Poslovno-tehniška fakulteta

Energetika in okolje

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Gospodarski inženiring

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je študente naučiti osnovno razumevanje povezav med naravoslovjem in tehnologijami, ki jih uporabljamo pri klasičnih, alternativnih in bodočih z energijo povezanih sistemih. Predmet podaja razumevanje medsebojnih zvez med energijskimi tehnologijami ter socialnimi in okoljskimi vprašanji.

Poseben poudarek je na razumevanju osnovnih pojmov in zakonitosti s področja tehnologij za transformacijo obnovljivih in alternativnih virov energije.

Študenti v okviru predmeta pripravijo seminar, ki podrobneje osvetli eno izmed obravnavanih problematik.

Študenti pridobijo naslednje kompetence:

- okolju prijazno, družbeno sprejemljivo, ekonomsko učinkovito in zanesljivo upravljanje z energetskimi sistemi na trajnostni način.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Za uspešno osvajanje snovi je potrebno predhodno znanje, ki ga študentje pridobijo pri predmetih: Tehniška matematika, Tehniška fizika, Inženirska kemija.

Vsebina

 • Uvod
 • Trajnost in trajnostni razvoj
 • Energetske tehnologije s fosilnimi gorivi
 • Energijske tehnologije na podlagi jedrskih reakcij
 • Energetske tehnologije z obnovljivimi viri
 • Raba energije v stavbah, industriji in transportu
 • Energetsko učinkovita oskrba stavb z energijo – lokalno in daljinsko
 • Varčevanje z energijo
 • Upravljanje z energijo
 • Energijske tehnologije prihodnosti
 • Seminar

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Znanje o klasičnih in alternativnih energijskih tehnologijah.

Razumevanje osnovnih principov delovanja sistemov za transformacijo energije.

Temeljna literatura in viri

 • Gjerkeš, Henrik. Celovita analiza stroškov za ogrevanje stavb. Varčujem z energijo : svetovalec, feb.-mar. 2017.
 • Gjerkeš, Henrik. Radiatorji, talno ogrevanje ali IR paneli : primerjava. Priročnik Dom za nove družine …, 2017.
 • Šijanec-Zavrl, Marjana, Stegnar, Gašper, Rakušček, Andraž, Gjerkeš, Henrik. A bottom-up building stock model for tracking regional energy targets: a case study of Kočevje. Sustainability, ISSN 2071-1050. Vol. 8, no. 10, 2016.
 • Gjerkeš, Henrik, Šijanec-Zavrl, Marjana, Stegnar, Gašper. Demonstration of the zero energy building concept. V: Physics & environment & agriculture, Shanghai, China, 2015. Wuhan: Scientific Research Publishing. 2015.
 • Gjerkeš, Henrik. Trajnostno ogrevanje stavb. Gradbenik : revija za gradnjo, sanacije in gradbene materiale, ISSN 1408-1725, sep. 2015.
 • B.Šarler, Energetika in energetske naprave, CD s predavanji, Univerza v Novi Gorici, 2015.
 • Gjerkeš, Henrik, Šijanec-Zavrl, Marjana, Stegnar, Gašper. Heat pumps and cost optimal building performance. V: Proceedings, 2nd Annual International Interdisciplinary Conference, AIIC 2014, Azores Islands, Portugal. European Scientific Institute, ESI. 2014.
 • Gjerkeš, Henrik. Energy perspective of Slovenia in the light of the new National energy plan. V: Dal burden sharing al piano energetico regionale : convegno internazionale, Udine. Gorizia: CETA. 2012.
 • G.Boyle, B.Everett, J.Ramage, Energy Systems and Sustainability, Oxford University Press, Oxford, 2003.
 • G.Boyle, Renewable Energy, Oxford University Press, Oxford, 2003.
 • S.Medved, P.Novak, Varstvo okolja in obnovljivi viri energije, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, 2000.
 • B.Sorensen, Renewable Energy, Academic Press, 2000.
 • Gjerkeš, Henrik, Golobič, Iztok. Pool boiling CHF on a laser heated thin plate. International journal of heat and mass transfer, ISSN 0017-9310. Vol. 43, no. 11, 2000.
 • Izbrano gradivo EC Directorate General for Energy.
 • Izbrano gradivo FEMOPET.
 • Izbrano gradivo Slovenske agencije za radioaktivne odpadke, Ljubljana.
 • Izbrano gradivo Centra za jedrske tehnologije Milan Čopič, Institut Jožef Stefan, Ljubljana.
 • Izbrane spletne strani.

Načini ocenjevanja

Pisni izpit.

Javna predstavitev in zagovor seminarja.

Reference nosilca

P. prof. dr. Henrik Gjerkeš deluje na Univerzi v Novi Gorici (UNG) in Gradbenem inštitutu ZRMK (GI ZRMK) v Ljubljani. Vodi dejavnosti na področju trajnostne rabe energije v občinah, kjer se interdisciplinarno prepletajo njegova področja dela in raziskovanja: prenos toplote, procesna tehnika, trajnostni razvoj, obnovljivi viri energije, učinkovita raba energije, okoljske tehnologije, sodobni tehnološki sistemi, koncepti krožnega gospodarstva, regionalni razvoj in evropska kohezijska politika. Na UNG je član Centra za sisteme in informacijske tehnologije in nosilec predmetov na Poslovno-tehniški fakulteti in na Fakulteti za znanosti o okolju. Znanstveno-raziskovalno delo dopolnjuje s sodelovanjem pri domačih in mednarodnih projektnih aktivnostih s področja trajnostnega razvoja in inovativnih sistemov za rabo obnovljivih virov energije, v sodelovanju z gospodarstvom, lokalnimi in regionalnimi skupnostmi, nevladnimi organizacijami in/ali vladnimi službami. Njegova bibliografija obsega več kot 185 enot, od tega 19 znanstvenih člankov z več kot 70 čistimi citati.

Univerzitetna koda predmeta: 1GI032

Letnik: 2

Semester: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

Asistent:

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 45 ur
 • Vaje: 15 ur
 • Samostojno delo: 90 ur

Vrsta predmeta: obvezni predmet

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, avditorne vaje z računskimi nalogami, individualno reševanje računskih nalog doma in predstavitev dobljenih rešitev ostalim študentom, predstavitev seminarja ostalim študentom.