Poslovno-tehniška fakulteta

Informacijska varnost

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Gospodarski inženiring

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je seznanjanje študentov s temeljnimi koncepti varovanja informacij. Poudarki so na varovanju računalniških informacij, obvladovanju varnostnih tveganj in vzpostavitvi sistema varnostnih politik in postopkov

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Aktivno znanje angleškega ali slovenskega jezika, osnovno poznavanje računalništva in informatike

Vsebina

 • Uvod
 • Osnove varovanja informacij
 • Vrednosti informacij
 • Računalniška varnost
 • Obvladovanje varnostnih tveganj
 • Politike varovanja informacij

Predvideni študijski rezultati

Študentje bodo po opravljenem predmetu poznali osnove računalniške informacijske varnosti. Poznali bodo ključne standarde s tega področja. Znali bodo uporabljati metode vrednotenja varnostnih tveganj in vzpostaviti sistem varovanja informacij s pomočjo varnostnih politik.

Temeljna literatura in viri

 • Peltier, T.R. (2002). Information Security Policies, Procedures, and Standards: Guidelines for Effective Information Security Management, Auerbach Publications, 2002.
 • Layton, T.P. (2007). Information Security: Design, Implementation, Measurement, and Compliance. Boca Raton, Auerbach publications, 2007.
 • Bishop, M. (2003). Computer Security, Art and Science, Addison-Wesley, 2003.
 • Pfleeger, C.F., Pfleeger, S.L. (2003). Security in Computing, 3rd edition, Prentice Hall, 2003.

Načini ocenjevanja

Pisni izpit

Reference nosilca

Prof. dr. Bojan Cestnik je direktor podjetja za računalniški inženiring Temida in raziskovalec na odseku za Tehnologije znanja na Institutu Jožefa Stefana v Ljubljani. Iz računalniških znanosti je doktoriral leta 1991 na Fakulteti za računalništvo Univerze v Ljubljani. Strokovno se ukvarja s področji informacijskih sistemov, ki temeljijo na znanju, modeliranjem poslovnih sistemov, sistemi za podporo pri odločanju, in računalniško podprtim učenjem. Rezultate svojega raziskovalnega dela predstavlja v revijah in na mednarodnih konferencah. Ima izkušnje z vodenem razvoja in vzdrževanja mnogih velikih projektov programske opreme za podporo poslovanja

Univerzitetna koda predmeta: 1GI038

Letnik: 2

Semester: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 45 ur
 • Vaje: 15 ur
 • Samostojno delo: 90 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Jeziki: slovenski, angleški

Metode poučevanja in učenja:
tematika predmeta bo pregledno razdeljena na logične sklope. podana bo v obliki frontalnega predavanja z aktivno udeležbo študentov (razlaga, diskusija, vprašanja in odgovori, primeri reševanja problemov) in dela po skupinah.