Poslovno-tehniška fakulteta

Proizvodni sistemi

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Gospodarski inženiring

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je študente naučiti razumevanja osnovnih sodobnih proizvodnih sistemov, integrirane zaščite okolja in načrtovanja novega produkta. Obravnavana snov je dopolnjena s številnimi praktičnimi primeri in ekskurzijo. Študentje v okviru predmeta pripravijo seminar, ki podrobneje osvetli eno izmed obravnavanih tem.

Študenti pridobijo naslednje kompetence:

Okolju prijazno in ekonomično upravljanja s sodobnimi proizvodnimi sistemi.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Za uspešno osvajanje snovi je potrebno predhodno znanje, ki ga študentje pridobijo pri predmetih: Tehniška matematika, Tehniška fizika, Inženirska kemija.

Vsebina

 • Osnove proizvodnih sistemov
 • Osnovni proizvodni sistemi
 • Materiali in proizvodni postopki
 • Integrirana zaščita okolja v proizvodnem sistemu
 • Osnove načrtovanja in izdelave novega proizvoda v perspektivi globalne tekmovalnosti
 • Izobraževanje na terenu (ekskurzija v tovarno)

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Razumevanje osnovnih principov proizvodnih sistemov.

Znanje o proizvodnih sistemih iz neobnovljivih in obnovljivih virov.

Znanje o integrirani zaščiti okolja.

Znanje o načrtovanju novega produkta.

Temeljna literatura in viri

 • E. Ignatowitz, Kemijska tehnika, Založništvo Jutro, Ljubljana, 1996
 • S.Kalpakjian, S.Schmid, Manufacturing processes for engineering materials, Prentice Hall, 2008
 • E.L. Cussler, G.D. Moggridge, Chemical Product Design, Cambridge University Press, 2001
 • Izbrane spletne strani in pregledni znanstveni članki za posamezna področja objavljeni v zadnjih petih letih

Načini ocenjevanja

Pisni izpit iz teorije.

Javna predstavitev in zagovor seminarja.

Reference nosilca

Nataša Novak Tušar je diplomirala iz kemijske tehnologije leta 1991 in doktorirala iz kemije leta 2000 na Univerzi v Ljubljani. Že kot dodiplomska študentka je 1 leto raziskovala na Fraunhofer Institut für Umweltchemie und Ökotoxikologie v Schmallenberg-u v Nemčiji (1990-1991). Med 1991 in 1992 je bila zaposlena kot tehnolog v Podjetju za reciklažo odpadnih materialov DINOS v Ljubljani. Znanstveno kariero je začela leta 1993 kot mlada raziskovalka na Kemijskem inštitutu v Ljubljani. Kot dobitnica postdoktorske štipendije Individual Marie Curie Fellowship se je 1 leto izpopolnjevala na sinhrotronu ELETTRA in Univerzi v Trstu (2003-2004) na področju napredne karakterizacije materialov.

Leta 2013 je postala vodja skupine za katalizo na Odseku za anorgansko kemijo in tehnologijo na Kemijskem inštitutu v Ljubljani. Nataša Novak Tušar raziskuje na področju oblikovanja in razvoja poroznih katalizatorjev v heterogeni katalizi za okoljske in energijske tehnologije. Poseben poudarek raziskovanja je na okoljskih tehnologijah čiščenja vode in zraka in energijskih tehnologijah za pretvorbo biomase v kemikalije in goriva.

Od leta 2006 poučuje na Poslovno-tehnični fakulteti in Fakulteti za znanosti o okolju na Univerzi v Novi Gorici, od leta 2012 kot izredna profesorica.

Od leta 2015 je članica upravnega odbora ENMIX (European Nanoporous Materials Institute of Excellence) in od leta 2016 je članica upravnega odbora EFCATS (European Federation of Catalysis Societies).

Univerzitetna koda predmeta: 1GI033

Letnik: 2

Semester: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

Asistent:

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 45 ur
 • Seminar: 5 ur
 • Terenske vaje: 10 ur
 • Samostojno delo: 90 ur

Vrsta predmeta: obvezni predmet

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, predstavitev seminarja ostalim študentom