmišljanja in preverjanje pridobljenih kompetenc. S seminarsko nalogo in delom na vajah se ocenjuje sposobnost povezovanja različnih tematskih področij

Reference nosilca

Doc. dr. Armand Faganel

Področja dejavnosti: marketing, visokošolsko izobraževanje, zaznavanje kakovosti storitev, kulturna dediščina.

Zaposlitev / kariera: Od leta 1993 zaposlen na področjih komerciale v Henkel Slovenija d.o.o., 2002 vodja marketinga v Emona Obala d.d., 2003 vodja prodaje in direktor PC v Hidria d.d., Tomos d.o.o., od leta 2004 pa zaposlen na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za management v Kopru, najprej kot predavatelj, višji predavatelj, od leta 2010 tudi predstojnik Katedre za marketing in mednarodno poslovanje. Bil je tudi predstojnik Centra za kakovost in evalvacije na UP FM ter predstojnik Inštituta za marketing. Od leta 2011 je predaval Ekonomiko in organizacijo projektov na Univerzi v Novi Gorici, od leta 2008 pa je redno gostujoči predavatelj managementa sprememb na University of Applied Sciences Mikkeli na Finskem. Kot gostujoči predavatelj je deloval tudi na Portugalskem in Borneu, v Španiji, Italiji, Rusiji, Panami, Kolumbiji ter na Novi Zelandiji. Bil je mentor študentom pri več kot 400 diplomskih in magistrskih delih.

Dosežki: 14 znanstvenih člankov; 7 strokovnih in poljudnih člankov, več kot 40 objavljenih predavanj na znanstvenih konferencah; 16 poglavij v znanstvenih monografijah; 4 znanstvene monografije, več raziskovalnih projektov, 2 nagradi študentskih del. Leta 2018 je prejel Priznanje za pedagoško odličnosti Univerze na Primorskem. Je strokovnjak Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu.

Univerzitetna koda predmeta: 1GI036

Letnik: 3

Semester: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 45 ur
 • Vaje: 45 ur
 • Samostojno delo: 60 ur

Vrsta predmeta: obvezni

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
predavanja in vaje